Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Computeranlagen und Zubehör - LV-Riga
Computeranlagen und Zubehör.
Dokument Nr...................: 150764-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Latvijas Republikas Zemkopibas ministrijas Lauku atbalsta dienests, Att:
 Lauku atbalsta dienesta Informacijas departamenta direktors Uldis Apels,
 Republikas laukums 2, Riga LV-1981. Tel.: (371) 7027396. Fax: (371)
 7027385. E-mail: uldis.apels@lad.gov.lv. URL: http://www.lad.gov.lv.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 30200000.
 Beschreibung: Computeranlagen und Zubehör.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 29.10.2004. Uhrzeit: No plkst. 08:30 lidz plkst. 17:00,
 piedavajumu atversanas diena no plkst. 08:30 lidz plkst. 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Lettisch.
OT: PAZINOJUMS PAR LIGUMU
 Piegades
 Uz so ligumu attiecas valsts pasutijuma ligums (VPL): Ja.
 I IEDALA: LIGUMSLEDZEJA IESTADE
 I.1)	Ligumsledzeja iestades oficialais nosaukums un adrese: Latvijas
 Republikas Zemkopibas ministrijas Lauku atbalsta dienests, Att: Lauku
 atbalsta dienesta Informacijas departamenta direktors Uldis Apels,
 Republikas laukums 2, Riga LV-1981. Tel.: (371) 7027396. Fax: (371)
 7027385. E-mail: uldis.apels@lad.gov.lv. URL: http://www.lad.gov.lv.
 I.2)	Adrese, kur var iegut papildu informaciju: Ka I.1. punkta.
 I.3)	Adrese, kur pieejami dokumenti: Ka I.1. punkta.
 I.4)	Adrese, uz kuru jasuta piedavajumi/dalibas pieteikumi: Ka I.1.
 punkta.
 I.5)	Ligumsledzejas iestades veids: Centralais limenis.
 II IEDALA: LIGUMA PRIEKSMETS
 II.1) Apraksts
 II.1.2) Piegazu liguma veids: Iepirkums.
 II.1.4) Pamatligums: Ne.
 II.1.5) Nosaukums, ko ligumam pieskirusi ligumsledzeja iestade: Par
 serveru un datu glabatuvju piegadi Lauku atbalsta dienestam.
 II.1.6) Liguma apraksts/prieksmets: 2 (divi) RISC procesoru serveri ar
 instaletu programmaturu; 1 (viens) SAN disku masivs un 1 (viens) SAN
 disku masivs datu pagaidu glabasanai; 1 (viens) sistemskapis ar
 nepartrauktas barosanas bloku; 2 (divas) iekartas datu glabatuvju un
 serveru sistemas saslegumam tikla (SAN switches).
 II.1.7) Vieta, kur veicami buvdarbi, precu piegade vai pakalpojumi:
 Republikas laukums 2, Riga, LV-1981, Latvija.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Visparejais iepirkumu klasifikators (CPV): 30200000.
 II.1.9) Sadalijums dalas: Ne.
 II.1.10) Vai tiks pielauti varianti: Ne.
 II.3) Liguma darbibas laiks vai izpildes termins: 28 dienas no liguma
 pieskirsanas dienas.
 III IEDALA: JURIDISKA, EKONOMISKA, FINANSIALA UN TEHNISKA INFPORMACIJA
 III.1) Nosacijumi, kas attiecas uz ligumu
 III.1.1) Nepieciesama drosibas nauda un garantijas: Piedavajuma
 nodrosinajums LVL 10 000 (desmit tukstosi latu) apmera. Piedavajuma
 nodrosinajums iesniedzams bankas garantijas veida.
 III.2) Piedalisanas nosacijumi
 III.2.1) Informacija par darbuznemeja, piegadataja vai pakalpojumu
 sniedzeja stavokli un minimalo ekonomisko, finansialo un tehnisko iespeju
 novertesanai nepieciesama informacija un formalitates:
 III.2.1.1) Tiesiskais statuss - nepieciesamie pieradijumi: Pieteikuma
 vestule, kura noradits Pretendenta nosaukums, juridiska adrese, bankas
 rekviziti, komercsabiedribas
 (uznemejsabiedribas) vaditaja un kontaktpersonas vards, uzvards un amats,
 ka ari komercsabiedribas (uznemejsabiedribas) lidzsinejas darbibas iss
 apraksts un kura izteikta Pretendenta velme piedalities konkursa. Izzina
 (originals) no Valsts ienemumu dienesta vai citas nodoklu administracijas
 iestades Latvija vai lidzvertigas nodoklu administracijas iestades cita
 valsti, kur Pretendents registrets, kas izsniegta ne agrak ka vienu
 menesi pirms Piedavajuma iesniegsanas un kas apliecina, ka Pretendentam
 nav nodoklu vai valsts socialas apdrosinasanas obligato iemaksu paradu.
 Latvijas Republikas Uznemumu registra (Komercregistra) vai lidzvertigas
 iestades cita valsti izzina (originals), kas izsniegta ne agrak ka vienu
 menesi pirms Piedavajuma iesniegsanas un kas apliecina, ka Pretendents
 nav pasludinats par maksatnespejigu, neatrodas likvidacijas stadija, ta
 saimnieciska darbiba nav aptureta vai partraukta. Komercsabiedribas
 (uznemejsabiedribas) notariali apstiprinata registracijas apliecibas
 kopija. Pretendenta apliecinajums, ka likuma noteiktaja kartiba nav
 konstateti ta profesionalas darbibas parkapumi.
 III.2.1.2) Ekonomiskas un finansialas iespejas - nepieciesamie
 pieradijumi: Izzina (originals) no Valsts ienemumu dienesta vai citas
 nodoklu administracijas iestades Latvija vai lidzvertigas nodoklu
 administracijas iestades cita valsti, kur Pretendents registrets, kas
 izsniegta ne agrak ka vienu menesi pirms Piedavajuma iesniegsanas un kas
 apliecina, ka Pretendentam nav nodoklu vai valsts socialas apdrosinasanas
 obligato iemaksu paradu.
 III.2.1.3) Tehniskas iespejas - nepieciesamie pieradijumi: Pretendenta
 apliecinata informacija par Pretendenta pieredzi Serveru un datu
 glabatuvju pardosana un apkalposana Latvijas Republikas teritorija.
 Piedavato Serveru un datu glabatuvju, un programmaturas razotaju
 apliecinajums par Pretendenta tiesibam veikt piedavatas aparaturas un
 programmaturas piegadi un apkalposanu. Lielako piegazu (lidzigu Serveru
 un datu
 glabatuvju) sarakstu par pedejiem tris gadiem, kura noradits piegadato
 serveru un datu glabatuvju skaits, ka ari pasutitaji. Vismaz tris
 rekomendacijas vestules par Pretendenta apjoma zina lidzigam piegadem un
 apkalposanu (par lidzigu apjomu tiks uzskatita Pretendenta Serveru un
 datu glabatuvju piegade, kas skaita zina ir vienada vai augstaka par
 Piedavajumu vai ari par 20 % zemaka par Piedavajumu). Oficials kvalitates
 kontroles institucijas vai citas kompetentas iestades izdots sertifikats
 (kopija), kas apliecina Pretendenta piedavato Serveru un datu glabatuvju
 atbilstibu standartiem (piemeram, ISO 9001 vai ISO 9002). Piedavato
 Serveru un datu glabatuvju razotaju vai to oficialu parstavju izsniegts
 dokuments, kas apliecina, ka piedavatajiem Serveriem un datu glabatuvem
 ir autorizeti servisa centri Latvijas Republikas teritorija
 (piedavatajiem Serveriem un datu glabatuvem ir janodrosina vismaz divi
 autorizeti servisa centri Latvijas Republikas teritorija). Dokumenta
 janorada autorizeto servisa centru nosaukumi un adreses. Pretendenta
 apliecinajums, ka piegadatajiem Serveriem un datu glabatuvem tiks
 nodrosinats garantijas serviss Latvijas Republikas teritorija
 (Pretendentam piegadatajiem Serveriem un datu glabatuvem ir janodrosina
 garantijas serviss vismaz divas vietas Latvijas Republikas teritorija).
 Pretendenta apliecinajums, ka ta uznemuma strada sertificeti specialisti
 piegadato Serveru un datu glabatuvju apkalposana (Pretendenta uznemuma ir
 jastrada vismaz trim sertificetiem specialistiem piegadato Serveru un
 datu glabatuvju apkalposana), un so darbinieku kvalifikaciju apliecinosi
 sertifikati (kopijas). Piedavato Serveru un datu glabatuvju razotaja
 izsniegts apliecinajums, ka Pretendenta ricibas nespejas gadijuma visas
 garantijas saistibas parnem razotajs vai razotaja autorizeti servisa
 centri.
 III.3) Pakalpojuma ligumiem specifiski nosacijumi
 III.3.1) Pakalpojumus var nodrosinat vienigi konkretas profesijas
 parstavji: Ne.
 III.3.2) Juridiskajam personam jauzrada par liguma izpildi atbildigo
 darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: Ne.
 IV IEDALA: PROCEDURA
 IV.1) Proceduras veids: Atklata.
 IV.1.1) Dalibnieki izraudziti: Ne.
 IV.2) Liguma pieskirsanas kriteriji: Ekonomiski visizdevigakais
 piedavajums, pamatojoties uz:
 Turpmak minetajiem kriterijiem:
 1: Cena - 60 p.;
 2: Piegades termini, tehniskas apkopes iespejas - 10 p. (Rekomendacijas
 no klientiem par lidzigiem projektiem (skaits));
 3: Kvalitate, tehniskas apkopes iespejas - 10 p. (Sertificetie
 specialisti (to skaits darbam ar piedavatajiem Serveriem un datu
 glabatuvem));
 4: Kvalitate, tehniskas apkopes iespejas - 10 p. (Pieredze piedavato
 Serveru un datu glabatuvju pardosana, piegade un apkalposana (gadi));
 5: Tehniskas apkopes iespejas - 5 p. (Razotaja servisa centri Latvija
 (skaits));
 6: Rentabilitate - 5 p. (Finansialas iespejas (gada finansu videjais
 apgrozijums pedejo tris gadu laika))
 Pec prioritatem dilstosa seciba: Ja.
 IV.3) Administrativa informacija
 IV.3.1) Identifikacijas numurs, ko lietai pieskirusi ligumsledzeja
 iestade: LAD 2004/41.
 IV.3.2) Liguma dokumentu un papildu dokumentu iegusanas nosacijumi:
 Sanemami lidz: 29.10.2004.
 IV.3.3) Piedavajumu vai dalibas pieteikumu iesniegsanas termins:
 29.10.2004. Laiks: No plkst. 08:30 lidz plkst. 17:00, piedavajumu
 atversanas diena no plkst. 08:30 lidz plkst. 14:00.
 IV.3.5) Valoda vai valodas, kuras var sagatavot piedavajumus vai dalibas
 pieteikumus: latviesu [valoda].
 IV.3.6) Minimalais periods, kura pretendentam japatur speka savs
 piedavajums: 60 dienas pec noteikta piedavajumu iesniegsanas termina.
 IV.3.7) Piedavajumu atversanas nosacijumi
 IV.3.7.1) Personas, kas pilnvarotas piedalities konkursa piedavajumu
 atversana: Piedavajumu atversanas sede var piedalities visas
 ieinteresetas personas.
 IV.3.7.2) Datums, laiks un vieta: 29.10.2004-14:00.
 Lauku atbalsta dienests, Republikas laukums 2, Riga, 170. kabinets.
 VI IEDALA: PAREJA INFORMACIJA
 VI.1) Neobligats pazinojums: Ne.
 VI.3) Ligums attiecas uz projektu/programmu, ko finanse no ES fondiem:
 Ne.
 VI.5) Sa pazinojuma nosutisanas datums: 6.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau