Ausschreibungen und Aufträge:
Öffentliche Fernsprechdienste - PL-Krakau
Öffentliche Fernsprechdienste
Dokument Nr...: 99869-2017 (ID: 2017031709080211409)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Krakau: Öffentliche Fernsprechdienste
  2017/S 54/2017 99869
  Bekanntmachung vergebener Aufträge
  Ergebnisse des Vergabeverfahrens
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2014/24/EU
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisawa Staszica w Krakowie
  al. Mickiewicza 30
  Kraków
  30-059
  Polen
  Kontaktstelle(n): Grzegorz Górak
  Telefon: +48 126173595
  E-Mail: [1]dzp@agh.edu.pl
  Fax: +48 126173363
  NUTS-Code: PL
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]www.agh.edu.pl
  Adresse des Beschafferprofils: [3]www.agh.edu.pl
  I.2)Gemeinsame Beschaffung
  I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
  Andere: uczelnia publiczna
  I.5)Haupttätigkeit(en)
  Bildung
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  wiadczenie usug telefonii stacjonarnej dla Akademii
  Górniczo-Hutniczej (za wyjtkiem pocze do sieci komórkowej z
  numeracji 12 617 xxx).
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  64211000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  wiadczenie usug telefonii stacjonarnej dla Akademii
  Górniczo-Hutniczej (za wyjtkiem pocze do sieci komórkowej z
  numeracji 12 617 xxx).
  II.1.6)Angaben zu den Losen
  Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
  II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
  Wert ohne MwSt.: 314 207.28 PLN
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie usug telefonii stacjonarnej (z
  wyczeniem pocze do sieci komórkowej dla zakresu numeracji 12
  617xxxx) przy wykorzystaniu systemu telekomunikacyjnego Alcatel OmniPCX
  Enterprise bdcego wasnoci Zamawiajcego w nastpujcych
  lokalizacjach:
  Kraków al. Mickiewicza 30
  ukcin ul. Lena 3 woj. zachodniopomorskie (orodek wczasowy)
  Miasteczko Studenckie AGH
  Kraków ul. Pisudskiego 16 DG Sienkiewiczówka.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
  Kostenkriterium - Name: Czas usunicia uszkodze czy zewntrznych /
  Gewichtung: 40
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Abschnitt IV: Verfahren
  IV.1)Beschreibung
  IV.1.1)Verfahrensart
  Offenes Verfahren
  IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
  Beschaffungssystem
  IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
  IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
  IV.2)Verwaltungsangaben
  IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [4]2016/S 230-419224
  IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
  IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
  Vorinformation
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Bezeichnung des Auftrags:
  wiadczenie usug telefonii stacjonarnej dla Akademii
  Górniczo-Hutniczej (za wyjtkiem pocze do sieci komórkowej z
  numeracji 12 617 xxx)
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  01/03/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
  Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
  EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
  Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Orange Polska S.A.
  Al. Jerozolimskie
  Warszawa
  02-326
  Polen
  NUTS-Code: PL
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 550
  000.00 PLN
  Gesamtwert des Auftrags/Loses: 386 474.95 PLN
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.3)Zusätzliche Angaben:
  VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
  ul. Postpu 17a
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224584740
  VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
  Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
  ul. Postpu 17a
  Warszawa
  02-676
  Polen
  VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
  Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
  1. Kademu Wykonawcy, a take innemu podmiotowi, jeeli ma lub mia
  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub moe ponie
  szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów ustawy Pzp
  przysuguj rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP
  jak dla postpowa powyej kwoty okrelonej przepisach wykonawczych
  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
  2. rodki ochrony prawnej wobec ogoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
  przysuguj równie organizacjom wpisanym na list, o której mowa w
  art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
  3. Odwoanie przysuguje wycznie od niezgodnej z przepisami ustawy
  czynnoci zamawiajcego podjtej w postpowaniu o udzielenie zamówienia
  lub zaniechania czynnoci, do której zamawiajcy jest zobowizany na
  podstawie ustawy.
  4. Odwoanie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynnoci
  zamawiajcego, której zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy,
  zawiera zwize przedstawienie zarzutów, okrela danie oraz
  wskazywa okolicznoci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie
  odwoania.
  5. Odwoanie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
  elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
  weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu lub
  równowanego rodka, speniajcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
  6. Odwoujcy przesya kopi odwoania zamawiajcemu przed upywem
  terminu do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si
  z jego treci przed upywem tego terminu. Domniemywa si, i
  zamawiajcy móg zapozna si z treci odwoania przed upywem terminu
  do jego wniesienia, jeeli przesanie jego kopii nastpio przed
  upywem terminu do jego wniesienia przy uyciu rodków komunikacji
  elektronicznej.
  7. Odwoanie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przesania informacji
  o czynnoci zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia jeeli
  zostay przesane w sposób okrelony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie
  albo w terminie 15 dni jeeli zostay przesane w inny sposób.
  8. Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a jeeli
  postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, take
  wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si
  w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym
  Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia na stronie internetowej.
  9. Odwoanie wobec czynnoci innych ni okrelone w ust. 7 i 8 wnosi
  si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu
  naleytej starannoci mona byo powzi wiadomo o okolicznociach
  stanowicych podstaw jego wniesienia.
  10. W przypadku wniesienia odwoania po upywie terminu skadania ofert
  bieg terminu zwizania ofert ulega zawieszeniu do czasu ogoszenia
  przez Izb orzeczenia.
  11. Wykonawca moe zgosi przystpienie do postpowania odwoawczego w
  terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwoania, wskazujc stron do
  której przystpuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnicia na korzy
  strony, do której przystpuje. Zgoszenie przystpienia dorcza si
  Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego
  kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesya si niezwocznie
  zamawiajcemu oraz wykonawcy wnoszcemu odwoanie.
  12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postpowania
  odwoawczego przysuguje skarga do sdu. Skarg wnosi si za
  porednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorczenia
  orzeczenia Izby, przesyajc jednoczenie jej odpis przeciwnikowi
  skargi.
  VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
  ul. Postpu 17a
  Warszawa
  02-676
  Polen
  Telefon: +48 224584740
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017