Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Büromöbel - B-Gent
Büromöbel.
Dokument Nr...................: 150061-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: UZ
 Gent, Aankoopdienst, Att: dhr. A. Lauwaert, De Pintelaan 185, K12 F,
 B-9000 Gent. Tel.: +32 (09) 240 55 00. Fax: +32 (09) 240 38 53. E-mail:
 aankoopdienst@uzgent.be. URL: www.uzgent.be.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 36121000.
 Beschreibung: Büromöbel.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 8.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Leveringen
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: UZ Gent,
 Aankoopdienst, Att: dhr. A. Lauwaert, De Pintelaan 185, K12 F, B-9000
 Gent. Tel.: +32 (09) 240 55 00. Fax: +32 (09) 240 38 53. E-mail:
 aankoopdienst@uzgent.be. URL: www.uzgent.be.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als I.1.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Publiekrechtelijke instelling.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.2) Aard van de opdracht voor leveringen: Aankoop.
 II.1.4) Raamcontract: Ja.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 EBO/UZG/CA/2004-434302.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Oproep tot kandidaten
 voor het leveren van bureel- en vergadermeubilair, periode
 1.1.2005-31.12.2007, aansluitend 2-maal voor 1 jaar verlengbaar.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: UZ Gent, Aankoopdienst K12 F.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.9) Verdeling in percelen: Ja.
 Offertes kunnen worden ingediend voor: Alle percelen tezamen.
 Een perceel.
 Meerdere percelen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: Jaarlijks 150 000 EUR.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Vanaf: 1.1.2005 - Tot:
 31.12.2007.
 Inlichtingen betreffende percelen
 Perceel nr.: 1.
 1) Nomenclatuur
 2) Korte beschrijving: Los meubilair.
 Perceel nr.: 2.
 1) Nomenclatuur
 2) Korte beschrijving: Los meubilair.
 Perceel nr.: 3.
 1) Nomenclatuur
 2) Korte beschrijving: Los meubilair.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: 5 % van het pakket (deel 1
 van het bestek) dat aansluitend aan de gunning dient geleverd te worden.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Binnen de 50 dagen.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit:
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: De
 gemachtigden of volmachtgevers voegen bij hun inschrijving de authentieke
 of onderhandse akte, waaruit hun hoedanigheid blijkt, of een gewaarmerkt
 afschrift van hun volmacht, zij kunnen zich ook beperken tot verwijzing
 naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarbij hun
 bevoegdheden zijn bekendgemaakt.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: 1. Verklaring uitgereikt door de hoofdgriffier van de
 bevoegde Rechtbank van Koophandel waaruit blijkt dat de inschrijver niet
 in staat van faillissement of vereffening verkeert of voor wie een
 procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is;
 2. Getuigschrift van fiscale betrouwbaarheid uitgereikt door de bevoegde
 ontvanger van de directe belastingen en/of ontvanger van de BTW;
 3. Gezien de raming meer dan 22 000 EUR (excl. BTW) bedraagt, moet de
 Belgische inschrijver, die personeel tewerkstelt, dat onderworpen is aan
 de wetgeving van 27.6.1969 tot herziening van de besluitwet van
 28.12.1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, opdat zijn
 offerte als regelmatig kan worden beschouwd, bij zijn inschrijving een
 origineel recent attest (met doordrukzegel) voegen van de Rijksdienst
 voor Sociale Zekerheid, Waterloolaan 76, B-1000 Brussel, indien het
 prijsaanbod hoger is dan 22 000 EUR (excl. BTW), waaruit blijkt dat hij
 voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen van de sociale
 zekerheid en de bestaanszekerheid ten aanzien van de verschuldigde
 bijdragen over het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte
 van de openingsdatum van de inschrijvingen. Bedoeld attest mag ook vóór
 de openingsdatum op het vermeld adres worden bezorgd.
 De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving
 als regelmatig zou worden beschouwd een attest overleggen dat door de
 bevoegde overheid is uitgereikt en waaruit blijkt dat hij voldaan heeft
 aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor
 sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land
 waar hij gevestigd is.
 Bedoeld attest mag ook vóór de openingsdatum op het vermeld adres worden
 bezorgd.
 B. Voor het onderzoek naar de financiële en economische draagkracht van
 de leverancier:
 1. passende bankverklaringen waaruit de financiële draagkracht van de
 inschrijver blijkt,
 2. verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar
 omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste
 drie boekjaren.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: 1. Een
 lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft,
 die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag, data en
 de publiekrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren:
 - indien het leveringen aan de overheid betreft, worden de leveringen
 aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn verleend
 of geviseerd;
 - indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden
 de certificaten opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan is een
 verklaring van de leverancier toegelaten;
 2. Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of
 technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de
 kwaliteitscontrole.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is
 uit te nodigen tot inschrijving: Aantal: 5.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 De in het bestek vermelde criteria.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 EBO/UZG/CA/2004434302.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 8.10.2004.
 IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde
 gegadigden: Voorziene datum: 22.10.2004.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 180 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Niet van toepassing.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: Dag: Niet van toepassing.
 UZ Gent, Aankoopdienst, De Pintelaan 185, K12 F, B-9000 Gent.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de
 opdracht: Vanaf 1.1.2005 tot 31.12.2007, aansluitend 2 x 1 jaar
 verlengbaar.
 IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is
 uit te nodigen tot inschrijving: Maximum: 5.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau