Ausschreibungen und Aufträge:
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau - PL-Koszalin
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
Immobiliendienste
Umwelttechnische Beratung
Geologische Beratung
Dokument Nr...: 99885-2017 (ID: 2017031709082811467)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Koszalin: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
  2017/S 54/2017 99885
  Bekanntmachung vergebener Aufträge
  Ergebnisse des Vergabeverfahrens
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2014/24/EU
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postpowanie prowadzi
  Zachodniopomorski Zarzd Dróg Wojewódzkich
  ul. Szczeciska 31
  Koszalin
  75-122
  Polen
  Kontaktstelle(n): Dorota Solniczek
  Telefon: +48 943427831
  E-Mail: [1]zzdw@zzdw.koszalin.pl
  Fax: +48 943424328
  NUTS-Code: PL
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]www.zzdw.koszalin.pl
  I.2)Gemeinsame Beschaffung
  I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
  Regional- oder Kommunalbehörde
  I.5)Haupttätigkeit(en)
  Allgemeine öffentliche Verwaltung
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa obwodnicy Gryfic 
  poczenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów).
  Referenznummer der Bekanntmachung: ZZDW.6/391/135/8-9/2016
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  71322000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa
  obwodnicy Gryfic poczenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr
  105 (ul. Piastów).
  II.1.6)Angaben zu den Losen
  Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
  II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
  Wert ohne MwSt.: 562 000.00 PLN
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  70000000
  71313000
  71351220
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL42
  Hauptort der Ausführung:
  Drogi wojewódzkie: nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów).
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Zawarto dokumentacji objtej zamówieniem:
  Projekt budowlany wraz z decyzj o zezwoleniu na realizacj
  inwestycji drogowej;
  Projekt wykonawczy;
  Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, SST;
  Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o
  oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko (jeeli bdzie wymagany);
  Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów
  budowlanych;
  Materiay i czynnoci zwizane z pozyskaniem nieruchomoci (dziaki
  po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej);
  Projekt staej organizacji ruchu z zatwierdzeniem;
  Projekt organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem,
  Stabilizacja nowych granic w terenie wraz z przyjciem przez PODGiK
  operatów z robót
  geodezyjnych (dziaki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi
  wojewódzkiej);
  Przedmiot zamówienia zosta szczegóowo opisany w Rozdziale III SIWZ.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: Dowiadczenie projektanta / Gewichtung: 40
  Preis - Gewichtung: 60
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Abschnitt IV: Verfahren
  IV.1)Beschreibung
  IV.1.1)Verfahrensart
  Offenes Verfahren
  IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
  Beschaffungssystem
  IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
  IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
  IV.2)Verwaltungsangaben
  IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2016/S 182-327507
  IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
  IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
  Vorinformation
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Bezeichnung des Auftrags:
  Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa obwodnicy Gryfic 
  poczenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  20/02/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
  Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
  EU-Mitgliedstaaten: 1
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: ja
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Konsorcjum firm: Lider: Safege S.A.S. Partner: Schuessler - Plan
  Inynierzy Sp. z o.o.
  15-27 rue du Port
  Nanterre
  92000
  Frankreich
  NUTS-Code: FR
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Schuessler - Plan Inynierzy Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 96
  Warszawa
  00-807
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 609
  756.10 PLN
  Gesamtwert des Auftrags/Loses: 562 000.00 PLN
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.3)Zusätzliche Angaben:
  VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
  ul. Postpu 17a
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224587840
  E-Mail: [4]odwolania@uzp.gov.pl
  Fax: +48 224587800
  Internet-Adresse:[5]http://www.uzp.gov.pl
  VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
  VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
  Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
  1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeeli ma lub mia interes w
  uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub moe ponie szkod w
  wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów ustawy, przysuguj
  rodki ochrony prawnej (dzia VI ustawy).
  2) Odwoanie przysuguje wycznie od niezgodnej z przepisami ustawy
  czynnoci Zamawiajcego podjtej w postpowaniu o udzielenie zamówienia
  lub zaniechania czynnoci, do której Zamawiajcy jest zobowizany na
  podstawie ustawy.
  3) Odwoanie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynnoci
  Zamawiajcego, której zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy,
  zawiera zwize przedstawienie zarzutów, okrela danie oraz
  wskazywa okolicznoci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie
  odwoania.
  4) Odwoanie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przesania informacji
  o czynnoci Zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia jeeli
  zostay przesane w sposób okrelony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w
  terminie 15 dni jeeli zostay przesane w inny sposób.
  5) Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu i postanowie SIWZ
  wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzdowym Unii
  Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
  6) Odwoanie wobec czynnoci innych ni okrelone w pkt 4) i 5) wnosi
  si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu
  naleytej starannoci mona byo powzi wiadomo o okolicznociach
  stanowicych podstaw jego wniesienia.
  7) Odwoanie wnosi si do Prezesa Izby.
  8) Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem
  terminu do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si
  z jego treci przed upywem tego terminu.
  9) Domniemywa si, i Zamawiajcy móg zapozna si z treci odwoania
  przed upywem terminu do jego wniesienia, jeeli przesanie jego kopii
  nastpio przed upywem terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze
  sposobów okrelonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
  10) Zamawiajcy przesya niezwocznie, nie póniej ni w terminie 2 dni
  od dnia otrzymania, kopi odwoania innym wykonawcom uczestniczcym w
  postpowaniu o udzielenie zamówienia, a jeeli odwoanie dotyczy treci
  ogoszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ, zamieszcza j równie na
  stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogoszenie o
  zamówieniu lub jest udostpniona specyfikacja, wzywajc Wykonawców do
  przystpienia do postpowania odwoawczego.
  11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postpowania
  odwoawczego przysuguje skarga do sdu.
  12) Skarg wnosi si za porednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od
  dnia dorczenia orzeczenia Izby, przesyajc jednoczenie jej odpis
  przeciwnikowi skargi.
  VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
  ul. Postpu 17a
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224587840
  E-Mail: [6]odwolania@uzp.gov.pl
  Fax: +48 224587800
  Internet-Adresse:[7]http://www.uzp.gov.pl
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017