Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Baukostenberechnung - SK-Kosice
Beratung in der Abwasserbehandlung.
Beratungsdienste von Ingenieurbüros.
Dienstleistungen im Bereich Bauwirtschaft.
Baukostenberechnung.
Dokument Nr...................: 150345-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Vżchodoslovenská
 vodárenská spolocnost, a.s., Kosice, Att: MVDr. Jarmila Sedlacková,
 Komenského 50, SK-042 48 Kosice. Tel.: 055/ 633 30 11-14. Fax: 055/ 633
 73 00, 633 30 15.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 74232400, 74232110, 74231330, 74231800.
 Beschreibung: Baukostenberechnung.
 Dienstleistungen im Bereich Bauwirtschaft.
 Beratung in der Abwasserbehandlung.
 Beratungsdienste von Ingenieurbüros.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 13:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Tschechisch Slowakisch.
OT: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - OSOBITNÉ ODVETVIA
 Sluzby
 Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie.
 ODDIEL I: OBSTARÁVATEL
 I.1)	Úradnż názov a adresa obstarávatela: Vżchodoslovenská vodárenská
 spolocnost, a.s., Kosice, K rukám: MVDr. Jarmila Sedlacková, Komenského
 50, SK-042 48 Kosice. Tel.: 055/ 633 30 11-14. Fax: 055/ 633 73 00, 633
 30 15.
 I.2)	Adresa, na ktorej je mozné získat dalsie informácie: Ako v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na ktorej je mozné získat podklady: Ako v bode I.1.
 I.4)	Adresa, na ktorú sa dorucia ponuky/ziadosti o úcast: Ako v bode I.1.
 ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie sluzby: Kategória sluzby: 12.
 II.1.4) Rámcová dohoda: Nie.
 II.1.5) Názov predmetu obstarávania urcenż obstarávatelom: Vżkon
 stavebného dozoru na stavbe.
 II.1.6) Opis/predmet obstarávania: Vżkon stavebného dozoru na stavbe:
 Systém odkanalizovania a cistenia odpadovżch vôd v meste Humenné a v
 regióne Hornż Zemplín - pocas vżstavby a prevádzkovżch skúsok.
 II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia
 sluzieb: Mesto Humenné a región Horného Zemplína.
 II.1.8) Nomenklatúra
 II.1.8.1) Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 74232400, 74232110,
 74231330, 74231800.
 II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (CPA/NACE/CPC): 867.
 II.1.9) Rozdelenie na casti: Nie.
 II.1.10) Budú akceptované varianty: Nie.
 II.2) Mnozstvo alebo rozsah zmluvy
 II.2.1) Celkové mnozstvo alebo rozsah: Vżkon stavebného dozoru na
 uvedenú stavbu.
 II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie: Pocnúc: 06/2005 -
 Konciac: 12/2008.
 ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANCNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
 III.1) Podmienky tżkajúce sa zmluvy
 III.1.1) Pozadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka: 1 400 000,- SKK na
 predlozenie ponuky.
 Záruka: 2 800 000,- SKK na zabezpecenie vecného plnenia a nákladov stavby.
 III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na
 príslusné predpisy: Sluzba bude financovaná z prostriedkov EÚ, zálohu
 neposkytujeme, zádrzné vo vżske 10% bude uvolnené po ukoncení stavby a po
 prevádzkovżch skúskach.
 III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyzaduje od skupiny zhotovitelov,
 dodávatelov alebo poskytovatelov sluzieb, s ktorżmi sa uzavrie zmluva:
 Podla § 56 alebo § 221 Obchodného zákonníka pred podpisom zmluvy.
 III.2) Podmienky úcasti
 III.2.1) Informácie tżkajúce sa personálnej situácie zhotovitela,
 dodávatela alebo poskytovatela sluzby a infomácie a formálne nálezitosti
 nevyhnutné pre zhodnotenie pozadovanżch minimálnych hospodárskych,
 financnżch a technickżch kapacít:
 III.2.1.1) Právne postavenie - pozadované dôkazné prostriedky: Podla §
 29 ods. 2 zák. c. 523/2003 Z.z.
 III.2.1.2) Hospodárska a financná kapacita - pozadované dôkazné
 prostriedky: V zmysle sútaznżch podkladov.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadované dôkazné prostriedky: V zmysle
 sútaznżch podkladov.
 III.2.1.4) Dalsie informácie: Dna 14.10.2004 bude obhliadka miesta
 poskytnutia sluzby. Podrobnosti sú uvedené v sútaznżch podkladoch.
 III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie sluzieb
 III.3.1) Poskytovanie sluzby vyhradené pre konkrétnu profesiu: Áno.
 III.3.2) Bude sa pozadovat, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú
 kvalifikáciu osôb zodpovednżch za vykonanie zmluvy: Áno.
 ODDIEL IV: KONANIE
 IV.1) Metóda verejného obstarávania: Verejná sútaz.
 IV.1.1) Predchádzajúce uverejnenie tżkajúce sa tej istej zmluvy
 IV.1.1.1) Pravidelné predbezné oznámenie tżkajúce sa tej istej zmluvy:
 Císlo oznámenia v obsahu Ú.v. ES: 2004/S 152-131885 - Z: 6.8.2004.
 IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvżhodnejsia ponuka,
 pokial ide o:
 Kritériá uvedené nizsie:
 1: Cena.
 2: Kvalita - podkritériá pre toto kritérium sú podrobne uvedené v
 sútaznżch podkladoch.
 V zostupnom poradí priority: Áno.
 IV.3) Administratívne informácie
 IV.3.1) Evidencné císlo spisu, ktoré pridelil obstarávatel:
 300/04-1.M-HZ-S.
 IV.3.2) Podmienky získania súzacnżch podkladov a dodatocnżch podkladov:
 Je mozné získat: 13.10.2004.
 IV.3.3) Lehota na dorucenie ponúk alebo ziadostí o úcast: 25.10.2004.
 Cas: 13:00.
 .3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorżch môzu byt vyhotovené ponuky alebo
 ziadosti o úcast: cesky slovensky.
 IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky: Do: 10.3.2005.
 IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
 IV.3.7.2) Dátum, cas a miesto: 26.10.2004-09:00.
 Vżchodoslovenská vodárenská spolocnost, a.s. Komenského 50, Kosice, velká
 zasadacka.
 ODDIEL VI: DALSIE INFORMÁCIE
 VI.1) Nepovinné oznámenie: Nie.
 VI.3) Táto zmluva sa tżka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
 Áno.
 Projekty ISPA.
 VI.4) Dodatocné informácie: IV.1.1.2) Iné predchádzajúce oznámenia:
 08500 - POS vo VVO c. 126/2004 zo dna 12.8.2004.
 VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau