Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Kreditgewährung - PL-Sosnowiec
Kreditgewährung.
Dokument Nr...................: 151034-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana
 Pawla II, Att: Dorota Surma, ul. Zapolskiej 3, PL-41-218 Sosnowiec. Tel.:
 +48 32 266 02 51. Fax: +48 32 266 02 51. E-mail:
 dag@centrum-pediatrii.com.pl. URL: www.centrum-pediatrii.com.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 66130000.
 Beschreibung: Kreditgewährung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 26.10.2004. Uhrzeit: 08:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Samodzielny
 Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawla II,
 Att: Dorota Surma, ul. Zapolskiej 3, PL-41-218 Sosnowiec. Tel.: +48 32
 266 02 51. Fax: +48 32 266 02 51. E-mail: dag@centrum-pediatrii.com.pl.
 URL: www.centrum-pediatrii.com.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Inne.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 66.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Pozyskanie
 bankowego kredytu inwestycyjnego.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Udzielenie Centrum Pediatrii kredytu
 dlugoterminowego na pokrycie kosztów inwestycyjnych.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Centrum Pediatrii w Sosnowcu ul. Zapolskiej 3.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 66130000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 720 000,00 PLN.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 21 000,00 PLN.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W postepowaniu
 moga wziac udzial Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust 1 i 2,
 spelniajacy wymogi art. 22 ust 1 ustawy - Prawo Zamówien Publicznych oraz
 dodatkowe warunki okreslone w SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Wypis z Krajowego Rejestru
 Sadowego lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
 gospodarczej.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Sprawozdanie finansowe.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Tak.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.1.3) Wczesniejsze publikacje dotyczace tego samego zamówienia
 IV.1.3.1) Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczace tego samego
 zamówienia: Numer ogloszenia w spisie Dz.U.: 2004/S 119-100537 - Z:
 19.6.2004.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Wysokosc oprocentowania 95 %.
 2: Cena prowizji bankowej 5 %.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 27/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 22.10.2004.
 Cena: 61,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka w kasie zamawiajacego lub przelew na
 rachunek bankowy.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 26.10.2004. Godzina: 08:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 26.10.2004-9.30.
 Centrum Pediatrii w Sosnowcu ul. Zapolskiej 3, dzial Administracyjno -
 Gospodarczy, pokój 0.35.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau