Ausschreibung: Topografische Dienste - PL-Krakau
Topografische Dienste
Kartografiedienste
Dokument Nr...: 99941-2017 (ID: 2017031709082811466)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Krakau: Topografische Dienste
  2017/S 54/2017 99941
  Berichtigung
  Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
  Dienstleistungen
  (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 052-096443)
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Województwo Maopolskie
  ul. Basztowa 22
  Kraków
  31-156
  Polen
  Kontaktstelle(n): Urzd Marszakowski Województwa Maopolskiego,
  Depratament Inwestycji Strategicznych, ul. Zacisze 5, 31-156 Kraków
  Telefon: +48 126160350
  E-Mail: [1]inwestycjestrategiczne@umwm.pl
  Fax: +48 126160321
  NUTS-Code: PL21
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]http://www.malopolska.pl
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla
  wybranego obszaru województwa maopolskiego wraz z aktualizacj zbiorów
  danych BDOT10k.
  Referenznummer der Bekanntmachung: IS.I.272.4.2016
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  71351810
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Przedmiotem zamówienia jest usuga polegajca na opracowaniu cyfrowych
  arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie
  zaktualizowanej bazy BDOT10k oraz klas Karto zawierajcych obiekty
  rzeby terenu. Zamówienie zostao podzielone na pi Czci, kada
  Cz realizowana bdzie w dwóch etapach: Etap I prace geodezyjne, Etap
  II prace kartograficzne. Naley zoy jedn ofert na cao
  przedmiotu zamówienia, przedstawiony powyej podzia nie stanowi
  podziau na czci w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówie
  publicznych, a jedynie podzia realizacyjny umowy.
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017
  VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2017/S 052-096443
  Abschnitt VII: Änderungen
  VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
  VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
  Abschnitt Nummer: II.2.14
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
  Anstatt:
  Wadium:
  Przed upywem terminu skadania ofert, Wykonawca zobowizany jest
  wnie wadium w wysokoci 30 000 PLN, zgodnie z pkt. XI SIWZ.
  Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamówie polegajcych na powtórzeniu
  podobnych usug do niniejszego postpowania o których mowa w art. 67
  ust. 1 pkt 6 na poziomie 33 % zamówienia podstawowego.
  muss es heißen:
  Zamawiajcy informuje, i w dniu 3.3.2017 uniewani przedmiotowe
  postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w
  trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4
  ustawy Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z pón.
  zm.).
  VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: