Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Geländegängige Fahrzeuge - PL-Rogowiec
Personenkraftwagen.
Geländegängige Fahrzeuge.
Dokument Nr...................: 151154-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Kopalnia Wegla
 Brunatnego "Belchatów" Spólka Akcyjna w Rogowcu, Att: Beata Slowinska,
 Tadeusz Ziemniewicz, woj. lódzkie, skryt. poczt. 100, PL-97-400 Rogowiec.
 Tel.: +48 44 737 44 71, +48 44 737 37 32. Fax: +48 44 737 44 04. E-mail:
 info@kwb-belchatow.pl. URL: www.kwb-belchatow.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 34113300, 34110000.
 Beschreibung: Geländegängige Fahrzeuge.
 Personenkraftwagen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 11.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SEKTORY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJACY
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres podmiotu zamawiajacego: Kopalnia Wegla
 Brunatnego "Belchatów" Spólka Akcyjna w Rogowcu, Att: Beata Slowinska,
 Tadeusz Ziemniewicz, woj. lódzkie, skryt. poczt. 100, PL-97-400 Rogowiec.
 Tel.: +48 44 737 44 71, +48 44 737 37 32. Fax: +48 44 737 44 04. E-mail:
 info@kwb-belchatow.pl. URL: www.kwb-belchatow.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajacy: Dostawa
 srodków transportu.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje 2 czesci:
 I czesc - samochody terenowe (10 sztuk), w tym w wersji podstawowej - 8
 sztuk, w wersji sanitarka - 1 sztuka, w wersji straz - 1 sztuka;
 II czesc- samochody osobowe - 2 sztuki.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Kopalnia Wegla Brunatnego ,,Belchatów" Spólka Akcyjna
 w Rogowcu.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 34113300, 34110000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 Jednej czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.1.11) Odstapienie od obowiazku stosowania specyfikacji europejskich:
 Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 1 626 902,00 PLN.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 22.12.2004.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1 - samochody ciezarowe - 10 sztuk
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 34113300.
 2) Krótki opis: 10 sztuk samochodów terenowych z napedem 4 x 4, w tym w
 wersji podstawowej 8 sztuk, w wersji sanitarka - 1 sztuka, w wersji straz
 - 1 sztuka, o wlasciwosciach technicznych szczególowo okreslonych w
 specyfikacji.
 3) Zakres lub wielkosc: Wartosc netto 1 426 902,00 PLN.
 Czesc Nr: 2 - samochody osobowe - 2 sztuki
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 34110000.
 2) Krótki opis: 2 sztuki samochodów osobowych, o wlasciwosciach
 technicznych scisle okreslonych w specyfikacji.
 3) Zakres lub wielkosc: Wartosc netto: 200 000,00 PLN.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: I czesc: 40 000,00 PLN;
 II czesc: 6 000,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci oraz/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Platnosc przelewem, w terminie 30 dni od dnia
 spelnienia swiadczenia.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W przetargu moga
 wziac udzial wykonawcy, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu
 okreslone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówien publicznych.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: - Oswiadczenie o spelnianiu
 warunków udzialu w postepowaniu - art. 22 ustawy Prawo zamówien
 publicznych,
 - aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o
 wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej wystawione nie wczesniej
 niz 6 miesiecy przed uplywem terminu do skladania ofert ,
 - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
 w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy Prawo zamówien publicznych, wystawiona
 nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu do skladania ofert.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: -
 Zaswiadczenie z wlasciwego urzedu skarbowego oraz wlasciwego oddzialu ZUS
 potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz
 skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, wystawionych nie
 wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu do skladania ofert;
 - kopie bilansów i rachunków zysków i strat, a w przypadku wykonawców nie
 zobowiazanych do sporzadzania bilansu informacje okreslajaca obroty, zysk
 oraz zobowiazania i naleznosci za lata 2001, 2002, 2003 lub w przypadku
 gdy rok obrotowy nie odpowiada kalendarzowemu - za ostatnie trzy lata
 obrotowe.
 - informacje banku, w której potwierdza sie wielkosc posiadanych srodków
 finansowych lub zdolnosc kredytowa dostawcy.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: - wykaz osób i
 podmiotów, które beda wykonywac zamówienie lub beda uczestniczyc w
 wykonywaniu zamówienia;
 - wykaz wykonanych w ciagu ostatnich trzech lat dostaw z podaniem nazwy i
 adresu odbiorcy, przedmiotu dostawy i wartosci netto dostawy, a jezeli
 okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - za ten okres.
 III.2.1.4) Inne informacje: Polisa lub inny dokument ubezpieczenia
 potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
 cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Cena - 92%;
 2: Umowa na autoryzacje wewn. - 5%;
 3: Termin dostawy - 3%.
 Wedlug kolejnosci znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajacy:
 EH/HP/1061/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 11.10.2004 Dostepne do:.
 IV.3.3) Ostateczny termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: 11.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 11.10.2004-11:00.
 KWB ,,Belchatów" S.A. w Rogowcu , Budynek Dyrekcji, sala 611.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau