Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Instrumente zum Prόfen von physikalischen Eigenschaften - GR-Athen
Instrumente zum Prόfen von physikalischen Eigenschaften.
Dokument Nr...................: 150829-2004
Verφffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Ypoyrgeio Ethnikis Paideias kai Thriskeymaton, Att: Dieythynsi Efarmogis
 Ekpaideytikon Schedion, armodios D. Giannopoylos, Ermoy 15, GR-106 53
 Athina. Tel.: (210) 323 91 91, 323 92 34. Fax: 322 28 42. E-mail:
 diefes@ypepth.gr. URL: www.ypepth.gr.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 33250000.
 Beschreibung: Instrumente zum Prόfen von physikalischen Eigenschaften.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 56 Tage nach Versendung der Bekanntmachung. Uhrzeit:
 13:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΏρομΏθειες
 Η σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ναι.
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: ΥΏουργείο ΕθνικΏς
 Ώαιδείας και Θρησκευμάτων, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: ΔιεΏθυνση ΕφαρμογΏς
 ΕκΏαιδευτικΏν Σχεδίων, αρμόδιος Δ. ΓιαννόΏουλος, ΕρμοΏ 15, GR-106 53
 ΑθΏνα. ΤηλΏφωνο: (210) 323 91 91, 323 92 34. Φαξ: 322 28 42. Ηλεκτρονικό
 ταχυδρομείο (e-mail): diefes@ypepth.gr. ΔιεΏθυνση Internet (URL):
 www.ypepth.gr.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΚεντρικΏ διοίκηση.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.2) Είδος σΏμβασης ΏρομηθειΏν: Αγορά.
 II.1.5) Ονομασία της σΏμβασης αΏό την αναθΏτουσα αρχΏ: 10/2004 ΏρομΏθεια
 εξοΏλισμοΏ σειρΏν οργάνων κινηματικΏς, συσκευΏν στασίμων ηχητικΏν κυμάτων
 του Kund, (Δ05).
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: ΏρομΏθεια εξοΏλισμοΏ 4 920
 σειρΏν οργάνων κινηματικΏς για 615 εργαστΏρια ΦυσικΏν ΕΏιστημΏν, 7 712
 συσκευΏν στασίμων ηχητικΏν κυμάτων του Kund για 964 εργαστΏρια ΦυσικΏν
 ΕΏιστημΏν.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: Τα ενιαία ΛΏκεια της χΏρας, τα οΏοία
 αναφΏρονται στο Ώαράρτημα Ζ" των συμβατικΏν τευχΏν της διακΏρυξης.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.8.1) CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις): 33250000.
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ναι.
 ΕΏιτρΏΏεται να υΏοβληθοΏν ΏροσφορΏς για: Ώλα τα τμΏματα.
 Ώνα τμΏμα.
 Διάφορα τμΏματα.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.2) Ώοσότητα Ώ Ώκταση της σΏμβασης
 II.2.1) ΣυνολικΏ Ώοσότητα Ώ μΏγεθος: Συνολικός ΏροϋΏολογιαμός 1 481 700
 ευρΏ συμΏεριλαμβανομΏνου του ΦΏΑ. 4 920 σειρΏς οργάνων κινηματικΏς. 7 712
 συσκευΏς στασίμων ηχητικΏν κυμάτων του Kund.
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: 230 ημΏρες αΏό την
 ανάθεση της σΏμβασης.
 Ώληροφορίες σχετικΏς με τα τμΏματα
 ΤμΏμα αριθ.: 1
 1) Ονοματολογία
 1.1)	CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις): 33250000.
 2) ΣΏντομη ΏεριγραφΏ: ΣειρΏς οργάνων κινηματικΏς.
 3) Ώκταση Ώ Ώοσότητα: Τεμάχια 4 920, ΏροϋΏολογισμοΏ 615 000 ευρΏ
 συμΏεριλαμβανομΏνου του ΦΏΑ.
 ΤμΏμα αριθ.: 2
 1) Ονοματολογία
 1.1)	CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις): 33250000.
 2) ΣΏντομη ΏεριγραφΏ: ΣυσκευΏς στασίμων ηχητικΏν του Kund.
 3) Ώκταση Ώ Ώοσότητα: Τεμάχια 7 712, ΏροϋΏολογισμοΏ 866 700 ευρΏ
 συμΏεριλαμβανομΏνου του ΦΏΑ.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: Κατάθεση
 εγγυητικΏς εΏιστολΏς συμμετοχΏς Ώψους 5% της συνολικΏς ΏροϋΏολογισθείσας
 αξίας συμΏεριλαμβανομΏνου του ΦΏΑ.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: ΏΏως αναφΏρονται στα συμβατικά τεΏχη της
 διακΏρυξης.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος εργοληΏτΏν,
 ΏρομηθευτΏν Ώ Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η σΏμβαση: ΏΏως
 αναφΏρονται στα συμβατικά τεΏχη της διακΏρυξης.
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους: ΏΏως αναφΏρονται στα συμβατικά τεΏχη της διακΏρυξης.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η ΏλΏον συμφΏρουσα αΏό οικονομικΏ άΏοψη
 Ώροσφορά με:
 ΚριτΏρια Ώου αναφΏρονται στα συμβατικά τεΏχη.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.1) Αριθμός αναφοράς Ώου χρησιμοΏοιεί για το φάκελο η αναθΏτουσα
 αρχΏ: ΔιακΏρυξη 10/2004.
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 ΜΏοροΏν να ζητηθοΏν Ώως: 1.11.2004.
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: Δωρεάν.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 56 ΗμΏρες αΏό την αΏοστολΏ της ΏροκΏρυξης. Ώρα: 13:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.6) Χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται αΏό την
 Ώροσφορά του: 90 ημΏρες αΏό την αναφερόμενη Ώροθεσμία ΏαραλαβΏς ΏροσφορΏν.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: Οι διαγωνιζόμενοι Ώ οι νομίμως εξουσιοδοτημΏνοι εκΏρόσωΏοί
 τους.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 2.11.2004-13.00.
 5ο Ε.Λ. ΗλιοΏΏολης, ΒουλιαγμΏνης 525, ΑθΏνα.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.3) Ο ΏαρΏν διαγωνισμός σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα
 χρηματοδοτοΏμενο αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ναι.
 Το Ώργο χρηματοδοτείται αΏό το ΏΔΕ, ΣΑΕ 445/3 και είναι
 συγχρηματοδοτοΏμενο αΏό την ΕυρωΏαϊκΏ Ώνωση. ΣυγκεκριμΏνα χρηματοδοτείται
 αΏό το ΕΏΕΑΕΚ ΙΙ στο Ώλαίσιο του Γ" ΚΏΣ σε Ώοσοστό 75% αΏό το ΕΤΏΑ και
 25% αΏό ΕθνικοΏς Ώόρους.
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: IV.1.4) Αριθμός των εΏιχειρΏσεων Ώου
 ΏροβλΏΏεται να ΏροσκληθοΏν να υΏοβάλουν Ώροσφορά (εφόσον ισχΏει): κατ"
 ελάχιστο 2.
 ΏΏως αναφΏρονται στα συμβατικά τεΏχη της διακΏρυξης.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 7.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau