Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Schaden- oder Verlustversicherungen - DK-Kopenhagen
Schaden- oder Verlustversicherungen.
Dokument Nr...................: 150298-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, Att: Lokalechef Bo Dalhoff,
 Nørre Voldgade 16, DK-1025 København K. Tel.: +45 33 92 12 00. Fax: +45
 33 95 13 00. E-mail: bod@s-fou.dk. URL: www.s-fou.dk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 66336000.
 Beschreibung: Schaden- oder Verlustversicherungen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 11.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 Tjenesteydelsesaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Statens
 Forsknings- og Uddannelsesbygninger, Att.: Lokalechef Bo Dalhoff, Nørre
 Voldgade 16, DK-1025 København K. Telefon: +45 33 92 12 00. Fax: +45 33
 95 13 00. E-postadresse: bod@s-fou.dk. Internetadresse (URL):
 www.s-fou.dk.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Willis I/S, Att.:
 Jan Linde, Tuborgvej 5, DK-2900 Hellerup. Telefon: +45 3946 6600. Fax:
 +45 3946 6601. E-postadresse: jl@willis.dk. Internetadresse (URL):
 www.willis.dk.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Willis
 I/S, Att.: Jan Linde, Tuborgvej 5, DK-2900 Hellerup. Telefon: +45 3946
 6600. Fax: +45 3946 6601. E-postadresse: jl@willis.dk. Internetadresse
 (URL): www.willis.dk.
 I.5)	Type ordregivende myndighed: Central myndighed.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.3) Type tjenesteydelsesaftaleTjenesteydelseskategori: 6.
 II.1.4) Rammeaftale: Nej.
 II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen:
 Bygningsforsikring for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Bygningsforsikring for
 uddannelsesinstitutioner i Danmark, som administreres af Statens
 Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Bygningsforsikringen skal omfatte
 følgende institutioner:
 Aalborg Universitet
 Aarhus Universitet
 Arkitektskolen Århus
 Center for Avanceret Teknologi
 Danmarks Farmaceutiske Universitet
 Danmarks Pædagogiske Universitet
 Den Danske Filmskole
 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
 Det Fynske Musikkonservatorium
 Det Jyske Musikkonservatorium
 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
 IT-Universitetet
 Jordemoderuddannelsen/CVU Øresund
 Kunstakademiets Arkitektskole
 Københavns Universitet
 Roskilde Universitetscenter
 Rytmisk Musikkonservatorium
 Statens Pædagogiske Forsøgscenter
 Statens Teaterskole
 Syddansk Universitet
 Vestjysk Musikkonservatorium
 Et antal mindre øvrige ejendomme under administration af ordregiver.
 Alle ejendommene er beliggende i Danmark. De omfattede bygninger samt
 skadeshistorikken specificeres nærmere i udbudsmaterialet. Der er
 betydelig variation i bygningernes størrelse og karakter.
 Ordregiver kan efterfølgende beslutte, at eventuelle nye bygninger skal
 medtages i forsikringsaftalen. Disse skal omfattes af samme vilkår,
 præmier m.v. som de på udbudstidspunktet omfattede ejendomme efter
 forsikringsselskabets forudgående accept af ejendommenes stand, og
 forudsat, at ejendommenes anvendelse værdi o.lign. ikke afviger
 væsentligt fra de oprindeligt udbudte.
 Uddannelsesbygningerne har været dækket af private forsikringer siden 1.
 januar 2002. Tidligere var bygningerne omfattet af statens
 selvforsikringsordning.
 Med udbudsmaterialet vil der for de største ejendomme blive udsendt
 opdaterede EML-beregninger suppleret med etageplaner, oplysning om
 brandslukningsforhold og brandsektionering.
 Udbudsmaterialet vil blandt andet indeholde oplysning om omfanget af
 fredede ejendomme, samt sædvanlige arealoplysninger i henhold til det i
 BBR-registret noterede.
 Tilbudsgiver skal give tilbud på en bygningsforsikring med en selvrisiko
 på 1 mio. DKK pr. skade, og/eller med en selvrisiko på 5 mio. DKK pr.
 skade.
 Der skal bydes på en sædvanlig bygningsforsikring (basisdækning).
 Basisdækningen omfatter:
 - Brand.
 - Anden bygningsbeskadigelse (herunder storm og vandskade).
 - Huslejetab.
 - Husejeransvar.
 - Lovliggørelse i henhold til det i udbudsmaterialet beskrevne.
 Herudover skal der bydes på et antal optioner, jf. pkt. II.2.2).
 Forsikringsselskabet skal samarbejde med ordregivers forsikringsmægler.
 Ordregiver anvender en forsikringsmægler, der forestår administration af
 forsikringsdækningen, herunder håndtering af skadesanmeldelser,
 undervisning, rapportering m.v. Ordregiver udbyder mægleropgaven ved et
 særskilt udbud og agter at vælge forsikringsmægleren bl.a. ud fra
 kvaliteten af dennes ydelser. Ordregiver påregner at kunne oplyse navnet
 på den valgte mægler i udbudsmaterialet.
 Ordregiver inviterer tilbudsgiverne til et orienteringsmøde i
 tilbudsfasen med henblik på at orientere tilbudsgiverne om
 udbudsmaterialet.
 Besigtigelse af ejendommene vil kunne finde sted som anført i
 udbudsmaterialet.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 66336000.
 II.1.8.2) Anden relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC): CPC 812.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Nej.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Nej.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Det samlede etageareal udgør ca.
 1.700.000 m2. I aftaleperioden vil der kunne ske til- og afgang af
 ejendomme.
 II.2.2) Optioner. Angiv, hvornår de kan gøres gældende: Tilbudsgiver kan
 afgive tilbud på følgende prioriterede optioner, der kan gøres gældende
 af ordregiver ved begyndelsen af en ny forsikringsperiode:
 - Svamp/insekt
 - Fredede/bevaringsværdige bygninger
 - Terrordækning
 - Rør- og stikledninger
 - Elskader
 - Landbrug
 - Hærværk
 - Jordskade
 - Restværdi
 - Varmepåvirkning
 - Stråtag, bindingsværk, mv.
 - Bygherreansvar
 - Udsmykning
 - Haveanlæg
 - Lejers bygningsindretning
 - Liberalisering af erstatningerne
 - Kedelanlæg
 - Erstatningens fastsættelse
 - Forlængelse af kontrakten med i alt 3 år, 1 år ad gangen.
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Startdato:
 1.1.2005 - Slutdato: 31.12.2005.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller
 henvisninger til retsforskrifter, hvoraf de fremgår: Der henvises til
 udbudsmaterialet.
 III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører,
 leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: Såfremt ordren
 tildeles en sammenslutning af tjenesteydere, skal deltagerne påtage sig
 solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget hvilket dog ikke
 udelukker afgivelse af co-assurancetilbud med udpegning af en fælles
 forretningsfører.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 Tjenesteyderen skal afgive oplysning om egne forhold og sin tekniske og
 økonomiske formåen til at kunne levere det under pkt. II.1.6) nævnte.
 Formålet med oplysningerne er at muliggøre en bedømmelse af
 tjenesteyderes retlige situation og økonomiske, finansielle og tekniske
 kapacitet. Det er derfor magtpåliggende, at tjenesteyder afgiver de
 nedenfor angivne minimumsoplysninger. Ved sammenslutninger af
 tjenesteydere skal oplysningerne gives for hver enkelt tjenesteyder.
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: Tilbudsgiver skal
 erklære, at man lovligt kan udøve forsikringsvirksomhed i Danmark, jf.
 III.3.1).
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation: 1.
 Fremlæggelse af virksomhedens balance, herunder egenkapital eller uddrag
 heraf, forudsat at offentliggørelse af balance er foreskrevet i
 selskabslovgivningen i tjenesteyderens hjemland. Kan ske ved fremsendelse
 af årsregnskab fra seneste regnskabsår.
 2. En erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de sidste tre
 regnskabsår, hvis ikke dette fremgår af årsregnskabet.
 III.3) Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler
 III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt
 profession: Ja.
 Tjenesteydelsen er efter lov om forsikringsvirksomhed, jf.
 lovbekendtgørelse nr. 147 af 7. marts 2003, forbeholdt selskaber, der har
 fået Finanstilsynets tilladelse efter lovens § 9, samt udenlandske
 forsikringsselskaber der opfylder betingelserne i § 211, stk. 1, eller §
 213, stk. 1, samt udenlandske forsikringsselskaber der har fået
 tilladelse af Finanstilsynet.
 III.3.2) Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer
 for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten: Nej.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Begrænset udbud.
 IV.1.1) Er ansøgere allerede blevet udvalgt: Nej.
 IV.1.4) Antal virksomheder, som den ordregivende myndighed agter at
 opfordre til at afgive bud: Mindste antal: 8 - Største antal: 12.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 11.10.2004. Klokkeslæt: 12:00.
 IV.3.4) Afsendelse af opfordringer til at afgive bud til de udvalgte
 ansøgere: Anslået dato: 15.10.2004.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: Indtil: 31.12.2004.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.2) I givet fald, angives det, om indkøbet har gentagen karakter, samt
 det skønnede tidspunkt for offentliggørelse af yderligere
 bekendtgørelser: Tjenesteydelsen har gentagen karakter og forventes
 udbudt igen om ca. 1, 2, 3 eller 4 år.
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.4) Yderligere oplysninger: Et forsikringsselskab kan både ansøge om
 at blive prækvalificeret selv og som deltager i en sammenslutning med et
 eller flere andre forsikringsselskaber.
 Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere nærværende udbud, såfremt
 den nødvendige bevillingsmæssige hjemmel ikke opnås, eller såfremt andre
 væsentlige og saglige grunde foreligger.
 Kuvert med anmodning om at blive prækvalificeret bedes mærket "S-FoU".
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau