Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Aufträge: Arzneimittel - RO-Voluntari
Arzneimittel.
Dokument Nr...: 37385-2007
Veröffentlicht: 14.02.2007
*
 BEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
 I.1)	NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Serviciul de Informatii
 Externe, Str. Erou Iancu Nicolae nr. 156, Kontakt Eugenia Honcioiu, z.
 Hd. von Ungureanu Mihaela, RO-077190 Voluntari. Tel. +40 21 208 38 30.
 E-Mail: logistic6@sie.ro. Fax +40 21 208 38 38.
 Internet-Adresse(n):
 Hauptadresse des Auftraggebers: www.sie.ro.
 Weitere Auskünfte erteilen: Serviciul de Informatii Externe - Directia de
 logistica, Str. Erou Iancu Nicolae nr. 156, z. Hd. von Ungureanu Mihaela,
 RO-077190 Voluntari. Tel. +40 21 208 38 68. E-Mail: logistic5@sie.ro. Fax
 +40 21 208 38 41.
 Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich
 Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
 Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: Serviciul de Informatii Externe
 - Directia de logistica, Str. Erou Iancu Nicolae nr. 156, z. Hd. von
 Ungureanu Mihaela, RO-077190 Voluntari. Tel. +40 21 208 38 68. E-Mail:
 logistic5@sie.ro. Fax +40 21 208 38 41.
 Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: Serviciul de Informatii
 Externe - Directia de logistica, str. Erou Iancu Nicolae nr. 156, z. Hd.
 von Ungureanu Mihaela, RO-077190 Voluntari. Tel. +40 21 208 38 68.
 E-Mail: logistic5@sie.ro. Fax +40 21 208 38 41.
 II.1) BESCHREIBUNG
 II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 24400000.
 Beschreibung: Arzneimittel.
 ABSCHNITT IV: VERFAHREN
 IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
 IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und
 ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
 IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw.
 Teilnahmeanträge: 10.4.2007 - 12:00.
 IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
 verfasst werden können: Rumänisch.
OT: ANUNT DE PARTICIPARE
 Produse
 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 I.1)	DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT: Serviciul de Informatii
 Externe, Str. Erou Iancu Nicolae nr. 156, Contact: Eugenia Honcioiu,
 Destinatar: Ungureanu Mihaela, RO-077190 Voluntari. Tel. +40 21 208 38
 30. E-mail: logistic6@sie.ro. Fax +40 21 208 38 38.
 Adresa (adrese) Internet:
 Adresa sediului principal al autoritatii contractante: www.sie.ro.
 Alte informatii pot fi obtinute la: Serviciul de Informatii Externe -
 Directia de logistica, Str. Erou Iancu Nicolae nr. 156, Destinatar:
 Ungureanu Mihaela, RO-077190 Voluntari. Tel. +40 21 208 38 68. E-mail:
 logistic5@sie.ro. Fax +40 21 208 38 41.
 Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele
 pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi
 obtinute la: Serviciul de Informatii Externe - Directia de logistica,
 Str. Erou Iancu Nicolae nr. 156, Destinatar: Ungureanu Mihaela, RO-077190
 Voluntari. Tel. +40 21 208 38 68. E-mail: logistic5@sie.ro. Fax +40 21
 208 38 41.
 Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: Serviciul de
 Informatii Externe - Directia de logistica, str. Erou Iancu Nicolae nr.
 156, Destinatar: Ungureanu Mihaela, RO-077190 Voluntari. Tel. +40 21 208
 38 68. E-mail: logistic5@sie.ro. Fax +40 21 208 38 41.
 I.2)	TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
 (ACTIVITATILE PRINCIPALE): Minister sau orice alta autoritate nationala
 sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora.
 Ordine si siguranta publica.
 Autoritatea contractanta actioneaza în numele altor autoritati
 contractante: nu.
 SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 II.1) DESCRIERE
 II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta:
 Contract de furnizare de produse si preparate farmaceutice.
 II.1.2) Tip de contract si locul de executare a lucrarilor, de livrare a
 produselor sau de prestare a serviciilor: Produse.
 Cumparare.
 Locul principal de livrare: Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 90,
 jud. Ilfov.
 II.1.3) Anuntul implica: Un contract de achizitii publice.
 II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a
 achizitiei/achizitiilor: Medicamente pentru tractul digestiv si
 metabolism, sânge si sistemul cardiovascular, dermatologie, sistemul
 genito-urinar si hormoni, sistemul nervos si organele senzoriale, caile
 respiratorii.
 II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizitiile publice):
 24400000.
 II.1.7) Contractul intra sub incidenta Acordului Privind Contractele De
 Achizitii Publice (GPA): Nu.
 II.1.8) Împartire în loturi: Nu.
 II.1.9) Vor fi acceptate variante: Nu.
 II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
 II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul: Domeniul medical, cantitate
 conform caietului de sarcini nr. 9 si documentatiei de atribuire.
 Valoarea estimata fara TVA: 506 578 EUR.
 II.2.2) Optiuni: Nu.
 II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE: Începând de
 la: 1.5.2007. Pâna la: 30.11.2007.
 SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate: *Garantie de
 participare: 20.000 lei.
 *Garantie buna executie: 6 % din valoare, fara TVA, a contractului.
 *Garantiile se vor constitui sub forma de scrisoare de garantie bancara.
 III.1.2) Principalele conditii de finantare si modalitati de plata
 si/sau trimitere la dispozitiile relevante: Finantare din fonduri
 obtinute de la CASA OPSNAJ si credite ale bugetului de stat pe anul 2007;
 plata se face cu OP în contul deschis la trezorerie.
 III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici
 caruia i se atribuie contractul: Asociere legalizata.
 III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale: Nu.
 III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
 III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele
 referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei:
 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii
 cerintelor mentionate Pentru persoane juridice române: declaratie de
 eligibilitate; declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181;
 documente din care sa rezulte îndeplinirea obligatiilor de plata
 (certificat de atestare fiscala si certificat privind impozitele si
 taxele locale) valabile la data deschiderii ofertelor; certificat de
 înregistrare si certificat constatator (emis cu cel mult 30 de zile
 înainte de data deschiderii ofertelor);
 Pentru persoane juridice straine: orice document similar emis în tara de
 origine însotit de traducerea legalizata, în limba româna.
 III.2.2) Capacitatea economica si financiara: Informatii si formalitati
 necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1) Informatii
 generale din care sa rezulte cifra de afaceri în ultimii 3 ani;
 2) Bilantul contabil;
 3) Informatii privind experienta similara.
 Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): 1) Obligatoriu: realizarea
 unei cifre medii anuale de minim 2 000 000 lei/an;
 2) Bilantul contabil pe anul 2005 si raportarea la 30.6.2006, vizate si
 înregistrate la organul competent;
 3) Obligatoriu: dovada încheierii în ultimii 3 ani, a maxim 3 contracte a
 caror valoare însumata sa reprezinte cel putin 800 000 lei.
 III.2.3) Capacitatea tehnica: Informatii si formalitati necesare pentru
 evaluarea respectarii cerintelor mentionate *Autorizare din partea
 producatorului pentru livrarea produselor.
 *Autorizare de punere pe piata a fiecarui produs oferit sau certificatul
 de înregistrare al acestuia, emise de Ministerul Sanatatii.
 Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): *Conform documentatiei de
 atribuire.
 III.2.4) Contracte rezervate: Nu.
 III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
 III.3.1) Prestarea serviciilor în cauza este rezervata unei anumite
 profesii: Nu.
 III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si
 calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
 prestarea serviciilor respective: Nu.
 SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 IV.1) TIP DE PROCEDURA
 IV.1.1) Tip de procedura: Licitatie deschisa.
 IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
 IV.2.1) Criterii de atribuire: Cel mai mic pret.
 IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica: Nu.
 IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
 IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea
 contractanta: S2-1.
 IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi
 contract: Nu.
 IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei
 suplimentare sau a documentului descriptiv
 IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de
 participare: 10.4.2007 - 12:00.
 IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactata oferta sau cererea
 de participare: Româna.
 IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa îsi
 mentina oferta: Durata în zile: 90 (de la termenul limita de primire a
 ofertelor).
 IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor: 11.4.2007 - 10:00.
 Locul: Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 156, jud Ilfov.
 Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da.
 Reprezentantii împuterniciti de operatorii economici care au depus oferte
 si comisia de evaluare.
 SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC: Nu.
 VI.2) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
 COMUNITARE: Nu.
 VI.4) CAI DE ATAC
 VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac: Consiliul National de
 Solutionare a Contestatiilor, Bld. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1,
 RO-010873 Bucuresti. E-mail: office@cnsc.ro. Tel. +40 21 310 46 41. Fax
 +40 21 310 46 42.
 VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea
 cailor de atac: Serviciul de Informatii Externe - Directia de Logistica,
 Str. Erou Iancu Nicolae nr. 156, jud Ilfov, RO-077190 Voluntari. E-mail:
 logistic5@sie.ro. Tel. +40 21 208 38 68. Fax +40 21 208 38 41.
 VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT: 12.2.2007.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau Ausschreibungen via Google Ausschreibungen via Google