Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Jacketts - GR-Athen
Jacketts.
Dokument Nr...................: 150908-2004
Verφffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Ypoyrgeio Anaptyxis, Att: Geniki Grammateia Emporioy, Geniki Dieythynsi
 Kratikon Promitheion, Dieythynsi Promitheion Trofimon, Chimikon kai
 Klostoyfantoyrgikon Eidon, Tmima G", Kaniggos 20, GR-101 81 Athina. Tel.:
 (210) 330 50 36. Fax: 384 28 75.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 18223200.
 Beschreibung: Jacketts.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 18.10.2004. Uhrzeit: 10:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΏρομΏθειες
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: ΥΏουργείο ΑνάΏτυξης,
 ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: ΓενικΏ Γραμματεία ΕμΏορίου, ΓενικΏ ΔιεΏθυνση ΚρατικΏν
 ΏρομηθειΏν, ΔιεΏθυνση ΏρομηθειΏν Τροφίμων, ΧημικΏν και
 ΚλωστοϋφαντουργικΏν ΕιδΏν, ΤμΏμα Γ", Κάνιγγος 20, GR-101 81 ΑθΏνα.
 ΤηλΏφωνο: (210) 330 50 36. Φαξ: 384 28 75.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΚεντρικΏ διοίκηση.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.2) Είδος σΏμβασης ΏρομηθειΏν: Αγορά.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: ΔιακΏρυξη 145/04.
 15 000 τεμ. θερινοί εΏενδΏτες Αξ/κων-ΥΏξ/κων για τις ανάγκες του ΓΕΣ.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: 2ο ΤΥΛ ΑυλΏνα.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ναι.
 ΕΏιτρΏΏεται να υΏοβληθοΏν ΏροσφορΏς για: Διάφορα τμΏματα.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: ΕγγυητικΏ
 εΏιστολΏ συμμετοχΏς.
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους: Η αίτηση συμμετοχΏς του ενδιαφερομΏνου ΏρΏΏει να
 Ώεριλαμβάνει:
 Α) ΏλΏρη εΏωνυμία, Ώδρα, ταχυδρομικΏ διεΏθυνση, φαξ και τηλΏφωνο.
 Β) Το εΏιμελητΏριο στο οΏοίο είναι γραμμΏνος, καθΏς και το ασκοΏμενο
 εΏάγγελμα.
 Γ) ΔΏλωση σχετικά με την φερεγγυότητα, την εΏαγγελματικΏ αξιοΏιστία, την
 οικονομικΏ κατάσταση και την τεχνικΏ υΏοδομΏ για την εκτΏλεση της
 ΏρομΏθειας, τόσο του ιδίου όσο και των κατασκευαστΏν των ειδΏν σε
 ΏερίΏτωση Ώου ο ίδιος δεν είναι ολικά Ώ μερικά κατασκευαστΏς.
 Ώρος αΏόδειξη των ΏαραΏάνω θα ΏρΏΏει να εΏισυνάΏτονται τα ΏροβλεΏόμενα
 αΏό το άρθρο 8, Ώαρ. 2 του ΚΏΔ (ΏΔ 394/96) δικαιολογητικά.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΚλειστΏ.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμΏ.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 18.10.2004. Ώρα: 10:30.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: ΙΙ.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της
 σΏμβασης: Ανά 1/3 των ΏοσοτΏτων σε 3, 5, και 6 μΏνες αΏό την υΏογραφΏ της
 σΏμβασης. Σε ΏερίΏτωση Ώου μεσολαβεί ο μΏνας ΑΏγουστος, αυτός δεν θα
 Ώροσμετράται.
 IV.3.4) ΑΏοστολΏ της Ώρόσκλησης υΏοβολΏς Ώροσφοράς σε εΏιλεγμΏνους
 υΏοψηφίους (σε κλειστΏς διαδικασίες και σε διαδικασίες με
 διαΏραγμάτευση): Η αΏοστολΏ των ΏροσκλΏσεων σ" αυτοΏς Ώου θα εΏιλεγοΏν
 για την υΏοβολΏ ΏροσφορΏν θα γίνει μΏσα σε 5 ημΏρες αΏό την Ώκδοση
 αΏόφασης τελικΏς εΏιλογΏς τους.
 ΛοιΏΏς Ώληροφορίες στη διακΏρυξη 145/04.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 6.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau