Ausschreibung: Technische Computerunterstützung - PL-Warschau
Technische Computerunterstützung
Softwarepaket und Informationssysteme
Software-Implementierung
Dokument Nr...: 99939-2017 (ID: 2017031709083411481)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Warschau: Technische Computerunterstützung
  2017/S 54/2017 99939
  Berichtigung
  Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
  Dienstleistungen
  (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 039-070946)
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7
  Warszawa
  00-955
  Polen
  Kontaktstelle(n): Anna Iwasiska (Biuro Zamówie Publicznych)
  Telefon: +48 225229542
  E-Mail: [1]anna.iwasinska@bgk.pl
  Fax: +48 225965905
  NUTS-Code: PL127
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]www.bgk.pl
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Serwis Zarzdczej Hurtowni Danych.
  Referenznummer der Bekanntmachung: BZK/1/DRI/2017
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  72611000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Zamówienie podstawowe: wiadczenie, przez 18 miesicy od daty
  uruchomienia serwisu, usug serwisowych dla funkcjonujcego w
  infrastrukturze Zamawiajcego Systemu, zoonego z hurtowni danych,
  systemu zasilajcego hurtowni danymi z innych systemów zamawiajcego,
  algorytmów transformacji oraz systemu raportujcego klasy Business
  Intelligence. Serwis ma by wiadczony co najmniej w dni robocze, w
  godz. 8-18. W zakres serwisu wchodz równie: cykliczne przegldy
  Systemu oraz porady telefoniczne/mailowe.
  Uruchomienie serwisu nastpi po okresie wstpnym (nie duszym ni 30
  dni od daty zawarcia Umowy), w którym Wykonawca zobowizany bdzie do
  zapoznania si z Systemem.
  Zamówienia opcjonalne: a) prace dotyczce modyfikacji i rozwoju
  Systemu, w wymiarze do 210 dni roboczych (MD) oraz b) przeduenie
  okresu wiadczenia serwisu maksymalnie o 18 miesicy.
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017
  VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2017/S 039-070946
  Abschnitt VII: Änderungen
  VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
  VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
  Abschnitt Nummer: II.2.9
  Anstatt:
  4) Zamówienia z wykazu nr 2 musz spenia te same wymagania, które
  zostay okrelone dla Wykazu nr 1 jako pkt A lub B, przy czym nie ma
  znaczenia, ile z nich spenia wymagania A, ile B.
  muss es heißen:
  4) Zamówienia z Wykazu nr 2 musz spenia te same wymagania, które
  zostay okrelone dla Wykazu nr 1 w cz. VII pkt 2.1 lit. a) lub b)
  SIWZ, przy czym nie ma znaczenia, ile z nich spenia wymagania z lit.
  a) a ile z lit. b).
  Abschnitt Nummer: III.1.3
  Anstatt:
  W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia s wiadczenia okresowe lub
  cige, Zamawiajcy dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj.
  zakoczone), ale równie wykonywane. W takim przypadku warto czci
  zamówienia wykonanej do terminu skadania wniosków o dopuszczenie do
  udziau w postpowaniu powinna wynosi co najmniej 1 500 000 PLN
  brutto.
  muss es heißen:
  W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia s wiadczenia okresowe lub
  cige, Zamawiajcy dopuszczanie tylko zamówienia wykonane (tj.
  zakoczone), ale równie wykonywane. W takim przypadku warto czci
  zamówienia wykonanej do terminu skadania wniosków o dopuszczenie do
  udziau w postpowaniu powinna wynosi co najmniej:
  1 000 000 PLN brutto dla zamówie okrelonych w lit. a),
  1 500 000 PLN brutto dla zamówie okrelonych w lit. b).
  Abschnitt Nummer: III.1.3
  Anstatt:
  2. w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjaem kadrowym:
  Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeli Wykonawca wykae, e
  dysponuje jedn, dwiema lub trzema osobami, które cznie posiadaj
  niej wymienione certyfikaty i zostan przez Wykonawc skierowane do
  realizacji przedmiotowego zamówienia:
  a) Microsoft Certified Technology Specialist: NET Framework 3.5 ASP.NET
  Applications,
  b) Microsoft Certified Technology Specialist: SQL SERVER 2008, Business
  Intelligence Development and Maintenance lub nowszy,
  c) Microsoft Certified Solutions Associate: SQL Server 2012/2014;
  Zamawiajcy dopuszcza posiadanie przez jedn osob wicej ni jednego z
  wymienionych certyfikatów.
  muss es heißen:
  2. w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjaem kadrowym:
  Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeli Wykonawca wykae, e
  dysponuje jedn, dwiema lub trzema osobami, które cznie posiadaj
  niej wymienione certyfikaty i zostan przez Wykonawc skierowane do
  realizacji przedmiotowego zamówienia:
  a) jeden z certyfikatów wersji NET Framework 3.5 lub nowszy,
  b) Microsoft Certified Technology Specialist: SQL SERVER 2008, Business
  Intelligence Development andMaintenance lub nowszy,
  c) Microsoft Certified Solutions Associate: SQL Server 2012/2014;
  Zamawiajcy dopuszcza posiadanie przez jedn osob wicej ni jednego z
  wymienionych certyfikatów.
  Abschnitt Nummer: IV.2.2
  Anstatt:
  Tag: 27/03/2017
  Ortszeit: 15:00
  muss es heißen:
  Tag: 18/04/2017
  Ortszeit: 15:00
  Abschnitt Nummer: IV.2.3
  Anstatt:
  Tag: 10/04/2017
  muss es heißen:
  Tag: 04/05/2017
  VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
  Zmodyfikowany SIWZ wraz z zacznikami jest dostpny na stronie
  internetowej Zamawiajcego.