Ausschreibungen und Aufträge:
Kraftfahrzeugversicherungen - CZ-Prag
Kraftfahrzeugversicherungen
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen
Dokument Nr...: 99850-2017 (ID: 2017031709075111394)
Veröffentlicht: 17.03.2017
*
 CZ-Prag: Kraftfahrzeugversicherungen
  2017/S 54/2017 99850
  Bekanntmachung vergebener Aufträge
  Ergebnisse des Vergabeverfahrens
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2014/24/EU
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  I.1)Name und Adressen
  eská republika Generální finanní editelství
  72080043
  Lazarská 15/7
  Praha 1
  117 22
  Tschechische Republik
  Kontaktstelle(n): Jana rámková
  Telefon: +420 296854416
  E-Mail: [1]jana.sramkova@fs.mfcr.cz
  NUTS-Code: CZ010
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse: [2]http://www.financnisprava.cz/
  Adresse des Beschafferprofils:
  [3]https://mfcr.ezak.cz/profile_display_49.html
  I.2)Gemeinsame Beschaffung
  I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
  Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
  einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
  I.5)Haupttätigkeit(en)
  Andere Tätigkeit: finanní správa R
  Abschnitt II: Gegenstand
  II.1)Umfang der Beschaffung
  II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
  Pojitní sluebních vozidel Finanní správy R.
  II.1.2)CPV-Code Hauptteil
  66514110
  II.1.3)Art des Auftrags
  Dienstleistungen
  II.1.4)Kurze Beschreibung:
  Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení smlouvy o pojitní
  odpovdnosti za újmu zpsobenou provozem vozidla a o havarijním
  pojitní pro vozidla zadavatele.
  II.1.6)Angaben zu den Losen
  Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
  II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
  Wert ohne MwSt.: 3 514 408.00 CZK
  II.2)Beschreibung
  II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
  II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
  66516100
  II.2.3)Erfüllungsort
  NUTS-Code: CZ0
  II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
  Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení smlouvy o pojitní
  odpovdnosti za újmu zpsobenou provozem vozidla a o havarijním
  pojitní pro vozidla zadavatele.
  II.2.5)Zuschlagskriterien
  Preis
  II.2.11)Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
  das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
  II.2.14)Zusätzliche Angaben
  Abschnitt IV: Verfahren
  IV.1)Beschreibung
  IV.1.1)Verfahrensart
  Offenes Verfahren
  IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
  Beschaffungssystem
  IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
  IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
  IV.2)Verwaltungsangaben
  IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
  Bekanntmachungsnummer im ABl.: [4]2016/S 238-433630
  IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
  IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
  Vorinformation
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Bezeichnung des Auftrags:
  Pojitní sluebních vozidel Finanní správy R
  Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
  V.2)Auftragsvergabe
  V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
  24/02/2017
  V.2.2)Angaben zu den Angeboten
  Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
  Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
  vergeben: nein
  V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
  der Zuschlag erteilt wurde
  Allianz pojiovna a.s.
  47115971
  Ke tvanici 656/3
  Praha 8
  186 00
  Tschechische Republik
  NUTS-Code: CZ0
  Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
  V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 22 000
  000.00 CZK
  Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 514 408.00 CZK
  V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  VI.3)Zusätzliche Angaben:
  Nabídková cena pro první rok trvání pojitní je sjednána ve výi 3 514
  408 CZK, nabídková cena pro celé období pojitní (1.3.201728.2.2021)
  je sjednána ve výi 14 057 632 CZK.
  VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  Úad pro ochranu hospodáské soute
  t. Kpt. Jaroe 7
  Brno
  604 55
  Tschechische Republik
  Telefon: +420 542167111
  E-Mail: [5]posta@compet.cz
  Fax: +420 542167112
  Internet-Adresse:[6]http://www.compet.cz
  VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
  VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
  Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
  Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli,
  které je nutné doruit do 15 dn ode dne, kdy se stovatel dozvdl o
  domnlém poruení zákona Zadavatelem, nejpozdji vak do uzavení
  smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout o návrh povauje po výbru návrhu
  za ukonenou.
  Námitky proti úkonm oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel
  povinen podle zákona uveejnit i odeslat stovateli, musí být
  dorueny Zadavateli do 15 dn od jejich uveejnní i doruení
  stovateli. Pokud je v zadávacím ízení stanovena lhta pro podání
  ádostí o úast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke
  kvalifikaci dodavatele dorueny Zadavateli nejpozdji do skonení této
  lhty. Pokud je v zadávacím ízení stanovena lhta pro podání nabídek,
  musí být námitky proti zadávací dokumentaci dorueny Zadavateli
  nejpozdji do skonení této lhty, v pípad jednacího ízení s
  uveejnním musí být námitky proti zadávací dokumentaci dorueny
  Zadavateli nejpozdji do skonení lhty pro podání pedbných nabídek.
  Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámru uzavít smlouvu podle §
  212 odst. 2 zákona musí být dorueny Zadavateli do 30 dn od uveejnní
  tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyídit do 15 dn. Návrh
  je nutné doruit ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v nm stovatel
  obdrel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn od
  odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavení
  smlouvy na veejnou zakázku i rámcové dohody lze podat pouze návrh na
  uloení zákazu plnní smlouvy, a to i bez pedchozího podání námitek.
  Návrh na uloení zákazu plnní smlouvy doruí navrhovatel ÚOHS a ve
  stejnopisu Zadavateli do 1 msíce ode dne, kdy Zadavatel uveejnil
  oznámení o uzavení smlouvy zpsobem podle § 212 odst. 2 zákona s
  uvedením dvodu pro zadání veejné zakázky bez uveejnní oznámení o
  zahájení zadávacího ízení, pedbného oznámení nebo výzvy k podání
  nabídek ve zjednodueném podlimitním ízení, nejpozdji vak do 6
  msíc od uzavení této smlouvy. Návrh na uloení zákazu plnní smlouvy
  podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doruí navrhovatel ÚOHS a ve
  stejnopisu Zadavateli do 1 msíce ode dne, kdy Zadavatel uveejnil
  oznámení o uzavení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137
  zákona nebo oznámení o uzavení smlouvy v dynamickém nákupním systému
  podle § 142 zákona, nejpozdji vak do 6 msíc od uzavení této
  smlouvy.
  Ve lht pro doruení návrhu je navrhovatel povinen sloit na úet ÚOHS
  kauci ve výi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnní
  veejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnní v pípad smluv na
  dobu neuritou, nejmén vak ve výi 50 000 CZK, nejvýe ve výi 10 000
  000 CZK. V pípad, e navrhovatel neme stanovit celkovou nabídkovou
  cenu, je povinen sloit kauci ve výi 100 000 CZK. V pípad návrhu na
  uloení zákazu plnní smlouvy je navrhovatel povinen sloit kauci ve
  výi 200 000 CZK. Jde-li o ízení o pezkoumání postupu pro zadávání
  koncesí, je navrhovatel povinen ve lht pro doruení návrhu sloit na
  úet ÚOHS kauci ve výi 1 % z pedpokládané hodnoty koncese uveejnné
  ve Vstníku veejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vak
  ve výi 50 000 CZK, nejvýe ve výi 10 000 000 CZK. V pípad, e
  Zadavatel neuveejní ve Vstníku veejných zakázek nebo na profilu
  Zadavatele pedpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen
  sloit kauci ve výi 100 000 CZK. V pípad návrhu na uloení zákazu
  plnní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen sloit kauci ve výi 200
  000 CZK.
  VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  Úad pro ochranu hospodáské soute
  t. Kpt. Jaroe 7
  Brno
  604 55
  Tschechische Republik
  Telefon: +420 542167111
  E-Mail: [7]posta@compet.cz
  Fax: +420 542167112
  Internet-Adresse:[8]http://www.compet.cz
  VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  14/03/2017