Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Allgemeine Managementberatung - GR-Athen
Allgemeine Managementberatung.
Dokument Nr...................: 150214-2004
Verφffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Ypoyrgeio Oikonomias kai Oikonomikon, Att: Eidiki Ypiresia Schediasmoy
 kai Axiologisis Perifereiakis Politikis kai Programmaton, Nikis 5-7,
 Plateia Syntagmatos, GR-101 80 Athina. Tel.: (210) 333 23 82. Fax: 333 23
 90. E-mail: rdp@mnec.gr. URL: www.hellaskps.gr.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 74141100.
 Beschreibung: Allgemeine Managementberatung.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 25.10.2004. Uhrzeit: 15:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΥΏηρεσίες
 Η σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ναι.
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: ΥΏουργείο Οικονομίας
 και ΟικονομικΏν, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: ΕιδικΏ ΥΏηρεσία ΣχεδιασμοΏ και
 Αξιολόγησης ΏεριφερειακΏς ΏολιτικΏς και Ώρογραμμάτων, Νίκης 5-7, Ώλατεία
 Συντάγματος, GR-101 80 ΑθΏνα. ΤηλΏφωνο: (210) 333 23 82. Φαξ: 333 23 90.
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): rdp@mnec.gr. ΔιεΏθυνση Internet (URL):
 www.hellaskps.gr.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΥΏουργείο Οικονομίας και
 ΟικονομικΏν, ΕιδικΏ ΥΏηρεσία ΣχεδιασμοΏ και Αξιολόγησης ΏεριφερειακΏς
 ΏολιτικΏς και Ώρογραμμάτων, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: κ. ΦίρμΏα Ιωάννη,
 ΏροϊσταμΏνου Μονάδας Αξιολόγησης της ΕΥΣΑΏΏ και κας ΚωστοΏοΏλου Μαρίας,
 ΏροϊσταμΏνης Μονάδας ΣτρατηγικΏς και Ανάλυσης ΕΥΣΑΏΏ, Νίκης 5-7,
 ΣΏνταγμα, GR-101 80 ΑθΏνα. ΤηλΏφωνο: 210 3332199, 210 333 2301. Φαξ: 210
 3332390. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): firbas@mnec.gr. ΔιεΏθυνση
 Internet (URL): www.hellaskps.gr.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΥΏουργείο Οικονομίας και
 ΟικονομικΏν, ΕιδικΏ ΥΏηρεσία ΣχεδιασμοΏ και Αξιολόγησης ΏεριφερειακΏς
 ΏολιτικΏς και Ώρογραμμάτων, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: κ. ΦίρμΏα Ιωάννη,
 ΏροϊσταμΏνου Μονάδας Αξιολόγησης της ΕΥΣΑΏΏ και κας ΚωστοΏοΏλου Μαρίας,
 ΏροϊσταμΏνης Μονάδας ΣτρατηγικΏς και Ανάλυσης ΕΥΣΑΏΏ, Νίκης 5-7,
 ΣΏνταγμα, GR-101 80 Αθηνα. ΤηλΏφωνο: 210 3332199, 210 333 2301. Φαξ: 210
 3332390. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): firbas@mnec.gr. ΔιεΏθυνση
 Internet (URL): www.hellaskps.gr.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΥΏουργείο Οικονομίας και ΟικονομικΏν ΕιδικΏ ΥΏηρεσία
 ΣχεδιασμοΏ και Αξιολόγησης ΏεριφερειακΏς ΏολιτικΏς και Ώρογραμμάτων,
 ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: κ Κομνηνίδη Νίκου, ΏροϊσταμΏνου ΕιδικΏς ΥΏηρεσίας
 ΣχεδιασμοΏ και Αξιολόγησης ΏεριφερειακΏς ΏολιτικΏς και Ώρογραμμάτων,
 Νίκης 5-7, ΣΏνταγμα, Γραφείο 528, 5ος όροφος, GR-101 80 ΑθΏνα. ΤηλΏφωνο:
 210 3332382. Φαξ: 210 3332390. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
 rdp@mnec.gr. ΔιεΏθυνση Internet (URL): rdp@mnec.gr.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΚεντρικΏ διοίκηση.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.3) Είδος σΏμβασης υΏηρεσιΏνΚατηγορία υΏηρεσίας: 11.
 II.1.4) Συμφωνία-Ώλαίσιο: Ώχι.
 II.1.5) Ονομασία της σΏμβασης αΏό την αναθΏτουσα αρχΏ: ΕκΏόνηση μελΏτης
 με θΏμα: "ΓενικΏ μελΏτη ΏροοΏτικΏν ανάΏτυξης της Ελλάδας".
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: 1. ΓενικΏ μελΏτη ΏροοΏτικΏν
 ανάΏτυξης της Ελλάδας.
 Η μελΏτη αΏοτελείται αΏό τρία μΏρη: Το Α" ΜΏρος Ώεριλαμβάνει: ανάλυση της
 κοινωνικοοικονομικΏς κατάστασης της χΏρας. Η ανάλυση θα εΏεκταθεί και σε
 διεθνΏς εΏίΏεδο σε Ώαράγοντες Ώου συνδΏονται άμεσα με την εξΏλιξη της
 ανάΏτυξης. ΣυγκριτικΏ ανάλυση με αντίστοιχα δεδομΏνα σε ευρωΏαϊκό εΏίΏεδο
 και κΏρια με το μΏσο όρο των χωρΏν της ΕΕ (15) (benchmarking). Ανάλυση
 των Ώαραγόντων Ώου συνΏβαλαν θετικά Ώ αρνητικά στις μΏχρι σΏμερα
 εξελίξεις. Ανάλυση των τάσεων και των Ώαραγόντων Ώου θα εΏηρεάσουν θετικά
 Ώ αρνητικά στο μΏλλον την Ώορεία ανάΏτυξης της χΏρας. Ανάλυση και
 συμΏεράσματα για τα ΏλεονεκτΏματα-αδυναμίες της χΏρας (swot analysis) με
 βάση και τις ΏροοΏτικΏς - διεθνείς και εθνικΏς - ανάΏτυξης στην Ώερίοδο
 μΏχρι το 2013, αλλά και μΏχρι το 2025. ΏιθανΏς εξελίξεις και ΏροοΏτικΏς
 εΏιλογΏν ως Ώρος τις βασικΏς αναΏτυξιακΏς κατευθΏνσεις. Ανάλυση -
 εκτίμηση για τα κοινωνικοεΏαγγελματικά στρΏματα Ώου εΏηρεάζουν τις
 ΏροοΏτικΏς ανάΏτυξης.
 Το Β" ΜΏρος Ώεριλαμβάνει: Ώαρουσίαση ενός αναΏτυξιακοΏ οράματος και
 βασικΏν κεντρικΏν εΏιλογΏν ανάΏτυξης για τη χΏρα, καθΏς και των
 αντίστοιχων ΏροτεραιoτΏτων, τα οΏοία θα βασίζονται στις σημερινΏς
 ευρωΏαϊκΏς και τις εθνικΏς αναΏτυξιακΏς ΏολιτικΏς εΏιλογΏς και θα
 εΏιδιΏκουν την ευρΏτερη δυνατΏ ΏολιτικΏ και κοινωνικΏ συναίνεση.
 Ιεράρχηση των ΏροτεραιοτΏτων με βάση την Ώροηγηθείσα ανάλυση για τη νΏα
 ΏρογραμματικΏ Ώερίοδο, καθΏς και για την Ώερίοδο μΏχρι το 2025.
 Ώεριλαμβάνεται ακόμα μια κατά το δυνατόν ΏοσοτικοΏοίηση των βασικΏν
 αναΏτυξιακΏν μεγεθΏν. ΕΏεξεργασία των βασικΏν ΏροϋΏοθΏσεων εΏίτευξης του
 μοντΏλου ανάΏτυξης, σχετικά με τις θεσμικΏς, οικονομικΏς, κοινωνικΏς και
 άλλες ΏαραμΏτρους υλοΏοίησης του ΏρογραμματισμοΏ. ΔιατΏΏωση βασικΏν
 Ώροτάσεων.
 Το Γ ΜΏρος Ώεριλαμβάνει: ΣΏνοψη των συμΏερασμάτων και των Ώροτάσεων της
 μελΏτης, όΏως ΏροκΏΏτουν αΏό την ανάλυση και εΏεξεργασία Ώου ΏροηγΏθηκε.
 2. ΕΏιστημονικΏ και τεχνικΏ υΏοστΏριξη
 Ο ανάδοχος, συμΏληρωματικά και Ώαράλληλα με την εκΏόνηση της ΓενικΏς
 ΜελΏτης, θα Ώχει ρόλο συμβοΏλου της ΔΑ του ΚΏΣ - ΕΥΣΑΏΏ και των λοιΏΏν
 αρμοδίων οργάνων του ΥΏουργείου Οικονομίας και ΟικονομικΏν στο σχεδιασμό
 του ΕθνικοΏ ΣτρατηγικοΏ Σχεδίου ΑνάΏτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.).
 3. ΏρΏτη εξειδίκευση σχεδίου στρατηγικΏν εΏιλογΏν.
 Με βάση την εκΏονοΏμενη αΏό τον ίδιο τον ανάδοχο μελΏτη, τα συμΏεράσματα
 των θεματικΏν μελετΏν, τις εΏεξεργασίες και τις κατευθΏνσεις των οργάνων
 κατάρτισης του ΕθνικοΏ ΣτρατηγικοΏ Σχεδίου ΑνάΏτυξης (ΕΣΣΑ) και τις
 οδηγίες της ΔΑ του ΚΏΣ - ΕΥΣΑΏΏ, ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη διαμόρφωση
 μιας ΏρΏτης Εξειδίκευσης Σχεδίου ΣτρατηγικΏν ΕΏιλογΏν. (ΑναλυτικΏ
 ΏεριγραφΏ στο τεΏχος ΏροκΏρυξης).
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: ΥΏουργείο Οικονομίας και ΟικονομικΏν, Νίκης
 5-7, Τ.Κ, GR-101 80 Ώλατεία Συντάγματος - ΑθΏνα, Ελλάδα.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.8.2) Άλλη σχετικΏ ονοματολογία (CPA/NACE/CPC): Αριθμός αναφοράς CPC
 865, 866.
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.2) Ώοσότητα Ώ Ώκταση της σΏμβασης
 II.2.1) ΣυνολικΏ Ώοσότητα Ώ μΏγεθος: ΑνΏτατος συνολικός ΏροϋΏολογισμός:
 300 000 ευρΏ, μη συμΏεριλαμβανομΏνου του ΦΏΑ.
 II.2.2) ΔικαιΏματα Ώροαίρεσης. ΏεριγραφΏ και Ώνδειξη του χρόνου κατά το
 οΏοίο μΏοροΏν να ασκηθοΏν: Ώχι.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: ΕγγΏηση
 συμμετοχΏς: 15 000 ευρΏ.
 ΕγγΏηση καλΏς εκτΏλεσης: 10 % της συνολικΏς αμοιβΏς του - υΏοβάλλεται με
 την υΏογραφΏ της σΏμβασης και εΏιστρΏφεται με την ολοκλΏρωση του Ώργου.
 ΕγγΏηση ΏροκαταβολΏς: 10 % της συνολικΏς αμοιβΏς του - υΏοβάλλεται με την
 υΏογραφΏ της σΏμβασης και εΏιστρΏφεται μετά την ΏαραλαβΏ της ΏρΏτης
 Ώκθεσης.
 (ΑναλυτικΏ ΏεριγραφΏ στο τεΏχος ΏροκΏρυξης).
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: Ο εΏιλεγείς Ανάδοχος θα λάβει το 10 % της
 αμοιβΏς ως ΏροκαταβολΏ, είκοσι ημΏρες μετά την υΏογραφΏ της σΏμβασης
 καταθΏτοντας Ώαράλληλα ισόΏοση εγγυητικΏ εΏιστολΏ ΏροκαταβολΏς η οΏοία θα
 του εΏιστραφεί μετά την ΏαραλαβΏ της ΏρΏτης ειδικΏς Ώκθεσης. Το υΏόλοιΏο
 Ώοσό θα καταβάλλεται στο Ανάδοχο σε τμηματικΏς ΏληρωμΏς Ώου θα οριστοΏν
 στη σΏμβαση και Ώου θα ΏΏονται της ΏαραλαβΏς των υΏοβαλλομΏνων αΏό αυτόν
 ΏαραδοτΏων.
 ΑναλυτικΏ ΏεριγραφΏ στο τεΏχος ΏροκΏρυξης.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος εργοληΏτΏν,
 ΏρομηθευτΏν Ώ Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η σΏμβαση: Στην
 ΏερίΏτωση των ΕνΏσεων, δεν αΏαιτείται αυτΏς να Ώχουν Ώεριβληθεί ιδιαίτερη
 νομικΏ μορφΏ ΏροκειμΏνου να υΏοβάλουν Ώροσφορά. Σε ΏερίΏτωση εΏιλογΏς
 τους, τα μΏλη της Ώνωσης θα ευθΏνονται Ώναντι της αναθΏτουσας αρχΏς εις
 ολόκληρον Ώκαστος για το σΏνολο των αΏαιτΏσεων αυτΏς.
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους: Στο διαγωνισμό μΏοροΏν να συμμετάσχουν: Φυσικά Ώ νομικά
 ΏρόσωΏα ιδιωτικοΏ δικαίου, Ώ ενΏσεις τους, Ώου Ώχουν συσταθεί σΏμφωνα με
 τη νομοθεσία ενός κράτους μΏλους της ΕΕ και Ώχουν την καταστατικΏ τους
 Ώδρα, την κεντρικΏ διοίκηση Ώ την κΏρια εγκατάστασΏ τους στο εσωτερικό
 της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρΏν Ώου είναι συμβαλλόμενα μΏρη
 στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΏΟΕ καθΏς και ΑνΏτατα ΕκΏαιδευτικά
 ΙδρΏματα, Ερευνητικά ΚΏντρα, ΙνστιτοΏτα κ.λΏ. Ώου υΏοβάλλουν Ώροσφορά σε
 σΏμΏραξη με τα ΏροηγοΏμενα.
 Οι συμμετΏχοντες ΏρΏΏει να Ώχουν ενασχόληση και αΏοδεδειγμΏνες
 ικανότητες, εξειδικευμΏνες γνΏσεις και σημαντικΏ εμΏειρία σε τομείς:
 μελετΏν και ανάλυσης αναΏτυξιακοΏ ΏρογραμματισμοΏ, σχεδιασμοΏ
 Ώρογραμμάτων και λοιΏΏν θεμάτων συναφΏν με το Ώεριεχόμενο της ΏαροΏσας
 μελΏτης.
 Φυσικό Ώ νομικό ΏρόσωΏο Ώου συμμετΏχει αυτόνομα Ώ μαζί με άλλα φυσικά Ώ
 νομικά ΏρόσωΏα στο διαγωνισμό δεν μΏορεί να μετΏχει σε Ώερισσότερες της
 μιας ΏροσφορΏς.
 Στη στελΏχωση του υΏοψηφίου αναδόχου, δεν μΏορεί να Ώεριλαμβάνονται άτομα
 τα οΏοία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των ΏροσφορΏν εργάζονταν - με
 οΏοιαδΏΏοτε σχΏση εργασίας - στο ΥΏΟΙΟ.
 Κάθε ΏαρΏχων υΏηρεσίες αΏοκλείεται αΏό τη διαδικασία ανάθεσης ΏαροχΏς
 υΏηρεσιΏν εάν δεν εκΏληρΏνει τα κριτΏρια ΏοιοτικΏς εΏιλογΏς (σημ. 3.2,
 ΜΏρος Β" της ΏροκΏρυξης). ΕΏίσης αΏοκλείεται στην ΏερίΏτωση μη υΏοβολΏς,
 σΏμφωνα με τα ΏροβλεΏόμενα στο σημείο 2.6.5 της ΏροκΏρυξης, της
 εγγυητικΏς εΏιστολΏς (συμμετοχΏς).
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΟΏως αναφΏρονται
 στο τεΏχος ΏροκΏρυξης.
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: ΟΏως αναφΏρονται στο τεΏχος ΏροκΏρυξης.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΟΏως αναφΏρονται
 στο τεΏχος ΏροκΏρυξης.
 III.3) Ώροι Ώου αφοροΏν ειδικά τις συμβάσεις υΏηρεσιΏν
 III.3.1) Η ΏαροχΏ της υΏηρεσίας Ώροορίζεται σε συγκεκριμΏνη
 εΏαγγελματικΏ κατηγορία: Ώχι.
 III.3.2) Τα νομικά ΏρόσωΏα θα κληθοΏν να δηλΏσουν τα ονόματα και τα
 εΏαγγελματικά Ώροσόντα των στελεχΏν τους Ώου θα είναι υΏεΏθυνα για την
 εκτΏλεση της σΏμβασης: Ναι.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.1.1) Ώνδειξη εάν Ώχουν Ώδη εΏιλεγεί οι υΏοψΏφιοι: Ώχι.
 IV.1.2) Αιτιολόγηση της εΏιλογΏς εΏείγουσας διαδικασίας: Δεν εφαρμόζεται.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η ΏλΏον συμφΏρουσα αΏό οικονομικΏ άΏοψη
 Ώροσφορά με:
 Τα κριτΏρια Ώου αναφΏρονται κατωτΏρω:
 1: Ομάδα Ώργου, Μεθοδολογία, ΣυνΏντευξη υΏοψηφίων και οικονομικΏ Ώροσφορά.
 Κατά σειρά Ώροτεραιότητας: Ναι.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.1) Αριθμός αναφοράς Ώου χρησιμοΏοιεί για το φάκελο η αναθΏτουσα
 αρχΏ: Χωρίς οικονομικΏ εΏιβάρυνση.
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: Χωρίς οικονομικΏ εΏιβάρυνση.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 25.10.2004. Ώρα: 15:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.6) Χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται αΏό την
 Ώροσφορά του: 6 μΏνας αΏό την αναφερόμενη Ώροθεσμία ΏαραλαβΏς ΏροσφορΏν.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: Κατά την αΏοσφράγιση των ΏροσφορΏν μΏορεί να Ώαρίστανται όλοι
 οι συμμετΏχοντες στο διαγωνισμό Ώ με νόμιμους εκΏροσΏΏους τους Ώ με
 νόμιμα εξουσιοδοτημΏνα ΏρόσωΏα.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 27.10.2004-12:00.
 Η αΏοσφράγιση των ΏροσφορΏν θα ΏραγματοΏοιηθεί στο ΥΏουργείο Οικονομίας
 και ΟικονομικΏν, την ίδια ημερομηνία, ημΏρα Τετάρτη.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.2) Εφόσον ισχΏει, αναφΏρατε εάν η ΏαροΏσα σΏμβαση Ώχει
 εΏαναλαμβανόμενο χαρακτΏρα και Ώροσδιορίσατε τον εκτιμΏμενο χρόνο
 δημοσίευσης ΏεραιτΏρω ΏροκηρΏξεων: Δεν ισχΏει.
 VI.3) Ο ΏαρΏν διαγωνισμός σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα
 χρηματοδοτοΏμενο αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ναι.
 Ο διαγωνισμός αφορά την εκΏόνηση μελΏτης με θΏμα "ΓενικΏ μελΏτη
 ΏροοΏτικΏν ανάΏτυξης της Ελλάδας" ενόψει της κατάρτισης των Ώρογραμμάτων
 της ΏρογραμματικΏς Ώεριόδου 2007-2013 τα οΏοία χρηματοδοτοΏνται αΏό τα
 Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ.
 Το Ώργο χρηματοδοτείται κατά 75 % αΏό το ΕυρωΏαϊκό Ταμείο ΏεριφερειακΏς
 ΑνάΏτυξης και κατά 25 % αΏό το ελληνικό δημόσιο και εκτελείται στο
 Ώλαίσιο του ΜΏτρου 3.1. "ΣΏμβουλοι - ΕμΏειρογνΏμονες ΕΤΏΑ" του
 ΕΏιχειρησιακοΏ Ώρογράμματος "ΤεχνικΏ ΒοΏθεια του ΚΏΣ 2000-2006".
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: II.1.2) Είδος σΏμβασης υΏηρεσιΏν: Κατηγορία
 υΏηρεσίας: 11: ΥΏηρεσίες ΏαροχΏς συμβοΏλων διοίκησης εΏιχειρΏσεων και
 συναφείς υΏηρεσίες, Αριθμός αναφοράς CPC 865, 866.
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: αΏό την ημερομηνία
 υΏογραφΏς της σΏμβασης μΏχρι τις 31.12.2005.
 III.3.1) Η εκτΏλεση εΏιφυλάσσεται σε συγκεκριμΏνη εΏαγγελματικΏ τάξη:
 Ώχι. ΏΏως στο ΙΙΙ 2.1. ανωτΏρω.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau