Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Baureifmachung - NL-Vleuten
Baureifmachung.
Aushub- und Erdbewegungsarbeiten.
Ingenieur- und Hochbauarbeiten.
Brücke.
Dokument Nr...................: 150727-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: GEM
 Vleuterweide cv, Att: De heer J. Geuskens, Europaweg 50, NL-3451 HG
 Vleuten. Tel.: +31(30) 677 98 30. Fax: +31(30) 677 98 31. E-mail:
 GEM@vleuterweide.com. URL: www.vleuterweide.com.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 45100000, 45220000, 45112000, 45221110.
 Beschreibung: Baureifmachung.
 Ingenieur- und Hochbauarbeiten.
 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten.
 Brücke.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 29.10.2004. Uhrzeit: 13:30.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Werken
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Neen.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: GEM
 Vleuterweide cv, Att: De heer J. Geuskens, Europaweg 50, NL-3451 HG
 Vleuten. Tel.: +31(30) 677 98 30. Fax: +31(30) 677 98 31. E-mail:
 GEM@vleuterweide.com. URL: www.vleuterweide.com.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Grontmij
 Nederland bv, cluster Midwest, Att: de heer ing. Th.E. Louis, De Molen
 48, NL-3994 DB Houten. Tel.: +31(30) 6344700. Fax: +31(30) 6379415.
 E-mail: thomas.louis@grontmij.nl. URL: www.grontmij.com.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Grontmij Nederland bv,
 Cluster Midwest, Att: de heer ing. Th.E. Louis, De Molen 48, NL-3994 DB
 Houten. Tel.: +31(30) 6344700. Fax: +31(30) 6379415. E-mail:
 thomas.louis@grontmij.nl. URL: www.grontmij.com.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Andere.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken: Uitvoering.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 (RAW)Bestek 2004-44, inzake het aanbrengen van voorbelastingen in
 deelplan 3, het bouwrijp maken van de Noordelijke Stadsas en deelplan
 1.2, 1.3 en 4.2, het woonrijp maken van deelplan 1.1, het bouwen van
 bruggen, duikers en een rioolgemaal en het verrichten van bijbehorende
 werkzaamheden in de Vinex locatie Leidsche Rijn, deelgebied Vleuterweide
 in de gemeente Utrecht.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Het werk bestaat in
 hoofdzaak uit:
 Het aanbrengen van zandophogingen ten behoeve van voorbelastingen;
 Het bouwrijp maken van terreinen;
 Het woonrijp maken van terreinen;
 Het aanbrengen van asfalt in ontsluitingswegen;
 Het bouwen van in het werk te storten bruggen;
 Het bouwen van prefab betonnen bruggen;
 Het aanbrengen van duikers;
 Het bouwen van een rioolgemaal;
 Het aanbrengen van groenvoorzieningen;
 Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden;
 Het verstrekken van revisiegegevens van het uitgevoerde werk;
 Het onderhouden van de uitgevoerde werken.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Het uit te voeren werk is gelegen in de VINEX
 locatie Leidsche Rijn, deelplan Vleuterweide, gelegen tussen de watergang
 Leidsche Rijn, het spoortraject Utrecht-Woerden, de Europaweg en
 de watergang de Heycopin de gemeente Utrecht.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45100000,
 45220000, 45112000, 45221110.
 II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): NACE: 502;
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: Het werk bestaat in hoofdzaak uit
 (globale hoeveelheden):
 Het aanbrengen van riolering, circa 13,5 km;
 Het verrichten van grondverzet, circa 300.000 m3;
 Het aanbrengen van bouwwegen in steenmengsel, circa 30.000 ton;
 Het aanbrengen van steenmengsel als funderingslaag, circa 11.000 ton;
 Het aanbrengen van asfaltverhardingen, circa 8.200 ton;
 Het aanbrengen van wadi"s, circa 7.300 m2;
 Het planten van bomen, circa 1.075 stuks;
 Het bouwen van in het werk te storten bruggen,4 stuks;
 Het bouwen van prefab betonnen bruggen, 3 stuks;
 Het aanbrengen van duikers, 4 stuks;
 Het bouwen van een rioolgemaal, 1 stuk.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Vanaf: 1.12.2004 -
 Tot: 30.6.2006.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: De zekerheid moet voor de
 opdracht worden gesteld in de vorm van een bankgarantie en bedraagt 5%
 van de aanneemsom.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Vierwekelijkse
 betalingstermijn naar gelang de voortgang van het werk, conform de
 Standaard 2000.
 III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of
 dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben: Van een
 eventuele combinatie van inschrijvers wordt verlangd dat alle leden van
 de combinatie zich in een schriftelijke verklaring gezamenlijk en
 hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de juiste en volledige uitvoering
 van het werk alsmede aangeven wie als de gevolmachtigde optreedt.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: De inschrijver moet in het bezit
 zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001
 "Kwaliteitsmanagementsystemen" met een scope die betrekking heeft op de
 aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een
 certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een
 nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor
 Accreditatie).
 In geval van een combinatie van inschrijvers dient de
 combinatie respectievelijk alle deelnemers in het bezit te zijn
 van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.
 De belangrijkste eisen om voor deelneming in aanmerking te komen zijn
 hieronder weergegeven onder de punten 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Niet in staat
 van faillissement of liquidatie verkeren;
 Een bewijs van inschrijving bij de kamer van koophandel;
 Een duidelijke omschrijving van de bedrijfs- en rechtsvorm van de
 onderneming.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Een bankverklaring, waaruit de financiële draagkracht van
 zijn onderneming blijkt;
 Een opgave van de omzet van het bedrijf over de laatste drie boekjaren
 (voorzien van accountsverklaring).
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Een bewijs
 waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over voldoende capaciteit en
 ervaring om het onderhavige werk op vakkundige en regelmatige wijze te
 kunnen uitvoeren.
 Een lijst waaruit blijkt dat de inschrijver in een periode van 5 jaar,
 voorafgaande aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig heeft
 opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen, ten minste drie
 vergelijkbare multidisciplinaire werken op een vakkundige en regelmatige
 wijze heeft uitgevoerd op het gebied van de weg- en waterbouw met een
 aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk of groter dan 50% van de
 aannemingssom en voorts in de laatste 3 boekjaren voorafgaande aan de
 datum van aanbesteding van dit bestek een gemiddelde jaaromzet aan werken
 in de GWW-sector heeft bereikt gelijk aan of groter dan Euro 7.500.000,--.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 Onderstaande criteria:
 1: de uit de inschrijvingstaat te herleiden verrekenprijzen
 In afnemende volgorde van voorkeur: Neen.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 Besteknr 2004-44, Projectnummer 105923.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 15.10.2004.
 Prijs: 600 (incl. BTW) EUR.
 Voorwaarden en wijze van betaling: Betaling dient te geschieden door
 overmaking van bovengenoemd bedrag op bankrekening (ING Bank)
 67.46.88.333 ten name van Grontmij Nederland bv, cluster Midwest, locatie
 Houten, onder vermelding van besteknummer 2004-44 en projectnummer 105923.
 Bestek en tekeningen, alsmede een digitaal bestand van het bestek worden
 uitsluitend na ontvangst van de betaling binnen een week toegezonden.
 Betalingen dienen uiterlijk 8 oktober 2004 op bovengenoemde
 rekeningnummer te zijn bijgeschreven.
 Restitutie vindt niet plaats. In alle gevallen dient de koper van het
 bestek de correcte tenaamstelling en het volledige (post)adres te
 vermelden.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 29.10.2004. Tijdstip: 13:30.
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 openbaar.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 29.10.2004-13.30.
 GEM Vleuterweide cv, Europaweg 50, 3451 HG Vleuten.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Ja.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: De gegadigde moet alle direct op het project
 betrekking hebbende bescheiden in de Nederlandse taal (doen) stellen;
 projectleiders en uitvoerders moeten in het Nederlands kunnen
 communiceren;
 De rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en aannemer zullen
 onderworpen zijn aan het Nederlandse recht.
 Op het werk is de Nederlandse sociale wetgeving van toepassing.
 Verzoeken om informatie kunnen uitsluitend per fax, brief of e-mail,
 onder vermelding van het besteknummer op het I.2 vermelde adres worden
 aangevraagd.
 Aanbesteding geschiedt volgens het Uniform Aanbestedingsreglement, UAR EG
 1991.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 7.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau