Ausschreibung: Architekturentwurf - PL-Rzeszów
Architekturentwurf
Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
Dienstleistungen von Architekturbüros bei raumbildenden Ausbauten
Dokument Nr...: 99937-2017 (ID: 2017031709084611509)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Rzeszów: Architekturentwurf
  2017/S 54/2017 99937
  Berichtigung
  Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
  Dienstleistungen
  (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 049-089873)
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Gmina Miasto Rzeszów Urzd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  Rzeszów
  35-064
  Polen
  Kontaktstelle(n): Filip Kopy
  Telefon: +48 178754636
  E-Mail: [1]zampub@erzeszow.pl
  Fax: +48 178754634
  NUTS-Code: PL325
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]http://bip.erzeszow.pl
  Adresse des Beschafferprofils: [3]http://bip.erzeszow.pl
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórki sali
  gimnastycznej, przebudowy czci budynku szkoy (cznika) i rozbudowy
  o obiekt sportowo-socjalny przy I LO w Rzeszowie.
  Referenznummer der Bekanntmachung: CZ-A.271.18.58.2017
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  71220000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Opracowanie wielobranowej dokumentacji projektowej w zakresie
  rozbiórki sali gimnastycznej, przebudowy czci budynku (cznika
  midzy szkoa a czci projektowan) i rozbudowy o obiekt
  sportowo-socjalny przy I Liceum Ogólnoksztaccym w Rzeszowie w celu
  uzyskania penowymiarowej sali gimnastycznej, siowni i sali fitness
  wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym.
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017
  VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [4]2017/S 049-089873
  Abschnitt VII: Änderungen
  VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
  VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
  Abschnitt Nummer: II.2.14
  Anstatt:
  Ostateczny termin realizacji zamówienia ulegnie skróceniu stosownie do
  skrócenia terminu wykonania opracowa ujtych w pkt. 6 Tabeli Opracowa
  Projektowych, o którym mowa w rozdziale XIV SIWZ (kryteria oceny
  ofert).
  Podana cakowita szacunkowa warto 1 037 500.92 PLN obejmuje wszystkie
  zamówienia planowane przez Zamawiajcego. Wartoci szacunkow
  niniejszego zamówienia jest:125 637.33 PLN.
  muss es heißen:
  O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowa bd nastpujce
  kryteria: cena ofertowa (brutto) 60 %, termin wykonania opracowa
  ujtych w pkt. 6 Tabeli Opracowa Projektowych 20 %, dowiadczenie
  projektanta brany architektonicznej 20 %.
  Ostateczny termin realizacji zamówienia ulegnie skróceniu stosownie do
  skrócenia terminu wykonania opracowa ujtych w pkt. 6 Tabeli Opracowa
  Projektowych, o którym mowa w rozdziale XIV SIWZ (kryteria oceny
  ofert).
  Podana cakowita szacunkowa warto 1 037 500,92 PLN obejmuje wszystkie
  zamówienia planowane przez Zamawiajcego. Wartoci szacunkow
  niniejszego zamówienia jest: 125 637,33 PLN.
  Abschnitt Nummer: III.1.1
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Punkt 4.
  Anstatt:
  4. Wykonawca, którego oferta zostaa najwyej oceniona jest zobowizany
  do zoenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego nie krótszym ni
  10 dni aktualnych na dzie zoenia owiadcze lub dokumentów
  potwierdzajcych okolicznoci, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:
  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziau w
  postpowaniu na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 Pzp;
  muss es heißen:
  4. Wykonawca, którego oferta zostaa najwyej oceniona jest zobowizany
  do zoenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego nie krótszym ni
  10 dni aktualnych na dzie zoenia owiadcze lub dokumentów
  potwierdzajcych okolicznoci, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:
  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziau w
  postpowaniu na podstawie art.24 ust. 1:
  VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
  W punkcie III.1.1) dodaje si na kocu (w pkt. 4) zapis:
  W celu potwierdzenia spenienia warunków udziau w postpowaniu:
  1) wykaz usug wraz z powiadczeniami
  2) wykaz osób.