Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Technische Kontrolle - PL-Opole
Technische Kontrolle.
Dokument Nr...................: 150962-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu, Att: W
 sprawach technicznych: Lech Dziechcinski, Helena Basak, Boguslaw Pilch; w
 sprawach procedury przetargowej: Stanislaw Bukowy, ul. Niedzialkowskiego
 6, PL-45-085 Opole. Tel.: +48 77 401 63 44; 454 55 05; 401 63 30. Fax:
 +48 77 454 44 68. E-mail: przetargi@opole.gddkia.gov.pl. URL:
 www.opole.gddkia.gov.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 74313100.
 Beschreibung: Technische Kontrolle.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 09:50.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Generalna Dyrekcja
 Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu, Att: W sprawach technicznych:
 Lech Dziechcinski, Helena Basak, Boguslaw Pilch; w sprawach procedury
 przetargowej: Stanislaw Bukowy, ul. Niedzialkowskiego 6, PL-45-085 Opole.
 Tel.: +48 77 401 63 44; 454 55 05; 401 63 30. Fax: +48 77 454 44 68.
 E-mail: przetargi@opole.gddkia.gov.pl. URL: www.opole.gddkia.gov.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 12.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Nadzór nad
 utrzymaniem drogi krajowej nr A-4 na terenie woj. opolskiego w zakresie
 bezpieczensiwa ruchu w okresie od 1.11.2004r. - do 31.10.2005r. czesc 1 -
 km 190+363-km 220+117; czesc 2 - km 220+117-km 241+037; czesc 3 - km
 241+037-km 278+476.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Nadzór nad utrzymaniem drogi krajowej
 w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym: patrolowanie drogi A-4
 zgodnie ze specyfikacjami technicznymi (np. sprawdzanie stanu drogi,
 dorazne usuwanie zagrozen, zabezpieczanie miejsc wypadków lub innych
 zagrozen, zbieranie zanieczyszczen z pasa drogowego, kontrola stanu
 ogrodzen i ewent. zabezpieczenie w przypadku uszkodzen, usuwanie zastoisk
 wodnych, ogledziny obiektów mostowych itd.), koordynacja prac zwiazanych
 z zimowym utrzymaniem dróg.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Pas drogowy dk A-4 od km 190+363 do km 278+476 wraz z
 wezlami.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 74313100.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Kilku czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Tak, jak okreslono w
 pkt II.1.6 oraz w zalaczniku B.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 1.11.2004 - Data zakonczenia: 31.10.2005.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 74313100.
 2) Krótki opis: Tak jak okreslono w pkt II.1.6 i ponizej (pkt 3).
 3) Zakres lub wielkosc: Nadzór na odcinku drogi krajowej A-4
 administrowanym przez Rejon Brzeg - wezel Przylesie - wezel Prady, od km
 190+363 do km 220+117 wraz z wezlami Przylesie i Prady, w okresie
 1.11.2004r. - 31.10.2005r.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 74313100.
 2) Krótki opis: Tak jak okreslono w pkt II.1.6 i ponizej (pkt 3).
 3) Zakres lub wielkosc: Nadzór na odcinku drogi krajowej A-4
 administrowanym przez Rejon Opole - wezel Prady - wezel Dabrówka, od km
 220+117 do km 241+037 wraz z wezlem Dabrówka w okresie 1.11.2004r. -
 31.10.2005r.
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 74313100.
 2) Krótki opis: Tak jak okreslono w pkt II.1.6 i ponizej (pkt 3).
 3) Zakres lub wielkosc: Nadzór na odcinku drogi krajowej A-4
 administrowanym przez Rejon Kedzierzyn-Kozle - wezel Dabrówka - gr.woj.
 slaskiego, od km 241+037 do km 278+476 wraz z wezlami Gogolin, Olszowa,
 Nogowczyce, w okresie 1.11.2004r. - 31.10.2005r.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Czesc 1: 6000 PLN; czesc 2: 7000
 PLN; czesc 3: 6500 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Wg zasad okreslonych w specyfikacjach istotnych
 warunków zamówienia.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Konsorcjum.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O udzielenie
 zamówienia - kazdej jego czesci, moga ubiegac sie wykonawcy, którzy:
 1) nie podlegaja wg art.22 ust. 1 pkt 4 wykluczeniu z postepowania o
 udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2;
 2) spelniaja wymogi okreslone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3, tj.:
 a) posiadaja srednioroczne przychody w zakresie robót lub uslug w branzy
 drogowej w ciagu ostatnich 3 lat (2001 - 2003) w wysokosci conajmniej 300
 000 PLN w przypadku zainteresowania 1 czescia i conajmniej 500 000 PLN w
 przypadku zainteresowania 2 lub 3 czesciami,
 b) sa ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzona
 dzialalnoscia, odpowiednio na kwote - dla 1 czesci: conajmniej 50 000
 PLN, dla 2 i 3 conajmniej 100 000 PLN,
 c) dysponuja odpowiednio wykwalifikowanymi i doswiadczonymi pracownikami,
 w tym conajmniej: - 2 pracownikami na stanowisko koordynatora nadzoru
 posiadajacymi conajmniej srednie wyksztalcenie, 3 letnie doswiadczenie w
 wykonywaniu robót lub uslug drogowych (lub nadzorze nad nimi) i
 conajmniej 2 letnie doswiadczenie przy uslugach zwiazanych z zimowym
 utrzymaniem dróg; - 4 pracownikami fizycznymi do brygady patrolowej
 posiadajacymi conajmniej 1 roczne doswiadczenie w wykonywaniu robót lub
 uslug drogowych (lub nadzorze nad nimi) - dla kazdej czesci,
 d) dysponuja samochodem towarowo-osobowym zapewniajacym przewóz 3 osób,
 niezbednych narzedzi i oznakowania oraz ciagniecie przyczepy o masie 2000
 kg - dla kazdej czesci.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1) Aktualny odpisu z
 wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenia o wpisie do ewidencji
 dzialalnosci gospodarczej.
 2) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowazne
 zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju
 pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy.
 3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
 w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy.
 4) Aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
 wlasciwego oddzialu ZUS lub KRUS potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca
 nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
 zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem
 zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
 wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu. Dokumenty
 wymienione w pkt 1-3 winny byc wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
 przed uplywem terminu skladania ofert, natomiast dokumenty wymienione w
 pkt 4 - odpowiednio 3 miesiace. Uwaga.:
 A) w przypadku gdy wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa
 w pkt 1, 3, 4 sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
 ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci;
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie;
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie
 spoleczne lub zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
 odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
 calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;
 B) Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
 siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których
 mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie
 zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym
 albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
 pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
 zamieszkania.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Oddzielnie dla kazdej czesci zamówienia:
 1) elementy sprawozdania finansowego - bilans i rachunek zysków i strat
 albo w przypadku wykonawców nie zobowiazanych do sporzadzania w/w
 dokumentów, inne dokumenty okreslajace obroty, zysk oraz zobowiazania i
 naleznosci za okres trzech ostatnich lat, tj. 2001 - 2003, a jezeli okres
 prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - za ten okres;
 2) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze
 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
 prowadzonej dzialalnosci gospodarczej - w odpowiedniej wysokosci.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Oddzielnie dla
 kazdej czesci zamówienia:
 1) wykaz niezbednych do wykonania danej czesci zamówienia narzedzi i
 urzadzen (srodków transportowych), jakie posiada wykonawca;
 2) wykaz osób i podmiotów, które beda, realizowac dana czesc zamówienia
 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (doswiadczenia);
 3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (2001 - 2003) uslug
 lub robót w branzy drogowej, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
 krótszy - w tym okresie - z podaniem ich zakresu, wartosci, dat wykonania.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 GDDKiA-O/Op-8-417/27/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 20.10.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 25.10.2004. Godzina: 09:50.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert: Bez
 ograniczen.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 25.10.2004-10.00.
 Siedziba zamawiajacego, lok. 15 - sala konferencyjna (parter).
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau