Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Aufträge Innenarchitektendienste - PL-Warschau
Innenarchitektendienste.
Dokument Nr...: 247821-2005
Veröffentlicht: 30.12.2005
Vergabe an: NAME UND ANSCHRIFT DES WIRTSCHAFTSTEILNEHMERS, AN DEN DER AUFTRAG
 VERGEBEN WURDE: TECH-SAN, Att.: Elwira Hendzel, ZWM 1 m 25, PL-02-786
 Warszawa. Tel. +48 22 641 52 98. Fax +48 22 641 52 98.
 TECH-SAN, Att.: Elwira Hendzel, ZWM 1 m 25, PL-02-786 Warszawa. Tel. +48
 22 641 52 98. Fax +48 22 641 52 98.
 CEWOK, Att.: Andrzej Kaminski, Florjanska 2, PL-30-707 Warszawa. Tel. +48
 22 670 22 17. Fax +48 22 670 21 25.
*
 BEKANNTMACHUNG ÜBER VERGEBENE AUFTRÄGE
 Dienstleistungsauftrag
 ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
 I.1)	NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Stoleczne Przedsiebiorstwo
 Energetyki Cieplnej S.A., ul. Stefana Batorego 2, z. Hd. von Wieslaw
 Kurowski, PL-02-591 Warszawa. Tel. +48 22 576 10 00. E-Mail:
 zamowienia@spec.waw.pl. Fax +48 22 576 10 75.
 Internet-Adresse(n):
 Hauptadresse des Auftraggebers: www.spec.waw.pl.
 ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
 II.1) BESCHREIBUNG
 II.1.5) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 74842000.
 Beschreibung: Innenarchitektendienste.
 II.2) ENDGÜLTIGER GESAMTWERT DES AUFTRAGS
 II.2.1) Endgültiger Gesamtwert des Auftrags: Wert: 75 000 PLN.
 ohne MwSt.
 ABSCHNITT V: AUFTRAGSVERGABE
 AUFTRAGS-NR.: 1
 V.3)	NAME UND ANSCHRIFT DES WIRTSCHAFTSTEILNEHMERS, AN DEN DER AUFTRAG
 VERGEBEN WURDE: TECH-SAN, Att.: Elwira Hendzel, ZWM 1 m 25, PL-02-786
 Warszawa. Tel. +48 22 641 52 98. Fax +48 22 641 52 98.
 V.4)	ANGABEN ZUM AUFTRAGSWERT Endgültiger Gesamtauftragswert:
 Wert: 10 650 PLN.
 Ohne MwSt.
 AUFTRAGS-NR.: 2
 V.3)	NAME UND ANSCHRIFT DES WIRTSCHAFTSTEILNEHMERS, AN DEN DER AUFTRAG
 VERGEBEN WURDE: TECH-SAN, Att.: Elwira Hendzel, ZWM 1 m 25, PL-02-786
 Warszawa. Tel. +48 22 641 52 98. Fax +48 22 641 52 98.
 V.4)	ANGABEN ZUM AUFTRAGSWERT Endgültiger Gesamtauftragswert:
 Wert: 15 500 PLN.
 Ohne MwSt.
 AUFTRAGS-NR.: 3
 V.3)	NAME UND ANSCHRIFT DES WIRTSCHAFTSTEILNEHMERS, AN DEN DER AUFTRAG
 VERGEBEN WURDE: CEWOK, Att.: Andrzej Kaminski, Florjanska 2, PL-30-707
 Warszawa. Tel. +48 22 670 22 17. Fax +48 22 670 21 25.
 V.4)	ANGABEN ZUM AUFTRAGSWERT Endgültiger Gesamtauftragswert:
 Wert: 29 900 PLN.
 Ohne MwSt.
OT: OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 Uslugi
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: Stoleczne Przedsiebiorstwo
 Energetyki Cieplnej S.A., ul. Stefana Batorego 2, Do wiadomosci Wieslaw
 Kurowski, PL-02-591 Warszawa. Tel. +48 22 576 10 00. E-mail
 zamowienia@spec.waw.pl. Faks +48 22 576 10 75.
 Adresy internetowe:
 Ogólny adres instytucji zamawiajacej: www.spec.waw.pl.
 I.2)	RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
 DZIALALNOSCI: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) OPIS
 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Opracownie
 dokumentacji technicznej 320/UN/N/Y/05.
 II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
 realizacji dostawy lub swiadczenia uslug: Uslugi.
 Kategoria uslugi: nr 12.
 II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1 Temat: Opracowanie
 dokumentacji projektowej przebudowy s.c. od komory M-19/P-1 do PS-2 w
 rejonie ulicy Radarowej w technologii preizolowanej z instalacja Brandes
 o srednicy Dn 200 mm i dlugosci ok. 70 m wraz z kanalizacja
 teleinformatyczna.
 2 Temat: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci
 cieplowniczej od komory Uz 16/L1 do Uz 16/L4 przy ul. Sluzby Polsce o
 srednicy 2×Dn 200 mm i dlugosci okolo 190 m wraz z kanalizacja
 teleinformatyczna,
 3 Temat: Opracowanie dokumenta.
 II.1.5) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 74842000.
 II.1.6) Zamówienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamówien
 rzadowych (GPA): Nie.
 II.2) CALKOWITA KONCOWA WARTOSC ZAMÓWIENIA
 II.2.1) Calkowita koncowa wartosc zamówienia: Wartosc: 75 000 PLN.
 Bez VAT.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) RODZAJ PROCEDURY
 IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 320/UN/N/Y/05.
 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zamówienia: Numer
 ogloszenia w Dz.U.: 2005/S 159-159155 z dnia 12.8.2005.
 SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 ZAMÓWIENIE NR: 1
 V.1)	DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2005.
 V.2)	LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
 V.3)	NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: TECH-SAN,
 Att.: Elwira Hendzel, ZWM 1 m 25, PL-02-786 Warszawa. Tel. +48 22 641 52
 98. Faks +48 22 641 52 98.
 V.4)	INFORMACJE NA TEMAT WARTOSCI ZAMÓWIENIA Calkowita koncowa wartosc
 zamówienia:
 Wartosc: 10 650 PLN.
 Bez VAT.
 V.5)	PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie.
 ZAMÓWIENIE NR: 2
 V.1)	DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2005.
 V.2)	LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
 V.3)	NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: TECH-SAN,
 Att.: Elwira Hendzel, ZWM 1 m 25, PL-02-786 Warszawa. Tel. +48 22 641 52
 98. Faks +48 22 641 52 98.
 V.4)	INFORMACJE NA TEMAT WARTOSCI ZAMÓWIENIA Calkowita koncowa wartosc
 zamówienia:
 Wartosc: 15 500 PLN.
 Bez VAT.
 V.5)	PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie.
 ZAMÓWIENIE NR: 3
 V.1)	DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2005.
 V.2)	LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
 V.3)	NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: CEWOK, Att.:
 Andrzej Kaminski, Florjanska 2, PL-30-707 Warszawa. Tel. +48 22 670 22
 17. Faks +48 22 670 21 25.
 V.4)	INFORMACJE NA TEMAT WARTOSCI ZAMÓWIENIA Calkowita koncowa wartosc
 zamówienia:
 Wartosc: 29 900 PLN.
 Bez VAT.
 V.5)	PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie.
 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE
 VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE SRODKÓW UE:
 Nie.
 VI.2) INFORMACJE DODATKOWE: Jest to umowa ramowa: Nie.
 Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.4) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA: 21.12.2005.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de

Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau Ausschreibungen via Google Ausschreibungen via Google