Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste - CZ-eské Budjovice
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
Dokument Nr...: 99878-2017 (ID: 2017031709082511459)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 CZ-eské Budjovice: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
  2017/S 54/2017 99878
  Bekanntmachung vergebener Aufträge
  Ergebnisse des Vergabeverfahrens
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2014/24/EU
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  R SPÚ, KPÚ pro Jihoeský kraj
  01312774
  Rudolfovská 80
  eské Budjovice
  370 01
  Tschechische Republik
  Kontaktstelle(n): Ing. NIkola Navrátilová
  Telefon: +420 739066518
  E-Mail: [1]n.navratilova@spucr.cz
  NUTS-Code: CZ031
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]https://spucr.cz/
  I.2)Gemeinsame Beschaffung
  I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
  Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
  einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
  I.5)Haupttätigkeit(en)
  Andere Tätigkeit: zemdlství
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Ostrovec, k. ú. Dolní Ostrovec
  a Ddovice.
  Referenznummer der Bekanntmachung: 2VZ14832/2016-505101
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  71250000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Pedmtem plnní veejné zakázky je zpracování návrh komplexních
  pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Horní
  Ostrovec, v katastrálním území Dolní Ostrovec a v katastrálním území
  Ddovice, vetn nezbytných geodetických prací v tíd pesnosti urené
  pro obnovu katastru nemovitostí vyhlákou . 357/2013 Sb.
  Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby jej bylo mono zapsat do katastru
  nemovitostí. KoPÚ budou eeny se zvlátním zetelem na úpravu
  vodohospodáských pomr, protierozních a protipovodových opatení.
  II.1.6)Angaben zu den Losen
  Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
  II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
  Wert ohne MwSt.: 3 958 450.00 CZK
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: CZ031
  Hauptort der Ausführung:
  K. ú. Horní Ostrovec, Dolní Ostrovec a Ddovice, obec Ostrovec, okres
  Písek, kraj Jihoeský.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Pedmtem plnní veejné zakázky je zpracování návrh komplexních
  pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Horní
  Ostrovec, v katastrálním území Dolní Ostrovec a v katastrálním území
  Ddovice, vetn nezbytných geodetických prací v tíd pesnosti urené
  pro obnovu katastru nemovitostí vyhlákou . 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ
  budou zpracovány tak, aby jej bylo mono zapsat do katastru
  nemovitostí.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: Délka záruní lhty v msících / Gewichtung:
  20
  Preis - Gewichtung: 80
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Abschnitt IV: Verfahren
  IV.1)Beschreibung
  IV.1.1)Verfahrensart
  Offenes Verfahren
  IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
  Beschaffungssystem
  IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
  IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
  IV.2)Verwaltungsangaben
  IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2016/S 244-445429
  IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
  IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
  Vorinformation
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Bezeichnung des Auftrags:
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Ostrovec, k. ú. Dolní Ostrovec
  a Ddovice
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  13/03/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  GK Plavec Michalec Geodetická kancelá s.r.o.
  2642452
  Budovcova 2530
  Písek
  397 01
  Tschechische Republik
  NUTS-Code: CZ031
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 720
  000.00 CZK
  Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 958 450.00 CZK
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Es können Unteraufträge vergeben werden
  Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
  Wert ohne MwSt.: 39 585.00 CZK
  Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen
  Auftrags:
  Autorizovaná osoba v oboru projektování ÚSES.
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.3)Zusätzliche Angaben:
  Jedná se o sdruení GK Plavec Michalec Geodetická kancelá s.r.o. a
  Ing. Josef Honz.
  VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  Úad pro ochranu hospodáské soute
  t. Kpt. Jaroe 7
  Brno
  604 55
  Tschechische Republik
  Telefon: +420 542167111
  E-Mail: [4]posta@compet.cz
  Fax: +420 542167112
  Internet-Adresse:[5]http://www.compet.cz
  VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
  VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
  Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
  Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli,
  které je nutné doruit do 15 dn ode dne, kdy se stovatel dozvdl o
  domnlém poruení zákona Zadavatelem, nejpozdji vak do uzavení
  smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout o návrh povauje po výbru návrhu
  za ukonenou.
  Námitky proti úkonm oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel
  povinen podle zákona uveejnit i odeslat stovateli, musí být
  dorueny Zadavateli do 15 dn od jejich uveejnní i doruení
  stovateli. Pokud je v zadávacím ízení stanovena lhta pro podání
  ádostí o úast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke
  kvalifikaci dodavatele dorueny Zadavateli nejpozdji do skonení této
  lhty. Pokud je v zadávacím ízení stanovena lhta pro podání nabídek,
  musí být námitky proti zadávací dokumentaci dorueny Zadavateli
  nejpozdji do skonení této lhty, v pípad jednacího ízení s
  uveejnním musí být námitky proti zadávací dokumentaci dorueny
  Zadavateli nejpozdji do skonení lhty pro podání pedbných nabídek.
  Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámru uzavít smlouvu podle §
  212 odst. 2 zákona musí být dorueny Zadavateli do 30 dn od uveejnní
  tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyídit do 15 dn. Návrh
  je nutné doruit ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v nm stovatel
  obdrel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn od
  odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavení
  smlouvy na veejnou zakázku i rámcové dohody lze podat pouze návrh na
  uloení zákazu plnní smlouvy, a to i bez pedchozího podání námitek.
  Návrh na uloení zákazu plnní smlouvy doruí navrhovatel ÚOHS a ve
  stejnopisu Zadavateli do 1 msíce ode dne, kdy Zadavatel uveejnil
  oznámení o uzavení smlouvy zpsobem podle § 212 odst. 2 zákona s
  uvedením dvodu pro zadání veejné zakázky bez uveejnní oznámení o
  zahájení zadávacího ízení, pedbného oznámení nebo výzvy k podání
  nabídek ve zjednodueném podlimitním ízení, nejpozdji vak do 6
  msíc od uzavení této smlouvy. Návrh na uloení zákazu plnní smlouvy
  podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doruí navrhovatel ÚOHS a ve
  stejnopisu Zadavateli do 1 msíce ode dne, kdy Zadavatel uveejnil
  oznámení o uzavení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137
  zákona nebo oznámení o uzavení smlouvy v dynamickém nákupním systému
  podle § 142 zákona, nejpozdji vak do 6 msíc od uzavení této
  smlouvy.
  Ve lht pro doruení návrhu je navrhovatel povinen sloit na úet ÚOHS
  kauci ve výi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnní
  veejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnní v pípad smluv na
  dobu neuritou, nejmén vak ve výi 50 000 CZK, nejvýe ve výi 10 000
  000 CZK. V pípad, e navrhovatel neme stanovit celkovou nabídkovou
  cenu, je povinen sloit kauci ve výi 100 000 CZK. V pípad návrhu na
  uloení zákazu plnní smlouvy je navrhovatel povinen sloit kauci ve
  výi 200 000 CZK. Jde-li o ízení o pezkoumání postupu pro zadávání
  koncesí, je navrhovatel povinen ve lht pro doruení návrhu sloit na
  úet ÚOHS kauci ve výi 1 % z pedpokládané hodnoty koncese uveejnné
  ve Vstníku veejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vak
  ve výi 50 000 CZK, nejvýe ve výi 10 000 000 CZK. V pípad, e
  Zadavatel neuveejní ve Vstníku veejných zakázek nebo na profilu
  Zadavatele pedpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen
  sloit kauci ve výi 100 000 CZK. V pípad návrhu na uloení zákazu
  plnní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen sloit kauci ve výi 200
  000 CZK.
  VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  Úad pro ochranu hospodáské soute
  t. Kpt. Jaroe 7
  Brno
  604 55
  Tschechische Republik
  Telefon: +420 542167111
  E-Mail: [6]posta@compet.cz
  Fax: +420 542167112
  Internet-Adresse:[7]http://www.compet.cz
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017