Ausschreibung: Hausmüllbeseitigung - PL-Rumia
Hausmüllbeseitigung
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
Abholung von Siedlungsabfällen
Einsammeln von Hausmüll
Müllsammlung
Transport von Haushaltsabfällen
Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
Schneeräumung
Glatteisbeseitigung
Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
Dokument Nr...: 99990-2017 (ID: 2017031709085811537)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Rumia: Hausmüllbeseitigung
  2017/S 54/2017 99990
  Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2014/24/EU
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Gmina Miejska Rumia
  ul. Sobieskiego 7
  Rumia
  84-230
  Polen
  Kontaktstelle(n): Anita Romanowska
  Telefon: +48 586796574
  E-Mail: [1]zamowieniapubliczne@um.rumia.pl
  Fax: +48 586796517
  NUTS-Code: PL633
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]www.rumia.eu
  I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
  Regional- oder Kommunalbehörde
  I.5)Haupttätigkeit(en)
  Allgemeine öffentliche Verwaltung
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Powierzenie Przedsibiorstwu Usug Komunalnych PUK w Rumi spóce z
  ograniczon odpowiedzialnoci zada wasnych Gminy Miejskiej Rumia.
  Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.15.2017
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  90513100
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Powierza si Przedsibiorstwu Usug Komunalnych PUK w Rumi spóce z
  ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Rumi (KRS 0000651028),
  wykonywanie zada wasnych Gminy obejmujcych: 1) tworzenie punktów
  selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniajcy atwy
  dostp dla wszystkich mieszkaców Rumi; 2) prowadzenie dziaa
  informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidowego gospodarowania
  odpadami komunalnymi, w szczególnoci w zakresie selektywnego zbierania
  odpadów komunalnych; 3) wykonywanie prac zwizanych z utrzymaniem
  czystoci i porzdku na terenie Gminy Rumia. 4) utrzymanie czystoci i
  porzdku przy grobach wojennych, 5) utrzymanie czystoci i porzdku, w
  tym oprónianie koszy oraz biece utrzymanie terenów zieleni gminnej w
  tym placów zabaw za wyjtkiem przycinek i usuwania drzew i krzewów, 6)
  utrzymanie, eksploatacja i naprawy fontann miejskich, 7)remonty
  czstkowe nawierzchni chodników oraz elementów dróg i ulic znajdujcych
  si we wadaniu Gminy Rumia.
  II.1.6)Angaben zu den Losen
  Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
  II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
  Wert ohne MwSt.: 15 092 246.00 PLN
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  90500000
  90511000
  90511200
  90511300
  90512000
  90610000
  90620000
  90630000
  45233222
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL633
  Hauptort der Ausführung:
  Gmina Miejska Rumia.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Powierza si Przedsibiorstwu Usug Komunalnych PUK w Rumi spóce z
  ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Rumi (KRS 0000651028),
  wykonywanie zada wasnych Gminy obejmujcych: 1) tworzenie punktów
  selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniajcy atwy
  dostp dla wszystkich mieszkaców Rumi; 2) prowadzenie dziaa
  informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidowego gospodarowania
  odpadami komunalnymi, w szczególnoci w zakresie selektywnego zbierania
  odpadów komunalnych; 3) wykonywanie prac zwizanych z utrzymaniem
  czystoci i porzdku na terenie Gminy Rumia. 4) utrzymanie czystoci i
  porzdku przy grobach wojennych, 5) utrzymanie czystoci i porzdku, w
  tym oprónianie koszy oraz biece utrzymanie terenów zieleni gminnej w
  tym placów zabaw za wyjtkiem przycinek i usuwania drzew i krzewów, 6)
  utrzymanie, eksploatacja i naprawy fontann miejskich, 7)remonty
  czstkowe nawierzchni chodników oraz elementów dróg i ulic znajdujcych
  si we wadaniu Gminy Rumia.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Preis
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Abschnitt IV: Verfahren
  IV.1)Beschreibung
  IV.1.1)Verfahrensart
  Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum
  Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten
  aufgeführten Fälle)
   * Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
  Erläuterung:
  Zgodnie z art. 7 ustaw z dnia 8.3.1990 o samorzdzie gminnym (Dz.U. z
  2016 r., poz.446 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
  naley do zada wasnych gminy. Zadania wasne obejmuj midzy innymi
  sprawy:
  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  wodocigów i zaopatrzenia w wod, kanalizacji, usuwania i
  oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porzdku oraz
  urzdze sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  zaopatrzenia w energi elektryczn i ciepln oraz gaz,
  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzdze
  sportowych
  zieleni gminnej i zadrzewie
  utrzymania gminnych obiektów i urzdze uytecznoci publicznej oraz
  obiektów administracyjnych.
  Zgodnie z art.2 i art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20.12.1996 o
  gospodarce komunalnej (Dz.U. 2016 poz. 573 ze zmianami), gospodarka
  komunalna moe by prowadzona przez jednostki samorzdu terytorialnego
  w szczególnoci w formach samorzdowego zakadu budetowego lub spóek
  prawa handlowego. Jeeli przepisy szczególne nie stanowi inaczej,
  organy stanowice jednostek samorzdu terytorialnego postanawiaj o
  wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej. Zakres
  powierzonych zada obejmuje zadania wasne Gminy Rumia.
