Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Laserdrucker - SI-Ljubljana
Arbeitsplätze.
Laserdrucker.
Server.
Dokument Nr...................: 150060-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministrstvo za finance, Zupanciceva ul. 3, SI-1000 Ljubljana. Tel.: +386
 1 369 6100. Fax: +386 1 369 6219. E-mail: Mf.Razpis@mf-rs.si. URL:
 www.mf-rs.org/razpisPC09.html.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 30233231, 30214000, 30260000.
 Beschreibung: Laserdrucker.
 Arbeitsplätze.
 Server.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 11.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Slowenisch.
OT: OBVESTILO O JAVNEM NAROCILU
 Dobava
 To javno narocilo je vkljuceno v Sporazum o javnih narocilih (GPA): Ne.
 ODDELEK 1: NAROCNIK
 I.1)	Uradno ime in naslov narocnika: Ministrstvo za finance, Zupanciceva
 ul. 3, SI-1000 Ljubljana. Tel.: +386 1 369 6100. Fax: +386 1 369 6219.
 E-mail: Mf.Razpis@mf-rs.si. URL: www.mf-rs.org/razpisPC09.html.
 I.2)	Naslov, kjer je mogoce dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za
 finance, V roke: Sluzba za inf. tehnologijo, Jeran Gregor, podsekretar,
 Cankarjeva 18, SI-1000 Ljubljana. Tel.: +386 1 369 6100. Fax: +386 1 369
 6219. E-mail: Mf.Razpisi@mf-rs.si. URL: www.mf-rs.org/razpisPC09.html.
 I.3)	Naslov, kjer je mogoce dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za
 finance, Cankarjeva 18, I nadstropje, soba I-04, SI-1000 Ljubljana. Tel.:
 +386 1 369 6100. Fax: +386 1 369 6219. E-mail: Mf.Razpisi@mf-rs.si. URL:
 www.mf-rs.org/razpisPC09.html.
 I.4)	Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za
 sodelovanje: Ministrstvo za finance, p.p. 644, SI-1001 Ljubljana.
 I.5)	Vrsta narocnika: Centralna raven.
 ODDELEK II: PREDMET JAVNEGA NAROCILA
 II.1) Opis
 II.1.2) Vrsta javnega narocila blaga: Nakup.
 II.1.4) To je okvirni sporazum: Ne.
 II.1.5) Naslov javnega narocila, ki ga je dolocil narocnik:
 "PC09-08.2004".
 II.1.6) Opis/predmet javnega narocila: Nakup racunalniske opreme z
 vzdrzevanjem za obdobje 36 mesecev.
 II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Lokacije
 Ministrstva za finance v Ljubljani.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPC-845.
 II.1.9) Razdelitev na sklope: Da.
 Ponudbe se lahko predlozijo za: Vec sklopov.
 II.1.10) Variante se bodo sprejemale: Ne.
 II.2) Kolicina ali obseg javnega narocila
 II.2.1) Celotna kolicina ali obseg: Laserski tiskalniki 32 kosov
 Zmogljive delovne postaje 10 kosov
 Streznik 3 kosi.
 II.2.2) Opcije. Opis in cas, kdaj se lahko izvajajo: Navedene v razpisni
 dokumentaciji.
 II.3) Trajanje javnega narocila ali rok za zakljucek: Konec: 30.11.2004.
 Podatki o sklopih
 Sklop st.: C.I
 1) Nomenklatura
 2) Kratek opis:
 3) Obseg ali kolicina: Visokozmogljivi mrezni laserski C/B tiskalniki
 A4/A3: 2 kosa
 Mrezni laserski barvni tiskalniki A4: 8 kosov
 Mrezni laserski barvni tiskalniki A4/A3: 2 kosa
 Lokalni laserski C/B tiskalniki A4: 20 kosov.
 Sklop st.: B.I
 1) Nomenklatura
 2) Kratek opis:
 3) Obseg ali kolicina: 4-procesorski server: 1 kos.
 Sklop st.: B.II
 1) Nomenklatura
 2) Kratek opis:
 3) Obseg ali kolicina: 2-procesorski server: 2 kosa.
