Ausschreibungen und Aufträge:
Kampfuniformen - SI-Ljubljana
Kampfuniformen
Dokument Nr...: 308895-2014 (ID: 2014091204082018853)
Veröffentlicht: 12.09.2014
Vergabe an: Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der
  Zuschlag erteilt wurde
  Uni&Forma d.o.o.
  Ljubljanska cesta 48
  SI-1236 Trzin
  SLOWENIEN
  Uni&Forma d.o.o.
  Ljubljanska cesta 48
  SI-1236 Trzin
  SLOWENIEN
*
 Bekanntmachung vergebener Aufträge
  Lieferauftrag
  Richtlinie 2004/18/EG
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
  Ministrstvo za obrambo Ljubljana
  Vojkova cesta 55
  Zu Händen von: Marjeta Kordi
  SI-1000 Ljubljana
  SLOWENIEN
  Telefon: +386 14712343 / 12305225
  E-Mail: javna_narocila@mors.si
  Fax: +386 14319035 / 14711730
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: http://www.mors.si/
  Abschnitt II: Auftragsgegenstand
  II.1) Beschreibung
  II.1.5) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
  35812000
    Beschreibung
  Kampfuniformen.
  II.2) Endgültiger Gesamtauftragswert
  II.2.1) Endgültiger Gesamtauftragswert
  Wert: 471 371,40 EUR
  mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 22
  Abschnitt V: Auftragsvergabe
  Auftrags-Nr: MORS 296/2013-ODP
  Los-Nr: 1
  V.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der
  Zuschlag erteilt wurde
  Uni&Forma d.o.o.
  Ljubljanska cesta 48
  SI-1236 Trzin
  SLOWENIEN
  V.4) Angaben zum Auftragswert
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
  Wert: 70 000 EUR
  mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 22
  Endgültiger Gesamtauftragswert:
  Wert: 69 174 EUR
  mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 22
  Auftrags-Nr: MORS 296/2013-ODP
  Los-Nr: 2
  V.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der
  Zuschlag erteilt wurde
  Uni&Forma d.o.o.
  Ljubljanska cesta 48
  SI-1236 Trzin
  SLOWENIEN
  V.4) Angaben zum Auftragswert
  Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
  Wert: 400 000 EUR
  mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 22
  Endgültiger Gesamtauftragswert:
  Wert: 402 197,40 EUR
  mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 22
OT: Obvestilo o oddaji naroila
  Blago
  Direktiva 2004/18/ES
  Oddelek I: Naronik
  I.1) Ime, naslovi in kontaktne toke
  Ministrstvo za obrambo Ljubljana
  Vojkova cesta 55
  V roke: Marjeta Kordi
  SI-1000 Ljubljana
  SLOVENIJA
  Telefon: +386 14712343 / 12305225
  E-pota: javna_narocila@mors.si
  Telefaks: +386 14319035 / 14711730
  Internetni naslovi:
  Internetni naslov naronika: http://www.mors.si/
  I.2) Vrsta naronika
  Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vkljuno z
  regionalnimi ali lokalnimi oddelki
  I.3) Glavna podroja dejavnosti
  Obramba
  I.4) Oddaja naroil v imenu drugih naronikov
  Naronik izvaja postopek v imenu drugih naronikov: ne
  Oddelek II: Predmet naroila
  II.1) Opis
  II.1.1) Naziv naroila, ki ga je doloil naronik
  Nakup artiklov nove bojne uniforme.
  II.1.2) Vrsta naroila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
  Blago
  Nakup
  Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralno
  skladie MORS, Koeva 6, 1210 Ljubljana-entvid.
  ifra NUTS SI
  II.1.4) Kratek opis naroila ali nabave
  Nakup artiklov nove bojne uniforme razdeljen na dva sklopa:
  1. sklop anorak nepremoljivi moki maskirni, hlae nepremoljive moke
  maskirne, rokavice podloene maskirne,
  2. sklop bluzon moki maskirni, hlae zimske moke maskirne, hlae
  tanje moke maskirne, kapa s sennikom maskirna.
  II.1.5) Enotni besednjak javnih naroil
  35812000
  II.1.6) Informacije o Sporazumu o vladnih naroilih
  Naroilo ureja Sporazum o vladnih naroilih (GPA): ne
  II.2) Skupna konna vrednost naroil
  II.2.1) Skupna konna vrednost naroil
  Vrednost: 471 371,40 EUR
  Z DDV. Stopnja DDV (%) 22
  Oddelek IV: Postopek
  IV.1) Vrsta postopka
  IV.1.1) Vrsta postopka
  Odprti postopek
  IV.2) Merila za izbiro ponudbe
  IV.2.1) Merila za izbiro ponudbe
  Ekonomsko najugodneja ponudba glede na
  1. Cena. Ponder 90
  2. Dobavni rok. Ponder 10
  IV.2.2) Informacije o elektronski drabi
  Uporabljena je elektronska draba: ne
  IV.3) Upravne informacije
  IV.3.1) Referenna tevilka dokumenta, ki jo je izbral naronik
  430-356/2013-28
  IV.3.2) Prejnje objave v zvezi z istim naroilom
  Obvestilo o naroilu
  tevilka obvestila v UL: 2014/S 72-123741 z dne 11.4.2014
  Oddelek V: Oddaja naroila
  t. naroila: MORS 296/2013-ODP
  t. sklopa: 1 - Naziv: Anorak in hlae nepremoljive, rokavice podloene
  V.1) Datum oddaje naroila:
  26.8.2014
  V.2) Informacije o ponudbah
  tevilo prejetih ponudb: 1
  tevilo elektronsko prejetih ponudb: 0
  V.3) Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naroilo oddano
  Uni&Forma d.o.o.
  Ljubljanska cesta 48
  SI-1236 Trzin
  SLOVENIJA
  V.4) Informacije o vrednosti naroila
  Zaetna skupna ocenjena vrednost naroila:
  Vrednost: 70 000 EUR
  Z DDV. Stopnja DDV (%) 22
  Skupna konna vrednost naroila:
  Vrednost: 69 174 EUR
  Z DDV. Stopnja DDV (%) 22
  V.5) Informacije o naroilih, oddanih podizvajalcem
  Naroilo bo verjetno oddano podizvajalcem: da
  Navedite vrednost ali dele naroila, ki bo verjetno oddan podizvajalcem:
  Dele: 47,7 %
  Kratek opis vrednosti/delea naroila, ki bo s pogodbo oddan
  podizvajalcem: Podizvajalec NV Utexbel SA bo dobavil lajo in tejo
  tkanino, podizvajalec Prevent-Deloza pa bo ival artikle
  t. naroila: MORS 296/2013-ODP
  t. sklopa: 2 - Naziv: Bluzon moki maskirni, hlae zimske moke
  maskirne, hlae tanje moke maskirne, kapa s sennikom maskirna
  V.1) Datum oddaje naroila:
  26.8.2014
  V.2) Informacije o ponudbah
  tevilo prejetih ponudb: 1
  tevilo elektronsko prejetih ponudb: 0
  V.3) Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naroilo oddano
  Uni&Forma d.o.o.
  Ljubljanska cesta 48
  SI-1236 Trzin
  SLOVENIJA
  V.4) Informacije o vrednosti naroila
  Zaetna skupna ocenjena vrednost naroila:
  Vrednost: 400 000 EUR
  Z DDV. Stopnja DDV (%) 22
  Skupna konna vrednost naroila:
  Vrednost: 402 197,40 EUR
  Z DDV. Stopnja DDV (%) 22
  V.5) Informacije o naroilih, oddanih podizvajalcem
  Naroilo bo verjetno oddano podizvajalcem: da
  Navedite vrednost ali dele naroila, ki bo verjetno oddan podizvajalcem:
  Dele: 47,7 %
  Kratek opis vrednosti/delea naroila, ki bo s pogodbo oddan
  podizvajalcem: Podizvajalec NV Utexbel SA bo dobavil lajo in tejo
  tkanino, podizvajalec Prevent-Deloza pa bo ival artikle.
  Oddelek VI: Dopolnilne informacije
  VI.1) Informacije o sredstvih EU
  Naroilo se nanaa na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi
  EU: ne
  VI.3) Pritobeni postopki
  VI.3.1) Organ, pristojen za pritobene postopke
  Ministrstvo za obrambo Ljubljana
  Vojkova cesta 55
  SI-1000 Ljubljana
  SLOVENIJA
  VI.3.3) Sluba, pri kateri dobite informacije o vloitvi pritob
  Ministrstvo za obrambo Ljubljana
  Vojkova cesta 55
  SI-1000 Ljubljana
  SLOVENIJA
  VI.4) Datum poiljanja tega obvestila:
  9.9.2014
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de