  Powierzenie przez gmin wykonywania zada wasnych swojej jednostce
  organizacyjnej nie wymaga trybu konkurencyjnego. Zgodnie z art. 67 ust.
  1 pkt 12 ustawy Prawo zamówie publicznych od dnia 1.1.2017, Gmina moe
  powierzy osobie prawnej zadania wasne w trybie zamówienia z wolnej
  rki, o ile zostan spenione cznie nastpujce warunki:
  1. Gmina sprawuje nad t osob prawn kontrol, odpowiadajc kontroli
  sprawowanej nad wasnymi jednostkami, polegajc na dominujcym wpywie
  na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczce zarzdzania
  sprawami tej osoby prawnej;
  2. ponad 90 % dziaalnoci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy
  wykonywania zada powierzonych jej przez Gmin,
  3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezporedniego udziau
  kapitau prywatnego;
  W zwizku z tym, e cznie zostay spenione wszystkie przesanki
  Gmina Miejska Rumia powierza Przedsibiorstwu Usug Komunalnych PUK w
  Rumi spóce z ograniczon odpowiedzialnoci zadania wasne w wyej
  wskazanym zakresie.
  IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
  IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
  IV.2)Verwaltungsangaben
  IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
  Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
  Auftrags-Nr.: ZP.271.15.2017
  Bezeichnung des Auftrags:
  Powierzenie Przedsibiorstwu Usug Komunalnych PUK w Rumi spóce z
  ograniczon odpowiedzialnoci zada wasnych Gminy Miejskiej Rumia
  V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
  V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die
  Konzessionsvergabe:
  15/03/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
  Przedsibiorstwo Usug Komunalnych PUK w Rumi Spóka z ograniczon
  odpowiedzialnoci
  ul. Dbogórska 148
  Rumia
  84-230
  Polen
  NUTS-Code: PL633
  Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der
  Konzession: 15 092 246.00 PLN
  Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 15 092 246.00 PLN
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.3)Zusätzliche Angaben:
  VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
  ul. Postpu 17A
  Warszawa
  02-676
  Polen
  E-Mail: [3]odwolania@uzp.gov.pl
  Fax: +48 224587800
  VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
  VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
  Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
  5. Odwoanie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo
  elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
  weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu.
  6. Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem
  terminu do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si
  z jego treci przed upywem tego terminu. Domniemywa si,i
  Zamawiajcy móg zapozna si z treci odwoania przed upywem terminu
  do jego wniesienia, jeeli przesanie jego kopii nastpio przed
  upywem terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów
  okrelonych w art. 27 ust.1.
  7. 1. Odwoanie wnosi si:
  w terminie 10 dni od dnia przesania informacji o czynnoci
  Zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia jeeli zostay
  przesane faksem lub drog elektroniczn, albo w terminie 15 dni 
  jeeli zostay przesane w inny sposób w przypadku gdy warto
  zamówienia jest wysza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na
  podstawie art. 11 ust. 2 ustawy Pzp.
  7.2 Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a jeeli
  postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, take
  wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si
  w terminie:
  10 dni od dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii
  Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
  Zamówienia na stronie internetowej jeeli warto zamówienia jest
  wysza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
  ust. 8 ustawy Pzp.
  7.3. Odwoanie wobec czynnoci innych ni okrelone w ust. 7.1 i 7.2
  wnosi si:
  w przypadku zamówie, których warto jest wiksza ni kwoty
  okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
  w terminie 10 dni od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu
  naleytej starannoci mona byo powzi wiadomo o okolicznociach
  stanowicych podstaw jego wniesienia.
  7.4. Jeeli Zamawiajcy nie opublikowa ogoszenia o zamiarze zawarcia
  umowy lub mimo takiego obowizku nie przesa Wykonawcy zawiadomienia o
  wyborze oferty najkorzystniejszej, odwoanie wnosi si nie póniej ni
  w terminie:
  1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej
  ogoszenia o udzieleniu zamówienia,
  2) 6 miesicy od dnia zawarcia umowy, jeeli Zamawiajcy:
  a) nie opublikowa w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej ogoszenia o
  udzieleniu zamówienia;
  7.5. W przypadku wniesienia odwoania wobec treci ogoszenia o
  zamówieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  Zamawiajcy moe przeduy termin skadania ofert lub termin skadania
  wniosków.
  7.6. W przypadku wniesienia odwoania po upywie terminu skadania
  ofert bieg terminu zwizania ofert ulega zawieszeniu do czasu
  ogoszenia przez Izb orzeczenia.
  8. Zamawiajcy, nie póniej ni na 7 dni przed upywem wanoci wadium,
  wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postpowania, do
  przeduenia wanoci wadium albo wniesienia nowego wadium na okresnie
  zbdny do zabezpieczenia postpowania do zawarcia umowy. Jeeli
  odwoanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie
  kieruje si jedynie do Wykonawcy, którego ofert wybrano jako
  najkorzystniejsz.
  9. Wykonawca moe zgosi przystpienie do postpowania odwoawczego w
  terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwoania, wskazujc stron, do
  której przystpuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnicia na korzy
  strony, do której przystpuje. Zgoszenie przystpienia dorcza si
  Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego
  kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesya si Zamawiajcemu
  oraz Wykonawcy wnoszcemu odwoanie.
  VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  Krajowa Izba Odwoawcza
  ul. Postpu 17A
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224587840
  Fax: +48 224587800
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017