 Sklop st.: A.I
 1) Nomenklatura
 2) Kratek opis:
 3) Obseg ali kolicina: Zmogljive delovne postaje: 10 kosov.
 ODDELEK III: PRAVNI, EKONOMSKI, FINANCNI IN TEHNICNI PODATKI
 III.1) Pogoji, ki se nanasajo na narocilo
 III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Garancija za resnost ponudbe,
 garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo
 napak v
 garancijskem roku.
 III.1.2) Glavni pogoji financiranja in placila ter/ali sklic na ustrezne
 dolocbe: Placilni rok za dobavljeno blago je 30 dni po izvrseni dobavi in
 prejemu racuna, za opravljeno storitev je placilni rok 30 dni po prejemu
 racuna in opravljeni storitvi za predhodne 3 mesece.
 III.2) Pogoji za sodelovanje
 III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja
 blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni
 za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, financnih in tehnicnih
 sposobnosti:
 III.2.1.1) Pravni status - dokazna sredstva obvezna: Izpisek iz sodne
 evidence o registraciji ponudnika. Potrdilo ministrstva za pravosodje, da
 ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo, da ni zoper ponudnika
 uveden ali zacet postopek prisilne poravnave, stecajni ali likvidacijski
 postopek. Potrdilo davcnega urada, da ponudnik nima neporavnanih davkov
 in prispevkov v skladu s predpisi drzave, kjer ima svoj sedez. Izpisek in
 potrdila ne smejo biti starejsa vec kot 90 dni od datuma oddaje ponudbe.
 III.2.1.2) Ekonomske in financne sposobnosti - dokazna sredstva obvezna:
 Fotokopija letnih racunovodskih izkazov za leto 2003. Mnenje
 pooblascenega revizorja, da ima ponudnik na dan do 10 dni pred oddajo
 ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti. Bonitetne informacije.
 III.2.1.3) Tehnicne sposobnosti - dokazna sredstva obvezna Seznam
 najpomembnejsih podobnih storitev in dobav blaga v tem in preteklem letu,
 skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, vrednostmi in datumi izvedbe.
 Ce so bili kupci narocniki po tem zakonu, mora biti dokazilo izdano v
 obliki potrdila, ki ga izda in podpise pristojni organ. Ce kupci niso
 bili narocniki po tem zakonu, potrdilo potrdijo ti kupci. Navedba oseb
 ponudnika, ki bodo vkljucene v izvedbo narocila, z izobrazbeno in
 strokovno kvalifikacijo.
 III.3) Pogoji, ki so specificni za javna narocila storitev
 III.3.1) Zagotavljanje storitev je omejeno na doloceno stroko: Ne.
 III.3.2) Pravne osebe bodo morale navesti imena in strokovna znanja
 osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega narocila: Da.
 ODDELEK IV: POSTOPEK
 IV.1) Vrsta postopka: Odprti.
 IV.2) Merila za oddajo: Ekonomsko najugodnejsa ponudba glede na:
 Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
 IV.3) Upravni podatki
 IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne
 dokumentacije: Pridobiti ju je mogoce do: 11.10.2004.
 IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11.10.2004.
 Cas: 12:00.
 IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali
 prijave za sodelovanje: slovenscina.
 IV.3.6) Minimalni casovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati
 veljavnost ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
 ponudb.
 IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb
 IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoce pri odpiranju ponudb: Pooblasceni
 predstavniki ponudnika.
 IV.3.7.2) Datum, cas in kraj: 12.10.2004-9:00.
 Ministrstvo za finance, Ljubljana, Cankarjeva c. 18, ucilnica v visokem
 pritlicju.
 ODDELEK VI: DRUGI PODATKI
 VI.1) To je neobvezno obvestilo: Ne.
 VI.3) To javno narocilo se nanasa na projekt/program, ki se financira iz
 sredstev EU: Ne.
 VI.4) Dodatne informacije: IV.3.2)Pogoji za pridobitev razpisne in
 dopolnilne dokumentacije
 Cena: brezplacno.
 VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau