Ausschreibung: Zubereitung von Mahlzeiten - PL-Zgierz
Zubereitung von Mahlzeiten
Servieren von Mahlzeiten
Dokument Nr...: 210948-2010 (ID: 2010071704102825492)
Veröffentlicht: 17.07.2010
*
 BEKANNTMACHUNG
  Dienstleistungsauftrag
  ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
  I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skodowskiej-Curie w Zgierzu
  ul. Parzczewska 35
  z. H. Tomasz Czerwinski - Kierownik Sekcji Zamówie Publicznych
  95-100 Zgierz
  POLEN
  Tel. +48 427144332
  E-Mail: zamowienia@wss.zgierz.pl
  Fax +48 427144530
  Internet-Adresse(n)
  Hauptadresse des Auftraggebers www.szpital.zgierz.pl
  Weitere Auskünfte erteilen: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii
  Skodowskiej-Curie w Zgierzu
  Ul. Parzczewska 35
  z. H. - w sprawach merytorycznie zwizanych z przedmiotem zamówienia:
  Mirosawa Olejniczak- Przeoona Pielgniarek Tel.+48 427144284 - w
  sprawach merytorycznie zwizanych z dzieraw: Agnieszka Wilk - Ksigowa
  Tel. +48 427144228
  95-100 Zgierz
  POLEN
  Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich
  Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
  Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen
  Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
  Kontaktstellen
  ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
  II.1) BESCHREIBUNG
  II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
  55321000, 55320000
    Beschreibung
  Zubereitung von Mahlzeiten.
  Servieren von Mahlzeiten.
  ABSCHNITT IV: VERFAHREN
  IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
  IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und
  ergänzenden Unterlagen
  IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge
  25.8.2010 - 10:00
  IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
  verfasst werden können
  Polnisch.
OT: OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Usugi
  SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJCA
  I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skodowskiej-Curie w Zgierzu
  ul. Parzczewska 35
  Do wiadomoci: Tomasz Czerwinski - Kierownik Sekcji Zamówie Publicznych
  95-100 Zgierz
  POLSKA
  Tel. +48 427144332
  E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl
  Faks +48 427144530
  Adresy internetowe
  Ogólny adres instytucji zamawiajcej www.szpital.zgierz.pl
  Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Wojewódzki Szpital
  Specjalistyczny im. Marii Skodowskiej-Curie w Zgierzu
  Ul. Parzczewska 35
  Do wiadomoci: - w sprawach merytorycznie zwizanych z przedmiotem
  zamówienia: Mirosawa Olejniczak- Przeoona Pielgniarek Tel.+48
  427144284 - w sprawach merytorycznie zwizanych z dzieraw: Agnieszka
  Wilk - Ksigowa Tel. +48 427144228
  95-100 Zgierz
  POLSKA
  Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
  konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mona uzyska pod
  adresem: jak podano wyej dla punktu kontaktowego
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
  przesya na adres: jak podano wyej dla punktu kontaktowego
  I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJCEJ I GÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
  DZIAALNOCI
  Inne Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej
  Zdrowie
  Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
  zamawiajcych Nie
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OPIS
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc
  wiadczenie usug gastronomicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala
  Specjalistycznego im. Marii Skodowskiej - Curie w Zgierzu wraz z
  dzieraw pomieszcze kuchni.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
  realizacji dostaw lub wiadczenia usug
  Usugi
  Kategoria usug: nr 17
  Gówne miejsce wiadczenia usug Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
  Marii Skodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzczewska 35.
  II.1.3) Ogoszenie dotyczy
  Zamówienia publicznego
  II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
  wiadczenie usug gastronomicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala
  Specjalistycznego im. Marii Skodowskiej - Curie w Zgierzu wraz z
  dzieraw pomieszcze kuchni okrelone kodami CPV: 55.32.10.00-6,
  55.32.00.00-9. Zamówienie powyej 193 000 EUR. Oferta musi obejmowa
  cao zamówienia.
  II.1.6) Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
  55321000, 55320000
  II.1.7) Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
  (GPA)
  Nie
  II.1.8) Podzia na czci
  Nie
  II.1.9) Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych
  Nie
  II.2) WIELKO LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
  II.2.1) Cakowita wielko lub zakres
  Zamówienie powyej 193 000 EUR.
  II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
  Okres w miesicach: 24 (od udzielenia zamówienia):
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
  TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZCE ZAMÓWIENIA
  III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
  Zamawiajcy wymaga wniesienia wadium w wysokoci : wadium na cao
  zamówienia - 90 000,00 PLN (dziewidziesit tysicy zotych).
  III.2) WARUNKI UDZIAU
  III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczce wpisu do
  rejestru zawodowego lub handlowego
  Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania wymogów:
  O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy :
  1. speniaj warunki okrelone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
  zamówie publicznych,
  2. posiadaj wiedz i dowiadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia tj.
  wyka si realizacj usug w zakresie niezbdnym do wykazania speniania
  warunku wiedzy i dowiadczenia (minimum 1 usuga ywienia zbiorowego o
  wartoci minimum 1 500 000 PLN) w okresie ostatnich trzech lat przed
  upywem skadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziau w
  postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy - w tym
  okresie, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
  oraz zaczenia dokumentu potwierdzajcego e usugi wyszczególnione w
  wykazie, zostay wykonane lub s wykonywane naleycie Zacznik nr 3,
  3. potwierdz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespenienia warunków,
  o których mowa w art. 24 ust. 1, tj. przedo dokumenty, o których mowa w
  pkt. 3 ppkt. 3.2. SIWZ.
  Ocena spenienia w/w warunków odbywa si bdzie zgodnie z formu -
  spenia nie spenia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
  owiadczeniach wyszczególnionych w pkt. 3 SIWZ.
  III.2.2) Zdolno ekonomiczna i finansowa
  Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania wymogów:
  O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
  1. Znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. przedo:
  1.1. informacj banku lub spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej, w
  których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajcej wysoko posiadanych
  rodków finansowych lub zdolno kredytow Wykonawcy na poziomie minimum
  500 000,00 PLN wystawiona nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem
  terminu skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o
  udzielenie zamówienia albo skadania ofert,
  1.2. posiadaj aktualne na dzie otwarcia ofert ubezpieczenie
  odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzonej dziaalnoci w zakresie
  przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami dotyczcymi odpowiedzialnoci za
  dziaania podwykonawców ( w przypadku wskazania podwykonawców) z minimaln
  sum gwarancyjn 200 000,00 PLN (dwiecie tysicy zotych) dla jednego
  zdarzenia.
  Do polisy naley zaczy dowód terminowego opacenia skadki oraz Ogólne
  Warunki Ubezpieczenia.
  Ocena spenienia w/w warunków odbywa si bdzie zgodnie z formu -
  spenia nie spenia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
  owiadczeniach wyszczególnionych w pkt. 3 SIWZ.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) RODZAJ PROCEDURY
  IV.1.1) Rodzaj procedury
  Otwarta
  IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
  Najnisza cena
  IV.2.2) Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna
  Nie
  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
  PN/XXII/2010
  IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
  Nie
  IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
  Dokumenty odpatne Nie
  IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
  postpowaniu
  25.8.2010 - 10:00
  IV.3.6) Jzyk(i), w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
  dopuszczenie do udziau w postpowaniu
  polski.
  IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
  Okres w dniach 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
  IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
  Data: 25.8.2010 - 11:00
  Miejsce
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skodowskiej-Curie w Zgierzu,
  ul. Parzczewska 35 - Sekcja Zamówie Publicznych pok. nr 14 (budynek
  administracji).
  Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert Nie
  SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPENIAJCE
  VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJCYM SI
  Tak
  przewidywany czas publikacji kolejnych ogosze: 01/07/2012
  VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE RODKÓW
  WSPÓLNOTOWYCH
  Nie
  VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
  Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia
  dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.
  Zamawiajcy dopuszcza udzielenie zamówie uzupeniajcych, o których mowa
  w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówie publicznych.
  VI.4) PROCEDURY ODWOAWCZE
  VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
  Urzd Zamówie Publicznych
  ul. Postpu 17A (budynek Adgar Plaza)
  02-676 Warszawa
  POLSKA
  E-mail: uzp@uzp.gov.pl
  VI.4.2) Skadanie odwoa
  Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Dokadne
  informacje na temat terminów skadania odwoa: odwoanie wnosi si do
  Prezesa Izby w terminach okrelonych w art. 182 ustawy Prawo zamówie
  publicznych w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
  certyfikatu.
  VI.4.3) ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania odwoa
  Urzd Zamówie Publicznych
  ul. Postpu 17A (budynek Adgar Plaza)
  02-676 Warszawa
  POLSKA
  E-mail: uzp@uzp.gov.pl
  VI.5) DATA WYSANIA NINIEJSZEGO OGOSZENIA:
  14.7.2010
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de