Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bauarbeiten - NL-Den Haag
Bauarbeiten.
Bürogebäude.
Elektrotechnikinstallation.
Maschinentechnische Installationen.
Dokument Nr...................: 150741-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: VROM
 / Rijksgebouwendienst Directie Projecten, Att: de heer ing. E.J.A.M.C.
 Schoenmaeckers, Postbus 20952, Interne postcode 410, NL-2500 EZ
 "s-Gravenhage. Tel.: +31 (70) 339 15 23. Fax: +31 (70) 339 12 30. E-mail:
 etienne.schoenmaeckers@minvrom.nl. URL: http://www.rijksgebouwendienst.nl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 45000000, 45213150, 45350000, 45315100.
 Beschreibung: Bauarbeiten.
 Bürogebäude.
 Maschinentechnische Installationen.
 Elektrotechnikinstallation.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 15.10.2004. Uhrzeit: 14:00.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Werken
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: VROM /
 Rijksgebouwendienst Directie Projecten, Att: de heer ing. E.J.A.M.C.
 Schoenmaeckers, Postbus 20952, Interne postcode 410, NL-2500 EZ
 "s-Gravenhage. Tel.: +31 (70) 339 15 23. Fax: +31 (70) 339 12 30. E-mail:
 etienne.schoenmaeckers@minvrom.nl. URL: http://www.rijksgebouwendienst.nl.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als I.1.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Centrale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken: Uitvoering.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Nieuwbouw / renovatie ¿Westraven" Utrecht.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Het realiseren van een
 nieuw op te richten kantoorgebouw en het renoveren van een bestaand
 kantoorgebouw voor het Ministerie van Verkeer & Waterstaat en overige
 Rijksdiensten.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Utrecht.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45000000.
 II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): NACE: 500;
 II.1.9) Verdeling in percelen: Ja.
 Offertes kunnen worden ingediend voor: Alle percelen tezamen.
 Een perceel.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: Nieuwbouw: circa 25.000 m2 bvo;
 renovatie: circa 27.000 m2 bvo.
 II.2.2) Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend: N.v.t.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: 24 maanden vanaf de
 gunning van de opdracht.
 Inlichtingen betreffende percelen
 Perceel nr.: 1
 1) Nomenclatuur
 1.1)	CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45000000.
 1.2)	Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): NACE: 500;
 2) Korte beschrijving: Bouwkundige en constructieve werken (zie perceel
 2)
 Klimaattechnische (Werktuigbouwkundige) werken (zie perceel 3)
 Elektrotechnische werken (zie perceel 4).
 3) Omvang of hoeveelheid: zie artikel II.2.1) in aankondiging.
 Perceel nr.: 2
 1) Nomenclatuur
 1.1)	CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45213150.
 1.2)	Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): NACE: 500;
 2) Korte beschrijving: Bouwkundige en constructieve werken
 Incl.: vervaardigen van bouwproductietekeningen, 12 maanden onderhoud,
 sloopwerkzaamh. incl. asbestsan., transportinstallaties, inbouwpakket,
 uitvoeringscoördinatie en oplevering; eventueel i.c.m. langdurig
 onderhoud.
 3) Omvang of hoeveelheid: zie artikel II.2.1) in aankondiging.
 Perceel nr.: 3
 1) Nomenclatuur
 1.1)	CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45350000.
 1.2)	Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): NACE: 500;
 2) Korte beschrijving: Klimaattechnische (Werktuigbouwkundige) werken
 Incl.: vervaardigen van werktek., leveren en monteren van basis- en
 gebruikersinstall., bedrijfsvaardig opleveren met 12 maanden
 servicetermijn/onderhoud; eventueel in combinatie met langdurig onderhoud.
 3) Omvang of hoeveelheid: zie artikel II.2.1) in aankondiging.
 Perceel nr.: 4
 1) Nomenclatuur
 1.1)	CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45315100.
 1.2)	Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): NACE: 500;
 2) Korte beschrijving: Elektrotechnische werken
 Inclusief: vervaardigen van werktekeningen, leveren en monteren van
 basis- en gebruikersinstallaties, bedrijfsvaardig opleveren met 12
 maanden servicetermijn/onderhoud; eventueel in combinatie met langdurig
 onderhoud.
 3) Omvang of hoeveelheid: zie artikel II.2.1) in aankondiging.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Bij gunning van het werk
 wordt een bankgarantie verlangd.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zijn vermeld in de
 aanbestedingsstukken.
 III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of
 dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben: Zie de
 bijlage bij het aanmeldingsformulier.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: 1) Identificatiegegevens:
 Bij de aanmelding door invulling van een aanmeldingsformulier dient de
 gegadigde de belangrijkste identificatiegegevens van de onderneming te
 overleggen.
 2) Bewijsstukken:
 Bij aanmelding kan in eerste instantie worden volstaan met volledig
 invullen van het aanmeldingsformulier en de "BIBOB-vragenlijst".
 Gegadigden die voor uitnodiging in aanmerking komen, moeten verklaringen,
 documentatie en dergelijke alsnog ter beschikking stellen. Door
 ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart gegadigde dat deze
 ¿bewijsmiddelen" op aanvraag binnen 14 kalenderdagen beschikbaar zijn.
 De bedoelde gegevens betreffende de juridische situatie, de financiële en
 economische draagkracht en de technische bekwaamheid worden vermeld in
 het aanmeldingsformulier en de bijlage bij het aanmeldingsformulier.
 Geschiktheidseisen zijn vermeld onder VI.4 - Overige Inlichtingen.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Zie
 aanmeldingsformulier en bijlage.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Zie aanmeldingsformulier en bijlage.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Zie
 aanmeldingsformulier en bijlage.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Niet-openbaar.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 De in het bestek vermelde criteria.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 80.3 II 0WRU.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 12.10.2004.
 Prijs: 0 EUR.
 Voorwaarden en wijze van betaling: Bovengenoemde datum heeft betrekking
 op de uiterste datum voor aanvraag van een aanmeldingsformulier.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 15.10.2004. Tijdstip: 14:00.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.2) In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal
 worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen
 worden bekendgemaakt: N.v.t.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: 1 Aanmelding
 Aanmelding dient te gebeuren met een volledig ingevuld
 aanmeldingsformulier dat per e-mail is op te vragen bij het adres dat bij
 onderdeel I.1 is vermeld. Indien de gegadigde niet over e-mail beschikt,
 dient op een andere wijze contact opgenomen te worden met de bij
 onderdeel I.1 vermelde contactpersoon. Het aanmeldingsformulier kan vóór
 of uiterlijk op dinsdag 12 oktober 2004 worden opgevraagd en dient vóór
 of uiterlijk op vrijdag 15 oktober 2004 vóór 14:00 uur te zijn bezorgd of
 ontvangen per post op het adres dat bij onderdeel I.1 is vermeld.
 De verdere procedure wordt vermeld in de bijlage bij het
 aanmeldingsformulier.
 2 Selectieprocedure
 (a) Geschiktheidseisen
 - Ontbreken van verlangde verklaringen/identificatiegegevens (door het
 niet volledig invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier)
 wordt beschouwd als het niet voldoen aan de geschiktheidseisen;
 - De jaaromzet (aan utiliteitsbouwwerken) over de boekjaren 2001, 2002 en
 2003 dient gemiddeld tenminste gelijk te zijn aan:Euro 100 mln. t.a.v.
 perceel 1, Euro 70 mln. t.a.v. perceel 2, Euro 20 mln. t.a.v. perceel 3
 en Euro 10 mln. t.a.v. perceel 4;
 - van de opgegeven referentiewerken dienen ten minste twee
 referentiewerken gelijkwaardig te zijn aan het op te dragen werk;
 - van de opgegeven referentiewerken dient ten minste één referentiewerk
 gelijkwaardig te zijn aan het op te dragen werk én bovendien in
 (bouw-)combinatie met (een) andere onderneming(-en) zijn uitgevoerd.
 (b) Wegingsmethode
 Van de gegadigden die voldoen aan de geschiktheidseisen zal met een
 wegingsmethode per perceel de rangorde worden bepaald. De wegingsmethode
 en selectiecriteria zijn vermeld in de bijlage bij het
 aanmeldingsformulier. De gegadigden die de eerste 5 posities in de
 rangorde innemen, worden in beginsel voor inschrijving uitgenodigd. Bij
 de keuze van de uit te nodigen gegadigden wordt rekening gehouden met de
 mogelijke onderlinge relaties van gegadigden die de mededinging kunnen
 beperken. Indien de vijfde positie in de rangorde niet kan worden bepaald
 doordat meerdere gegadigden een gelijke totaalscore hebben, zullen door
 loting de uit te nodigen gegadigden worden bepaald.
 3 Overige inlichtingen
 - De gegadigde moet alle direct op het project betrekking hebbende
 bescheiden in de Nederlandse taal (doen) opstellen. Leidinggevend
 personeel op het werk en alle contactpersonen met de opdrachtgever moeten
 de Nederlandse taal beheersen.
 - De rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen
 zullen uitsluitend zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 - Op het werk is de Nederlandse sociale wetgeving van toepassing.
 - Vermelde bedragen zijn exclusief BTW.
 - Alle vermelde termijnen zijn in kalenderdagen.
 - Verzoeken om informatie kunnen uitsluitend schriftelijk, per fax of per
 e-mail, onder vermelding van het perceelnummer, op het bij onderdeel I.1
 vermelde adres worden aangevraagd.
 - De aanbesteding wordt gehouden onder toepasselijkheid van de
 Richtlijnen 93/37/EEG en 97/52/EG en het ARW 2004 (Hoofdstuk
 III-Europees).
 - Verklaringen mogen bij verstrekking niet ouder zijn dan 6 maanden.
 - Ondernemingen die zich voor de datum van publicatie reeds, op welke
 wijze dan ook, bij de aanbestedende dienst hebben aangemeld als gegadigde
 kunnen hieraan geen rechten ontlenen, maar dienen zich opnieuw aan te
 melden.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 7.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau