Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Sortiermaschinen - LV-Ventspils
Kästen.
Pumpen.
Waschanlagen.
Sortiermaschinen.
Fahrbare Großbehälter für besondere Zwecke.
Dokument Nr...................: 150125-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ventspils pilsetas dome, 9000051970, Att: Jana Neimane, Juras iela 36,
 Ventspils LV-3600. Tel.: (371) 3601190. Fax: (371) 360 1118. E-mail:
 jana.neimane@ventspils.gov.lv. URL: www.ventspils.lv.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 30132000
 - E015 - E051, 29541610 - E015 - E051, 29122000 - E015 - E051, 28217000 -
 E015, 34221000 - E015.
 Beschreibung: Sortiermaschinen. Auslieferung. Installation.
 Waschanlagen. Auslieferung. Installation.
 Pumpen. Auslieferung. Installation.
 Kästen. Auslieferung.
 Fahrbare Großbehälter für besondere Zwecke. Auslieferung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 7.10.2004. Uhrzeit: no plkst. 8:00 lidz 17:00 katru
 darba dienu, 07.10.2004 no plkst. 8:00 lidz 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Lettisch.
OT: PAZINOJUMS PAR LIGUMU
 Piegades
 Uz so ligumu attiecas valsts pasutijuma ligums (VPL): Ja.
 I IEDALA: LIGUMSLEDZEJA IESTADE
 I.1)	Ligumsledzeja iestades oficialais nosaukums un adrese: Ventspils
 pilsetas dome, 9000051970, Att: Jana Neimane, Juras iela 36, Ventspils
 LV-3600. Tel.: (371) 3601190. Fax: (371) 360 1118. E-mail:
 jana.neimane@ventspils.gov.lv. URL: www.ventspils.lv.
 I.2)	Adrese, kur var iegut papildu informaciju: Ventspils brivostas
 parvalde, 90000284085, Att: Martins Vasuks, Jana iela 19, Ventspils
 LV-3601. Tel.: +371 3602343. Fax: +371 3621297. E-mail:
 martins.vasuks@vbp.lv. URL: www.portofventspils.lv.
 I.3)	Adrese, kur pieejami dokumenti: Ka I.1. punkta.
 I.4)	Adrese, uz kuru jasuta piedavajumi/dalibas pieteikumi: Ventspils
 brivostas parvalde, 90000284085, Att: Martins Vasuks, Jana iela 19,
 Ventspils LV-3601. Tel.: +371 3602343. Fax: +371 3621297. E-mail:
 martins.vasuks@vbp.lv. URL: www.portofventspils.lv.
 I.5)	Ligumsledzejas iestades veids: Regionalais/vietejais limenis.
 II IEDALA: LIGUMA PRIEKSMETS
 II.1) Apraksts
 II.1.2) Piegazu liguma veids: Iepirkums.
 II.1.4) Pamatligums: Ne.
 II.1.5) Nosaukums, ko ligumam pieskirusi ligumsledzeja iestade:
 ,,Kurzemes zivju terminals" iekartu un aprikojuma piegade un uzstadisana.
 II.1.6) Liguma apraksts/prieksmets: Piegadat un uzstadit zivju
 skirosanas konveijeri, kastu mazgasanas konveijeri, zivju sukni. Piegadat
 zivju kastes, zivju izotermiskos konteinerus.
 II.1.7) Vieta, kur veicami buvdarbi, precu piegade vai pakalpojumi: Locu
 iela 2b, Ventspils, Latvija.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Visparejais iepirkumu klasifikators (CPV): 30132000 - E015 -
 E051, 29541610 - E015 - E051, 29122000 - E015 - E051, 28217000 - E015.
 II.1.9) Sadalijums dalas: Ja.
 Piedavajumus var iesniegt attieciba uz:
 II.1.10) Vai tiks pielauti varianti: Ne.
 II.2) Liguma apjoms vai darbibas joma
 II.2.1) Kopejais apjoms vai darbibas joma: Zivju skirosanas konveijera
 (1 gab.), kastu mazgasanas konveijera (1 gab.) un zivju sukna (1 gab.)
 piegade un uzstadisana. Zivju kastu (8000 gab.), zivju izotermiski
 konteineru 200 (gab.).
 II.3) Liguma darbibas laiks vai izpildes termins: 7 menesi no liguma
 pieskirsanas dienas.
 Informacija par dalam
 Dala Nr.: 1 Zivju skirosanas konveijera, kastu mazgasanas konveijera un
 zivju sukna piegade un uzstadisana
 1) Nomenklatura
 1.1)	Visparejais iepirkumu klasifikators (CPV): 30132000 - E015 - E051,
 29541610 - E015 - E051, 29122000 - E015 - E051.
 2) Iss apraksts: Piegadat un uzstadit: 1) automatisku zivju skirosanas
 konveijeri rengu, bretlinu un so zivju sajaukuma skirosanai, ar jaudu 15
 - 20 t/stunda;
 2) zivju kastu mazgasanas konveijeri, ar jaudu 650 kastes/stunda (kastu
 standarts (mm): 600x400x225);
 3) zivju sukni ar jaudu 15 t. /stunda.
 3) Darbibas joma vai apjoms: Vienas konveijera linijas (kura ietilpst
 izkrausanas tehnologija zivju suknis, zivju skirosana un kastu mazgasana)
 piegade un uzstadisana.
 Dala Nr.: 2 Kastu un konteineru piegade
 1) Nomenklatura
 1.1)	Visparejais iepirkumu klasifikators (CPV): 28217000 - E015,
 34221000 - E015.
 2) Iss apraksts: Piegadat plastmasas zivju kastes un izotermiskos
 konteinerus.
 3) Darbibas joma vai apjoms: Zivju kastes 8000 gab. (600x400x225);
 izotermiskie zivju konteineri - 200 gab. (1220x1030x760).
 III IEDALA: JURIDISKA, EKONOMISKA, FINANSIALA UN TEHNISKA INFPORMACIJA
 III.1) Nosacijumi, kas attiecas uz ligumu
 III.1.1) Nepieciesama drosibas nauda un garantijas: Piedavajuma
 nodrosinajums noteikts 1000 Ls katra precu grupa (saskana ar nolikumu).
 III.1.2) Galvenie finansesanas un samaksas nosacijumi un/vai atsauces uz
 attiecigajiem noteikumiem: Avansa summa nedrikst parsniegt 20% no liguma
 summas.
 III.2) Piedalisanas nosacijumi
 III.2.1) Informacija par darbuznemeja, piegadataja vai pakalpojumu
 sniedzeja stavokli un minimalo ekonomisko, finansialo un tehnisko iespeju
 novertesanai nepieciesama informacija un formalitates: Uznemuma /
 uznemejsabiedribas vaditaja parakstits apliecinajums, ka pretendentam ir
 juridiska ricibspeja un tiesibspeja slegt iepirkuma ligumu, ka
 pretendents nav pasludinats par maksatnespejigu, neatrodas likvidacijas
 stadija un vina saimnieciska darbiba nav aptureta vai partraukta, ka nav
 uzsakta tiesvediba par pretendenta darbibas izbeigsanu, attieciba pret
 pretendentu nav ierosinata vai izskatita tiesa prasiba par noslegto
 ligumu izpildi, ka likuma noteikta kartiba nav konstateti
 profesionalas darbibas parkapumi.
 III.2.1.1) Tiesiskais statuss - nepieciesamie pieradijumi: Notariali
 apliecinata uznemuma / uznemejsabiedribas registracijas apliecibas kopija.
 III.2.1.2) Ekonomiskas un finansialas iespejas - nepieciesamie
 pieradijumi: VID vai atbilstosa attiecigas citas valsts iestade par
 sanemsanu apstiprinata bilance par ieprieksejo pilno finansialo gadu;
 pelnas un zaudejumu aprekins par ieprieksejo pilno finansialo gadu;
 izzinas no Valsts ienemumu dienesta vai atbilstosas attiecigas citas
 valsts iestades un attiecigas pasvaldibas originals, kas izsniegti ne
 agrak ka menesi pirms konkursa dokumentu iesniegsanas, kas apliecina, ka
 pretendentam nav nodoklu un valsts socialas apdrosinasanas obligato
 iemaksu paradu.
 III.2.1.3) Tehniskas iespejas - nepieciesamie pieradijumi: Pretendenta
 un darbinieku kvalifikaciju un pieredzi apliecinosi dokumenti veikt
 iepirkumu (diplomi, sertifikatu kopijas, pieredze, atsauksmes, sarakstu
 ar kontaktinformaciju, kam piegadata analoga iekarta); atbilstosi
 sertifikati, licences par pretendenta piedavajuma ieklauto iekartu un
 aprikojuma atbilstibu Latvijas Republikas un Eiropas Savienibas normativo
 aktu prasibam partikas razosanas un apstrades joma; pretendenta
 apliecinajums, ka tas ir tiesigs veikt iekartu remontu un apkopi,
 gadijumos, ja pretendents piegada citas valstis razotas iekartas.
 III.3) Pakalpojuma ligumiem specifiski nosacijumi
 III.3.1) Pakalpojumus var nodrosinat vienigi konkretas profesijas
 parstavji: Ne.
 III.3.2) Juridiskajam personam jauzrada par liguma izpildi atbildigo
 darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: Ne.
 IV IEDALA: PROCEDURA
 IV.1) Proceduras veids: Sarunu procedura.
 IV.1.1) Dalibnieki izraudziti: Ja.
 IV.2) Liguma pieskirsanas kriteriji: Zemaka cena.
 IV.3) Administrativa informacija
 IV.3.1) Identifikacijas numurs, ko lietai pieskirusi ligumsledzeja
 iestade: VBOP-2004-140/1.
 IV.3.2) Liguma dokumentu un papildu dokumentu iegusanas nosacijumi:
 Sanemami lidz: 7.10.2004.
 IV.3.3) Piedavajumu vai dalibas pieteikumu iesniegsanas termins:
 7.10.2004. Laiks: no plkst. 8:00 lidz 17:00 katru darba dienu, 07.10.2004
 no plkst. 8:00 lidz 14:00.
 IV.3.4) Uzaicinajumu uz konkursu nosutisana izraudzitajiem dalibniekiem:
 Paredzetais datums: 3.9.2004.
 IV.3.5) Valoda vai valodas, kuras var sagatavot piedavajumus vai dalibas
 pieteikumus: latviesu [valoda].
 IV.3.7) Piedavajumu atversanas nosacijumi
 IV.3.7.1) Personas, kas pilnvarotas piedalities konkursa piedavajumu
 atversana: Piedavajumu atversanas sede var piedalities visas
 ieinteresetas personas.
 IV.3.7.2) Datums, laiks un vieta: 7.10.2004-14:00.
 Juras iela 36, Ventspils, Latvija.
 VI IEDALA: PAREJA INFORMACIJA
 VI.1) Neobligats pazinojums: Ne.
 VI.3) Ligums attiecas uz projektu/programmu, ko finanse no ES fondiem:
 Ja.
 ,,Kurzemes zivju terminals", projektu paredzets finanset no ES
 strukturfondiem - ,,Zivsaimniecibas vadibas finansesanas instruments".
 VI.4) Papildu informacija: 1) SIA ,,Peruza"; 2) SIA ,,Metalbud
 Balticum"; 3) SIA ,,FIL & KO".
 VI.5) Sa pazinojuma nosutisanas datums: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau