Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Laborreagenzien - PL-Kraków
Laborreagenzien.
Dokument Nr...................: 150837-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Att: mgr
 Jolanta Kurek Specjalista d/s Zamówien Publicznych, os. Zlotej Jesieni
 1/15B, PL-31-826 Kraków. Tel.: +48 12 647 66 66. Fax: +48 12 647 41 30.
 E-mail: rydygier.przetargi@wp.pl. URL: www.rydygier.tpnet.pl/umowy.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 24496500.
 Beschreibung: Laborreagenzien.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 10:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Wojewódzki Szpital
 Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Att: mgr Jolanta Kurek Specjalista
 d/s Zamówien Publicznych, os. Zlotej Jesieni 1/15B, PL-31-826 Kraków.
 Tel.: +48 12 647 66 66. Fax: +48 12 647 41 30. E-mail:
 rydygier.przetargi@wp.pl. URL: www.rydygier.tpnet.pl/umowy.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Tak.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 odczynników laboratoryjnych i materialów zuzywalnych.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Grupa I - odczynniki i materialy
 zuzywalne do badan z zakresu Analityki Klinicznej (podgrupy I - VI);
 Grupa II - odczynniki i materialy zuzywalne do badan mikrobiologicznych
 (podgrupy I - VI);
 Grupa III - odczynniki do oznaczen toksykologicznych metodami
 chromatografii gazowej, cieczowej i cienkowarstwowej;
 Grupa IV - odczynniki i sprzet jednorazowy dla Pracowni Toksykologii
 (podgrupy I -VIII);
 Grupa V - odczynniki do oznaczen leków i narkotyków w Pracowni
 Toksykologii na aparacie VIVA firmy Dade Behring;
 Grupa VI - odczynniki do oznaczen leków i narkotyków w Pracowni
 Toksykologii na aparacie AxSym firmy Abbott.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Siedziba WSS im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os.
 Zlotej Jesieni 1.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 24496500.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Dopuszcza sie
 skladanie ofert czesciowych; liczba zadan: 63.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium w wysokosci: 4 600,00 zl (w
 SIWZ szczególowy podzial wadium).
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Okreslone w SIWZ.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Okreslone w SIWZ.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Okreslone w SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Okreslone w SIWZ.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Okreslone w SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Okreslone w SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 Numer sprawy: 106/ZP/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 25.10.2004.
 Cena: 18,30 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka; przelew; za zaliczeniem pocztowym.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 25.10.2004. Godzina: 10:30.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 25.10.2004-10:00.
 Sala nr 219 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L, Rydygiera, 31-826
 Kraków, os. Zlotej Jesieni 1.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau