Ausschreibung: Dienstleistungen in Verbindung mit Software - SK-Bratislava
Dienstleistungen in Verbindung mit Software
Software-Unterstützung
Dokument Nr...: 99932-2017 (ID: 2017031709084111498)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 SK-Bratislava: Dienstleistungen in Verbindung mit Software
  2017/S 54/2017 99932
  Berichtigung
  Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
  Dienstleistungen
  (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 051-094202)
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  00686832
  Mierová
  Bratislava-Ruinov
  827 15
  Slowakei
  Kontaktstelle(n): Marek Hava
  Telefon: +421 911999349
  E-Mail: [1]marek.havas@mhsr.sk
  NUTS-Code: SK
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]http://www.economy.gov.sk/
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Podpora a rozvoj databázového dokumentaného systému.
  Referenznummer der Bekanntmachung: MHSR/podpora/2017
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  72260000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Predmetom zákazky je vykonávanie a zabezpeovanie odborných servisných
  sluieb spojených s údrbou a rozvojom systému na automatizované
  spracovanie registratúry vrátane skenovania dokumentov pre existujúci
  informaný systém Fabasoft. Bliia pecifikácia predmetu zákazky sa
  nachádza v súaných podkladoch a ich prílohách.
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017
  VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2017/S 051-094202
  Abschnitt VII: Änderungen
  VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
  VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
  Abschnitt Nummer: III.1.3
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná spôsobilos
  Anstatt:
  (BOD 3) Technickú alebo odbornú spôsobilos uchádza alej preukaze v
  zmysle § 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o
  zloité sluby alebo sluby urené na osobitné úely, kontrolou
  technickej spôsobilosti uchádzaa alebo záujemcu poskytujúceho sluby
  vykonanou verejným obstarávateom alebo obstarávateom alebo v jeho
  mene prísluným orgánom v táte sídla, miesta podnikania alebo
  obvyklého pobytu uchádzaa alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu;
  ak je to potrebné, kontrolou tudijných a výskumných prostriedkov,
  ktoré sú k dispozícii, a kvality pouívaných kontrolných opatrení.
  muss es heißen:
  (BOD 3) Technickú alebo odbornú spôsobilos uchádza alej preukáe v
  zmysle § 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o
  zloité sluby alebo sluby urené na osobitné úely, kontrolou
  technickej spôsobilosti uchádzaa alebo záujemcu poskytujúceho sluby
  vykonanou verejným obstarávateom alebo obstarávateom alebo v jeho
  mene prísluným orgánom v táte sídla, miesta podnikania alebo
  obvyklého pobytu uchádzaa alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu;
  ak je to potrebné, kontrolou tudijných a výskumných prostriedkov,
  ktoré sú k dispozícii, a kvality pouívaných kontrolných opatrení.
  Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky úasti: v tejto poiadavke
  verejného obstarávatea nie je poadovaný iaden íselný údaj a teda
  poiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a
  preukázania technickej a odbornej spôsobilosti a spoahlivosti
  uchádzaa. Predloením poadovaného certifikátu sa preukazuje
  spôsobilos uchádzaa pre kvalitné plnenie zákazky.
  Abschnitt Nummer: IV.1.3
  Stelle des zu berichtigenden Textes: Informácie o rámcovej dohode alebo
  dynamickom nákupnom systéme
  Anstatt:
  Obstarávanie zaha uzavretie rámcovej dohody
  Rámcová dohoda s jediným uchádzaom
  muss es heißen:
  Obstarávanie zaha uzavretie rámcovej dohody: nie.
  VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: