Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Straßeninstandhaltungsarbeiten - NL-Herzogenbusch
Straßeninstandhaltungsarbeiten.
Dokument Nr...................: 150693-2004
Veröffentlicht................: 09.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant, Att: M. Sleenhoff-Cadee, Zuidwal
 58, NL-5211 JK "s-Hertogenbosch. Tel.: 073 681 78 17. Fax: 073 681 72 35.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45233141.
 Beschreibung: Straßeninstandhaltungsarbeiten.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 28.10.2004. Uhrzeit: 11:00.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Werken
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst:
 Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant, Att: M. Sleenhoff-Cadee, Zuidwal
 58, NL-5211 JK "s-Hertogenbosch. Tel.: 073 681 78 17. Fax: 073 681 72 35.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Rijkswaterstaat,
 directie Noord-Brabant, Att: ing. M.T.C. van der Bruggen, Hoge Poeldonk
 18, NL-5215 MS . Tel.: 073 615 61 00. Fax: 073 613 94 31.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: SDU Uitgeverij, Postbus
 20025, NL-2500 EA "s-Gravenhage.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming:
 Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant, Att: mr. M. Vrolijk, Zuidwal 58,
 NL-5211 JK .
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Centrale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken: Uitvoering.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 NB 5705.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Bestek en voorwaarden
 voor het, gedurende 60 maanden onderhouden van de in het beheergebied van
 de dienstkring Autosnelwegen "s-Hertogenbosch gelegen verhardingen,
 goten, kolken, pompkelders, duikers, wegmeubilair etc.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Gemeenten "s-Hertogenbosch, Rosmalen, Vught,
 Boxtel, Liempde, Best, Geertruidenberg, Dussen, Werkendam, Uden,
 Nistelrode, Berghem, Oss, Waspik, Capelle, Waalwijk, Drunen, Vlijmen,
 Nuland, Geffen, Heesch, Schayk, Helvoirt, Haren, Udenhout, Oisterwijk,
 Berkel-Enschot, St. Michielsgestel en Dussen.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45233141.
 II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): NACE: 502.1.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: In het bestek zijn geen
 activiteiten voorgeschreven en geen activiteiten opgenomen. De aannemer
 moet, binnen de in het bestek gestelde voorwaarden, naar eigen inzicht
 bepalen welke werkzaamheden of activiteiten op welk tijdstip door hem
 moeten worden verricht, teneinde aan de besteksverplichtingen te kunnen
 voldoen.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: 60 maanden vanaf de
 gunning van de opdracht.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Na het verkrijgen van de
 opdracht dient een zekerheid te worden gesteld van 2,5% van de
 aannemingssom.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Betaling geschiedt in
 tweemaandelijkse termijnen van gelijke grootte.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: A) De inschrijver moet bij zijn
 inschrijving en overigens desgevraagd binnen een week na het daartoe
 ontvangen verzoek de in het bestek genoemde gegevens verstrekken.
 B) Voor de opdracht van het werk komen uitsluitend in aanmerking
 inschrijvers, die:
 -hebben voldaan aan het gestelde onder A;
 -in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
 norm ISO 9001-2000, dat betrekking heeft op de aard van het werk;
 -in de periode van vijf jaar, voorafgaande aan de datum van aanbesteding
 van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin
 begrepen, ten minste één op een vakkundige en regelmatige wijze
 uitgevoerd werk in de GWW-sector met een aannemingssom of een
 gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan Euro 750.000,00.
 Voorts in de periode van vijf jaar, voorafgaande aan de datum van
 aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel
 daarin begrepen:
 -ten minste één op een vakkundige en regelmatige wijze zelf uitgevoerd
 werk op het gebied van het onderhouden van wegen, met een aannemingssom
 of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan Euro 250.000,00;
 -ten minste één op een vakkundige en regelmatige wijze zelf uitgevoerd
 werk op het gebied van het onderhouden van watergangen en/of grasgewas,
 met een aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan
 Euro 200.000,00;
 -ten minste één op een vakkundige en regelmatige wijze zelf uitgevoerd
 werk op het gebied van het onderhouden van beplantingen, met een
 aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan Euro
 200.000,00;
 -ten minste één op een vakkundige en regelmatige wijze zelf uitgevoerd
 werk op het gebied van het aanbrengen en/of het onderhouden van
 wegmarkeringen, met een aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk
 aan of groter dan Euro 100.000,00;
 -in de laatste drie boekjaren een gemiddelde omzet aan werken in de
 GWW-sector hebben bereikt gelijk aan of groter dan Euro 2.000.000,00;
 -voldoen aan de overige in het bestek genoemde eisen.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Zie bestek.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Zie bestek.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Zie bestek.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.2) Gunningscriteria: Laagste prijs.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: NB
 5705.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 28.10.2004.
 Voorwaarden en wijze van betaling: De prijs van dit bestek is inclusief
 diskette en BTW, exclusief verzendkosten.
 Betaling dient te geschieden aan SDU Uitgevers na ontvangst van de
 factuur.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 28.10.2004. Tijdstip: 11:00.
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Zie het aanbestedingsreglement genoemd in VI.4.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 28.10.2004-11:00.
 "s-Hertogenbosch.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.2) In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal
 worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen
 worden bekendgemaakt: n.v.t.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: Op de aanbesteding is het
 Aanbestedingsreglement Werken 2004 van toepassing.
 Aanbestedingswijze: openbare aanbesteding.
 Het bestek ligt na 15.9.2004 ter inzage bij:
 -het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1 te
 NL-"s-Gravenhage;
 -het Hoofdkantoor van de Waterstaat, Johan de Wittlaan 3 te
 NL-"s-Gravenhage;
 -de dienst genoemd in punt I.1;
 -de dienst genoemd in punt I.2;
 Inlichtingen worden gegeven op 23 september om 10.00 uur door de dienst
 genoemd in punt I.2.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 6.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau