Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur und Wartung von Mess-, Prüf- und Kontrollgeräten - PL-Gliwice
Reparatur und Wartung von Mess-, Prüf- und Kontrollgeräten
Dokument Nr...: 99855-2017 (ID: 2017031709081411431)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 PL-Gliwice: Reparatur und Wartung von Mess-, Prüf- und Kontrollgeräten
  2017/S 54/2017 99855
  Bekanntmachung vergebener Aufträge
  Ergebnisse des Vergabeverfahrens
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2014/24/EU
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  Politechnika lska
  ul. Akademicka 2A
  Gliwice
  44-100
  Polen
  Kontaktstelle(n): Ewa Ochman, Politechnika lska, Dzia Zamówie
  Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.
  511
  Telefon: +48 322371334 / 322371335 / 322372194
  E-Mail: [1]oz@polsl.pl
  Fax: +48 322371171 / 322372194
  NUTS-Code: PL229
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]www.polsl.pl
  I.2)Gemeinsame Beschaffung
  I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
  Andere: uczelnia publiczna
  I.5)Haupttätigkeit(en)
  Bildung
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Kompleksowa usuga serwisowa dla stanowiska badawczego dedykowanego do
  identyfikacji strukturalnej nanomateriaów wykorzystujcego zjawisko
  rozpraszania elastycznego elektronów o wysokiej energii.
  Referenznummer der Bekanntmachung: OZ/U/17/2/EO
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  50410000
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usuga na kompleksowy serwis stanowiska
  badawczego dedykowanego do identyfikacji strukturalnej nanomateriaów
  wykorzystujcego zjawisko rozpraszania elastycznego elektronów o
  wysokiej energii. 2. CPV: 50.41.00.00-2 Usugi w zakresie napraw i
  konserwacji aparatury pomiarowej,badawczej i kontrolnej. 3. Termin
  wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.
  4.Zamówienie finansowane w ramach dotacji SPUB Ministerstwa Nauki i
  Szkolnictwa Wyszego w ramach decyzji na lata 2016-2018 nr
  7430/E-367/SPUB/2016/3 z dnia 22.6.2016 roku.
  II.1.6)Angaben zu den Losen
  Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
  II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
  Wert ohne MwSt.: 913 500.00 PLN
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: PL229
  Hauptort der Ausführung:
  Politechnika lska Wydzia Mechaniczny Technologiczny, Instytut
  Materiaów Inynierskich i Biomedycznych,Laboratorium Badania
  Materiaów, pracownia nr 5 i 6,
  44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18a.
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Przedmiotem zamówienia jest usuga na kompleksowy serwis stanowiska
  badawczego dedykowanego do identyfikacji strukturalnej nanomateriaów
  wykorzystujcego zjawisko rozpraszania elastycznego elektronów o
  wysokiej energii.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji na usunicie usterki /
  Gewichtung: 30
  Qualitätskriterium - Name: Czas usunicia usterki / Gewichtung: 10
  Preis - Gewichtung: 60
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Abschnitt IV: Verfahren
  IV.1)Beschreibung
  IV.1.1)Verfahrensart
  Offenes Verfahren
  IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
  Beschaffungssystem
  IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
  IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
  IV.2)Verwaltungsangaben
  IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2017/S 008-011846
  IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
  IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
  Vorinformation
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Bezeichnung des Auftrags:
  Kompleksowa usuga serwisowa dla stanowiska badawczego dedykowanego do
  identyfikacji strukturalnej nanomateriaów wykorzystujcego zjawisko
  rozpraszania elastycznego elektronów o wysokiej energii.
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  27/02/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
  Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
  EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
  Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
  Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Labsoft Krzysztof Herman
  ul. Puawska 469
  Warszawa
  02-844
  Polen
  NUTS-Code: PL127
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 942
  555.56 PLN
  Gesamtwert des Auftrags/Loses: 913 500.00 PLN
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.3)Zusätzliche Angaben:
  VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
  ul. Postpu 17A
  Warszawa
  02-676
  Polen
  VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
  VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
  Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
  1. W toku postpowania o udzielenie zamówienia publicznego su
  nastpujce rodki ochrony prawnej:
  a) odwoanie, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej (dalej:
  Prezesa Izby), od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoci
  Zamawiajcego lub na zaniechanie czynnoci, do której Zamawiajcy jest
  zobowizany na podstawie ustawy,
  b) skarga do sdu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoawczej.
  Szczegóowe zasady, tryb i terminy wnoszenia rodków ochrony prawnej
  okrelaj przepisy art. 179 198g zawarte w Dziale VI ustawy.
  2. Zgodnie z art. 182 ustawy odwoanie wnosi si:
  a) w terminie 10 dni od dnia przesania informacji o czynnoci
  Zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia jeeli zostay
  przesane w sposób okrelony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
  terminie 15 dni jeeli zostay przesane w inny sposób;
  b) wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a take wobec postanowie
  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie 10 dni od dnia
  publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej lub
  zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
  internetowej;
  c) wobec czynnoci innych ni okrelone w ppkt a) i b) w terminie 10
  dni od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu naleytej
  starannoci mona byo powzi wiadomo
  o okolicznociach stanowicych podstaw jego wniesienia;
  d) jeeli Zamawiajcy nie przesa Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
  oferty najkorzystniejszej nie póniej ni w terminie:
  30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej
  ogoszenia o udzieleniu zamówienia,
  6 miesicy od dnia zawarcia umowy, jeeli Zamawiajcy nie opublikowa
  w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej ogoszenia o udzieleniu
  zamówienia.
  3. Wykonawca moe zgosi przystpienie do postpowania odwoawczego w
  terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwoania, wskazujc stron, do
  której przystpuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnicia na korzy
  strony, do której przystpuje.
  4. Izba rozpoznaje odwoanie w terminie 15 dni od dnia jego dorczenia
  Prezesowi Izby.
  5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postpowania
  odwoawczego przysuguje skarga do sdu, któr wnosi si za
  porednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorczenia
  orzeczenia Izby.
  VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
  ul. Postpu 17A
  Warszawa
  02-676
  Polen
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  15/03/2017