Ausschreibungen und Aufträge:
Abholung von Siedlungsabfällen - PL-Trzebiatów
Abholung von Siedlungsabfällen
Dokument Nr...: 99917-2017 (ID: 2017031709083711489)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Trzebiatów: Abholung von Siedlungsabfällen
  2017/S 54/2017 99917
  Bekanntmachung vergebener Aufträge
  Ergebnisse des Vergabeverfahrens
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2014/24/EU
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Gmina Trzebiatów
  ul. Rynek 1
  Trzebiatów
  72-320
  Polen
  Kontaktstelle(n): Aleksandra Sulimka
  Telefon: +48 913872984
  E-Mail: [1]zamowienia@trzebiatow.pl
  Fax: +48 913872984
  NUTS-Code: PL423
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]www.trzebiatow.pl
  I.2)Gemeinsame Beschaffung
  I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
  Regional- oder Kommunalbehörde
  I.5)Haupttätigkeit(en)
  Allgemeine öffentliche Verwaltung
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wacicieli
  nieruchomoci (...), w gminie Trzebiatów.
  Referenznummer der Bekanntmachung: RP.271.3.2016
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  90511000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usugi polegajcej na:
  odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebiatów z
  nieruchomoci, na których zamieszkuj mieszkacy oraz z nieruchomoci,
  na których nie zamieszkuj mieszkacy a powstaj odpady komunalne.
  zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy
  Trzebiatów
  z nieruchomoci, na których zamieszkuj mieszkacy oraz z
  nieruchomoci, na których nie zamieszkuj mieszkacy a powstaj odpady
  komunalne.
  Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zacznik nr 7.I oraz
  zacznik nr 7.II do SIWZ.
  2. Ponadto, na podstawie art. 29 ust. 3a oraz zgodnie z art. 36 ust. 1
  pkt 8a) ustawy Pzp, Zamawiajcy wymaga, aby osoby wykonujce czynnoci
  polegajce na wykonywaniu pracy w sposób okrelony w art. 22 par. 1
  ustawy z 26.6.1974 Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502, z pón. Zm.),
  w zakresie realizacji zamówienia,byy zatrudnione na podstawie umowy o
  prac.
  II.1.6)Angaben zu den Losen
  Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wacicieli
  nieruchomoci (...), w gminie Trzebiatów.
  Los-Nr.: 1
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  90511000
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL423
  Hauptort der Ausführung:
  Obszar gminy Trzebiatów.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  1) Przedmiotem zamówienia jest:
  a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wacicieli
  nieruchomoci, na których zamieszkuj mieszkacy, z podziaem na
  frakcje,
  b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wacicieli
  nieruchomoci, na których nie zamieszkuj mieszkacy, a powstaj odpady
  komunalne, z podziaem na frakcje,
  c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc
  przeznaczonych do gniazdowego systemu selektywnej zbiórki odpadów
  komunalnych,
  d) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: zuyty sprzt
  elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  opony 2 razy do roku, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem;
  e) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanego przez
  Zamawiajcego miejsca w Trzebiatowie i Mrzeynie, pochodzcych z koszy
  ulicznych, parkowych, plaowych itp.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: JAKO / Gewichtung: 40
  Preis - Gewichtung: 60
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
  Trzebiatowie oraz ich zagospodarowanie
  Los-Nr.: 2
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  90511000
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL423
  Hauptort der Ausführung:
  Obszar gminy Trzebiatów.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów
  komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  (ul. Strumykowa 1, 72-320 Trzebiatów), z podziaem na nastpujce
  frakcje: szko, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
  wielomateriaowe (zebrane w jednym kontenerze zmieszane odpady
  opakowaniowe), odpady ulegajce biodegradacji, zmieszane odpady
  budowlane.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: Jako / Gewichtung: 40
  Preis - Gewichtung: 60
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Abschnitt IV: Verfahren
  IV.1)Beschreibung
  IV.1.1)Verfahrensart
  Offenes Verfahren
  IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
  Beschaffungssystem
  IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
  IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
  IV.2)Verwaltungsangaben
  IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2016/S 199-358743
  IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
  IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
  Vorinformation
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Auftrags-Nr.: RP.271.3.2016
  Los-Nr.: 1
  Bezeichnung des Auftrags:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wacicieli
  nieruchomoci (...), w gminie Trzebiatów
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
  V.1)Information über die Nichtvergabe
  Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
  Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden
  alle abgelehnt
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Auftrags-Nr.: RP.271.3.2016
  Los-Nr.: 2
  Bezeichnung des Auftrags:
  Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
  Trzebiatowie oraz ich zagospodarowanie
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
  V.1)Information über die Nichtvergabe
  Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
  Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden
  alle abgelehnt
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.3)Zusätzliche Angaben:
  VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  Urzd Zamówie Publicznych Krajowa Izba Odwoawcza
  ul. Postpu 17A
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224587801
  E-Mail: [4]odwolania@uzp.pl
  Fax: +48 224587800
  Internet-Adresse:[5]www.uzp.gov.pl
  VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
  VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
  Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
  1. rodki ochrony prawnej przysuguj Wykonawcom i innym podmiotom,
  jeeli maj lub miay interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
  poniosy lub mog ponie szkod w wyniku naruszenia przez
  zamawiajcego przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych. rodki
  ochrony prawnej wobec ogoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysuguj
  równie organizacjom wpisanym na list, o której mowa w art. 154 pkt
  5ustawy Prawo zamówie publicznych.
  2. W toku postpowania o udzielenie zamówienia przysuguj rodki
  ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo
  zamówie publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z pón. zm.) 
  odwoanie do Krajowej Izby Odwoawczej i skarga do sdu okrgowego
  waciwego dla siedziby Zamawiajcego, wnoszone w sposób i w terminach
  okrelonych w Ustawie.
  3. Odwoanie przysuguje wycznie od niezgodnej z przepisami ustawy
  czynnoci Zamawiajcego podjtej w postpowaniu o udzielenie zamówienia
  lub zaniechania czynnoci, do której Zamawiajcy jest zobowizany na
  podstawie ustawy.
  4. Odwoanie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej lub w
  postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
  weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu lub
  równowanego rodka, speniajcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
  5. Odwoanie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przesania informacji
  o czynnoci zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia jeeli
  korzystano ze rodków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w
  terminie 15 dni jeeli korzystano z innych rodków;
  6. Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a take wobec
  postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w
  terminie 10 dni od dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym
  Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
  Zamówienia na stronie internetowej;
  7. Odwoanie wobec czynnoci innych ni okrelone powyej wnosi si w
  przypadku zamówie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzito lub
  przy zachowaniu naleytej starannoci mona byo powzi wiadomo o
  okolicznociach stanowicych podstaw jego wniesienia;
  8. Jeeli zamawiajcy nie przesa wykonawcy zawiadomienia o wyborze
  oferty najkorzystniejszej odwoanie wnosi si nie póniej ni w
  terminie:
  1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej
  ogoszenia o udzieleniu zamówienia;
  2) 6 miesicy od dnia zawarcia umowy, jeeli zamawiajcy nie
  opublikowa w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej ogoszenia o
  udzieleniu zamówienia.
  9. Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem
  terminu do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si
  z jego treci przed upywem tego terminu. Domniemywa si,i
  Zamawiajcy móg si zapozna z treci odwoania przed upywem terminu
  do jego wniesienia, jeeli przesanie jego kopii nastpio przed
  upywem terminu do jego wniesienia przy uyciu rodków komunikacji
  elektronicznej.
  10. Pozostae postanowienia, zasady wnoszenia i rozpatrywania rodków
  ochrony prawnej reguluj przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych.
  VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017