Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienstleistungen im Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie Gartenbau - PL-Warschau
Dienstleistungen im Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie Gartenbau.
Dokument Nr...................: 151027-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Dzielnica Bielany Miasta Stolecznego Warszawy, Att: Joanna Bialas, ul.
 Przybyszewskiego 70/72, PL-01-824 Varsava. Tel.: +48 22 865 19 35. Fax:
 +48 22 864 48 57. E-mail: bzp@bielany.waw.pl. URL: www.bielany.waw.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 77000000.
 Beschreibung: Dienstleistungen im Bereich Land- und Forstwirtschaft
 sowie Gartenbau.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 2.8.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Dzielnica Bielany
 Miasta Stolecznego Warszawy, Att: Joanna Bialas, ul. Przybyszewskiego
 70/72, PL-01-824 Varsava. Tel.: +48 22 865 19 35. Fax: +48 22 864 48 57.
 E-mail: bzp@bielany.waw.pl. URL: www.bielany.waw.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Dzielnica
 Bielany Miasta Stolecznego Warszawy, Att: w zakresie dotyczacym
 przedmiotu zamówienia: Marzenna Gronczewska, Krystyna Borowiec, ul.
 Przybyszewskiego 70/72, PL-01-824 Warszawa. Tel.: +48(22) 834-00-61 w.
 505. Fax: +48(22) 663-19-22. URL: www.bielany.waw.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Urzad m. st.
 Warszawy, Biuro Zamówien Publicznych, Delegatura w Dzielnicy Bielany,
 Att: Joanna Bialas, ul. Schroegera 90, PL-01-824 Warszawa. Tel.: +45(22)
 865-19-35. Fax: +45(22) 864-48-57. E-mail: bzp@bielany.waw.pl. URL:
 www.bielany.waw.pl.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 27.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Utrzymanie
 zieleni w rejonie I i II dzielnicy Bielany M. St. Warszawy.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Utrzymanie zieleni w Rejonie I i II w
 zakresie:
 - konserwacji zieleni niskiej,
 - pielegnacji zieleni wysokiej,
 - konserwacji D.F.A.,
 - modernizacji urzadzenia terenów parkowych,
 - utrzymania czystosci i porzadku.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Teren Dzielnicy Bielany M. St. Warszawy.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 77000000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Wartosc zamówienia:
 powyzej 130 000 EUR.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1. Utrzymanie zieleni w rejonie I dzielnicy Bielany M. St.
 Warszawy
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 77000000.
 2) Krótki opis: Utrzymanie zieleni w Rejonie I w zakresie:
 - konserwacji zieleni niskiej,
 - pielegnacji zieleni wysokiej,
 - konserwacji D.F.A.,
 - modernizacji urzadzenia terenów parkowych,
 - utrzymania czystosci i porzadku.
 3) Zakres lub wielkosc: Powyzej 60 000 EUR.
 Czesc Nr: 2: Utrzymanie zieleni w rejonie II dzielnicy Bielany M. St.
 Warszawy.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 77000000.
 2) Krótki opis: Utrzymanie zieleni w Rejonie II w zakresie:
 - konserwacji zieleni niskiej,
 - pielegnacji zieleni wysokiej,
 - konserwacji D.F.A.,
 - modernizacji urzadzenia terenów parkowych,
 - utrzymania czystosci i porzadku.
 3) Zakres lub wielkosc: Powyzej 60 000 EUR.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium:
 - dla CZESCI I - 4 000,00 PLN (slownie: cztery tysiace zlotych);
 - dla CZESCI II - 3 500,00 PLN (slownie: trzy tysiace piecset zlotych).
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: A) Zamawiajacy
 wymaga, aby Wykonawca wykazal, ze po 1 czerwca 2001 r. (chodzi o roboty
 rozpoczete po 1.06.2001 r.) zrealizowal minimum jedno zamówienie
 obejmujace uslugi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia minimum o
 wartosci sprzedazy brutto:
 a) w przypadku zlozenia oferty w zakresie CZESCI I - 300 000,00 PLN;
 b) w przypadku zlozenia oferty w zakresie CZESCI II - 250 000,00 PLN;
 c) w przypadku zlozenia oferty na obie czesci zamówienia Wykonawca musi
 przedlozyc w ofercie wykaz dla obu czesci zamówienia.
 B) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca skierowal do realizacji niniejszego
 zamówienia nastepujace osoby, które beda wykonywac zamówienie,
 posiadajace kwalifikacje zawodowe niezbedne do prawidlowego wykonania
 zamówienia (dla kazdej czesci zamówienia oddzielnie):
 a) kierownika robót posiadajacego dyplom z tytulem zawodowym o kierunku
 ogrodnictwo lub tereny zieleni lub rolnictwo,
 C) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazal skladajac oferte, ze posiada
 srodki pieniezne lub zdolnosc kredytowa w wysokosci:
 a) w przypadku zlozenia oferty w zakresie CZESCI I - 60 000,00 PLN,
 b) w przypadku zlozenia oferty w zakresie CZESCI II - 50 000,00 PLN,
 c) w przypadku zlozenia oferty na obie czesci zamówienia Wykonawca musi
 wykazac, ze posiada srodki pieniezne lub zdolnosc kredytowa w wysokosci
 110 000,00 PLN w postaci:
 - srodków pienieznych w banku (potwierdzenie salda) lub/i
 - promesy kredytowej, z której jednoznacznie wynika zdolnosc kredytowa
 Wykonawcy (mozliwosc uzyskania przez Wykonawce kredytu w zadanej
 wysokosci) lub/i
 - opinii bankowej, z której jednoznacznie wynika, ze Wykonawca posiada do
 wykorzystania srodki w zadanej wysokosci w ramach kredytu odnawialnego.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Dokument potwierdzajacy
 dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objetym zamówieniem
 - aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o
 wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej
 niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Informacja banku prowadzacego rachunek Wykonawcy, potwierdzajaca
 dysponowanie srodkami pienieznymi, w wysokosci i formie opisanymi w pkt.
 III.2.1)C), z data wystawienia nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
 terminem skladania ofert.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Tak.
 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 92, poz.
 880).
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 ZP-D-III-341-37-WIR/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 2.8.2004.
 Cena: 20,00 PLN + koszty wysylki. PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka, przelew.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 2.8.2004. Godzina: 11:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 2.8.2004-12:00.
 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, holl na parterze.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.2) Wskazac, czy zamówienie ma charakter powtarzajacy sie oraz podac
 przyblizone terminy publikacji kolejnych ogloszen: 1 pólrocze 2005 r.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.4) Informacje dodatkowe: II.3) Czas trwania zamówienia lub termin
 wykonania: od daty zawarcia umowy do 31.12.2004 r.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau