Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Schülerbeförderung - PL-Skawina
Schülerbeförderung.
Dokument Nr...................: 151069-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Urzad Miasta i Gminy w Skawinie, Att: mgr inz. Elzbieta Mueck, Rynek 1,
 PL-32-050 Skawina. Tel.: +48 12 2764680. Fax: +48 12 2763339. E-mail:
 zampub@um.skawina.net. URL: www.um.skawina.net.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 60113100.
 Beschreibung: Schülerbeförderung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 2.11.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Urzad Miasta i
 Gminy w Skawinie, Att: mgr inz. Elzbieta Mueck, Rynek 1, PL-32-050
 Skawina. Tel.: +48 12 2764680. Fax: +48 12 2763339. E-mail:
 zampub@um.skawina.net. URL: www.um.skawina.net.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Urzad Miasta i
 Gminy w Skawinie, Zespól d/s Zamówien Publicznych, Att: mgr inz. Elzbieta
 Mueck, Rynek 14, pok. 2, PL-32-050 Skawina. Tel.: +48 12 276 46 80 w.
 163. Fax: +48 12 276 33 39.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Urzad Miasta i Gminy
 Skawina, Zespól d/s Zamówien Publicznych, Att: mgr Agnieszka Pazdan,
 Rynek 14 pok. 2, PL-32-050 Skawina. Tel.: +48 12 276 46 80 w. 163. Fax:
 +48 12 276 33 39.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 2.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dowóz
 uczniów do gimnazjów i szkól podstawowych na terenie Gminy Skawina.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Swiadczenie uslug przewozowych dzieci
 do gimnazjów i szkól podstawowych na terenie Gminy Skawina w okresie od
 1.1.2005 r. do 30.6.2007 r.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Gmina Skawina.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 60113100.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Dzienna ilosc
 kilometrów wynosi 626,0 km. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zmiany
 dziennej ilosci kilometrów wynikajacej z przyczyn organizacyjnych.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 1.1.2005 - Data zakonczenia: 30.6.2007.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium: 30 000,00 zl.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie na
 podstawie miesiecznych faktur, termin realizacji faktury 14 dni.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: O zamówienie moga ubiegac sie
 osoby prawne, oferta moze zostac zlozona przez Wykonawców wystepujacych
 wspólnie.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O zamówienie
 moga ubiegac sie Wykonawcy spelniajacy nastepujace warunki:
 1. Prowadza dzialalnosc w zakresie objetym zamówieniem,
 2. Posiadaja licencje na wykonywanie przewozu osób,
 3. Posiadaja niezbedne doswiadczenie, tzn. w okresie ubieglych trzech lat
 zrealizowali zamówienia zwiazane z przewozem osób w ilosci: nie mniej niz
 150 000 km przejechanych lacznie w okresie 3 lat,
 4. dysponuja odpowiednio wykwalifikowanym personelem, tj, posiadaja
 kierowców posiadajacych prawo jazdy kat. D od min. 5 lat/w tym dwa lata
 stazu w przewozie osób/ oraz aktualne swiadectwo kwalifikacyjne,
 5. dysponuja (wlasnosc, dzierzawa, wynajem, leasing, itp.) niezbednym
 potencjalem technicznym, tj. srodkami transportu przeznaczonymi do
 przewozu osób, w ilosci minimum 6 autobusów, w tym: - 1 autobus -minimum
 40 miejsc siedzacych, - 3 autobusy - minimum 45 miejsc siedzacych, - 2
 autobusy - minimum 50 miejsc siedzacych,
 6. dysponuja niezbednym potencjalem ekonomiczno-finansowym, tj. posiadaja
 dostep do srodków finansowych w wysokosci min. 100 000 zl.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1.1. Aktualny odpis z
 wlasciwego rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
 gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
 zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie
 wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. 1.2.
 Pelnomocnictwo udzielone przez osoby upowaznione do reprezentowania
 Wykonawcy, w przypadku gdy osoba/y podpisujace oferte nie posiadaja
 upowaznienia do skladania oswiadczen woli w imieniu oferenta,
 1.3.Licencja na swiadczenie uslug przewozowych.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Informacja banku, w której potwierdza sie wielkosc posiadanych srodków
 lub zdolnosc kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy
 przed uplywem terminu skladania ofert.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Wykaz srodków
 transportu przy uzyciu których realizowane bedzie zamówienie wedlug
 zalacznika nr 2.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Tak.
 Ustawa z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. nr 125 poz. 1371/.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 ZP-341/78/EZiK/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 2.11.2004.
 Cena: 10,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Naleznosc za materialy przetargowe nalezy
 wplacic na konto nr: 32 86000002 0000 0000 0909 0002.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 2.11.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert: W
 otwarciu ofert moga wziac udzial wszyscy zainteresowani.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 2.11.2004-10:30.
 Siedziba zamawiajacego - Sala obrad - pok. 11.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau