Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Erkennungs- und Analysegeräte - SK-Bratislava
Erkennungs- und Analysegeräte.
Gaschromatographen.
Spektrometer.
Massenspektrometer.
Dokument Nr...................: 150041-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Att: Ing. Ján
 Lipták, Kutuzovova 8, SK-832 47 Bratislava. Tel.: +421 960 321 326, +421
 960 321 328. Fax: +421 960 321 339. E-mail: liptakj@mod.gov.sk. URL:
 www.mod.gov.sk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 33253000, 33253221, 33253310, 33253300.
 Beschreibung: Erkennungs- und Analysegeräte.
 Gaschromatographen.
 Massenspektrometer.
 Spektrometer.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 11.10.2004. Uhrzeit: 15:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Slowakisch.
OT: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Tovary
 Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno.
 ODDIEL I: OBSTARÁVATEL
 I.1)	Úradnż názov a adresa obstarávatelaMinisterstvo obrany SR, Úrad pre
 investície a akvizície, K rukám: Ing. Ján Lipták, Kutuzovova 8, SK-832 47
 Bratislava. Tel.: +421 960 321 326, +421 960 321 328. Fax: +421 960 321
 339. E-mail: liptakj@mod.gov.sk. URL: www.mod.gov.sk.
 I.2)	Adresa, na ktorej je mozné získat dalsie informácieAko v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na ktorej je mozné získat podkladyAko v bode I.1.
 I.4)	Adresa, na ktorú sa dorucia ponuky/ziadosti o úcastAko v bode I.1.
 I.5)	Typ obstarávatela: Ústredná úroven.
 ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovaru: Nákup.
 II.1.4) Rámcová dohoda: Nie.
 II.1.5) Názov predmetu obstarávania urcenż obstarávatelom: Prístroje pre
 chemickú a fyzikálnu analżzu.
 II.1.6) Opis/predmet obstarávania: 1. Laserová desorpcia a detekcia v
 systéme MALDI (Matrix assisted laser desorption ionization).
 Prístroj má vykonávat MS pre struktúrne analżzy, pouzívat variabilnú
 energiu pre CID fragmentáciu a tżm dosahovat rozlísenie prekurzorového
 iónu, má byt na úrovni 1000Da pre jednotlivż izotop, pouzívat nízke
 urżchlovacie napätie - pod 100 eV, MS rozlísenie má byt nezávislé od
 pouzitého MS módu. Iónovż zdroj MALDI má umoznovat analżzu biochipov a
 vzoriek na mikroplatnickách
 2. Chromatograf plynovż s Fourier Transform infrared Spectroscopy GC/FTIR.
 Analyzátor plynov speciálne urcenż na stanovenie a identifikáciu
 toxickżch chemickżch látok. Zistuje prítomnost toxickżch chemickżch
 látok, bojovżch otravnżch látok priamo na mieste v polnżch podmienkach,
 umoznuje kontrolu kontaminácie vody, pôdy, osôb, vżzbroje, vżstroje,
 vozidiel a techniky, identifikáciu vzoriek neznámych látok a ich zmesí.
 3. Prenosnż hmotnostnż spektrometer-modulárne laboratórium
 Umoznuje rżchlu analżzu NCHL a TCHL a schopnost práce na mieste i za
 jazdy speciálneho zariadenia (mobilného laboratória),
 4. Zariadenie pre alfa, beta a gama spektrometriu.
 Zariadenie musí zahrnovat prípravu a docasné skladovanie vzoriek, meracie
 zariadenia a zariadenia a programové prostriedky pre riadenie merania a
 pre spracovanie, archiváciu a prezentáciu nameranżch hodnôt.
 Kazdż prístroj uvedenż v bode 1 - 4 musí splnat poziadavky príslusnżch
 právnych a technickżch noriem na jeho pouzívanie v SR.
 II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia
 sluzieb: Dodanie tovarov do VÚ 1039 Cerenany.
 II.1.8) Nomenklatúra
 II.1.8.1) Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 33253000, 33253221,
 33253310, 33253300.
 II.1.9) Rozdelenie na casti: Áno.
 Ponuky môzu byt predlozené pre: Vsetky casti.
 Jednu cast.
 Viacero castí.
 II.1.10) Budú akceptované varianty: Nie.
 II.2) Mnozstvo alebo rozsah zmluvy
 II.2.1) Celkové mnozstvo alebo rozsah: Pozaduje sa dodávka 1 ks (spr) z
 kazdej casti predmetu obstarávania.
 II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie: Konciac: 6.12.2004.
 Informácie o castiach
 Cast c: 01
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 33253000.
 2) Krátky opis: Laserová desorpcia a detekcia v systéme MALDI (Matrix
 assisted laser desorption ionization).
 3) Rozsah a mnozstvo: 1 súprava.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Dodanie: 6.12.2004.
 Cast c: 02
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 33253221.
 2) Krátky opis: Chromatograf plynovż s Fourier Transform infrared
 Spectroscopy GC/FTIR.
 3) Rozsah a mnozstvo: 1 ks.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Dodanie: 6.12.2004.
 Cast c: 03
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 33253310.
 2) Krátky opis: Prenosnż hmotnostnż spektrometer - modulárne
 laboratórium.
 3) Rozsah a mnozstvo: 1 spr.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Dodanie: 6.12.2004.
 Cast c: 04
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 33253300.
 2) Krátky opis: Zariadenie pre alfa, beta a gama spektrometriu.
 3) Rozsah a mnozstvo: 1 spr.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Dodanie: 6.12.2004.
 ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANCNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
 III.1) Podmienky tżkajúce sa zmluvy
 III.1.1) Pozadované zábezpeky a záruky: Laserová desorpcia a detekcia v
 systéme MALDI (Matrix assisted laser desorption ionization) - vo vżske
 400 000,00 Sk,
 Chromatograf plynovż s Fourier Transform infrared Spectroscopy GC/FTIR -
 vo vżske 150 000,00 Sk,
 Prenosnż hmotnostnż spektrometer - modulárne laboratórium - vo vżske 300
 000,00 Sk.
 Zariadenie pre alfa, beta a gama spektrometriu - vo vżske 150 000,00 Sk.
 Max. vżska zábezpeky pri predlození ponuky na vsetky casti predmetu
 obstarávania je 1 000 000,00 Sk.
 III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na
 príslusné predpisy: Dodávka predmetu obstarávania bude financovaná z
 rozpoctu Ministerstva obrany SR. Úhrada za predmet obstarávania bude
 vykonaná po jeho dodaní a prevzatí v mieste dodania. Splatnost faktúry je
 do 30 dní odo dna jej dorucenia. Preddavok na cenu sa neposkytuje.
 III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyzaduje od skupiny zhotovitelov,
 dodávatelov alebo poskytovatelov sluzieb, s ktorżmi sa uzavrie zmluva:
 Musí mat právnu subjektivitu.
 III.2) Podmienky úcasti
 III.2.1) Informácie tżkajúce sa personálnej situácie zhotovitela,
 dodávatela alebo poskytovatela sluzieb a informácie a formálne
 nálezitosti nevyhnutné pre zhodnotenie pozadovanżch minimálnych
 hospodárskych, financnżch a technickżch kapacít: Uchádzac musí splnat
 podmienky uvedené v § 29 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáze
 ich predlozením originálnych dokladov alebo ich overenżch kópií.
 III.2.1.1) Právne postavenie - pozadované dôkazné prostriedky:
 Predlozenie vsetkżch dokladov v zmysle ustanovenia § 29 ods.2, resp. § 29
 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
 Ak uchádzac nahrádza doklady uvedené v § 29 ods.2 zákona c.523/2003 Z.z.
 predlozením overenej kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu
 podnikatelov, je povinnż v ponuke predlozit aj doklad, ktorż preukazuje,
 kto a v akom rozsahu koná v mene uchádzaca ( napr. overenż vżpis z
 obchodného registra nie starsí ako tri mesiace ku dnu 11. októbra 2004).
 III.2.1.2) Hospodárska a financná kapacita - pozadované dôkazné
 prostriedky: Písomné vyjadrenie banky o schopnosti uchádzaca plnenia
 financnżch záväzkov v roku 2003 a v 1. polroku 2004.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadované dôkazné prostriedky. Overené
 kópie certifikátov ponúknutej casti predmetu obstarávania vypracované
 autorizovanżmi osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody
 vżrobkov s niektorżmi specifikáciami alebo normami, s identifikovanżmi
 odkazmi na specifikácie alebo normy. Opis a fotografiu resp. prospekt
 ponúknutej casti predmetu obstarávania.
 III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie sluzieb
 III.3.2) Pozaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú
 kvalifikáciu osôb zodpovednżch za vykonanie zmluvy: Nie.
 ODDIEL IV: KONANIE
 IV.1) Metóda verejného obstarávania: Verejná sútaz.
 IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnizsia cena.
 IV.3) Administratívne informácie
 IV.3.1) Evidencné císlo spisu, ktoré pridelil obstarávatel:
 ÚIA-1023/2004-OddVM.
 IV.3.2) Podmienky získania sútaznżch podkladov a dodatocnżch podkladov:
 Je mozné získat do: 4.10.2004.
 IV.3.3) Lehota na dorucenie ponúk alebo ziadostí o úcast: 11.10.2004.
 Cas: 15:30.
 IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorżch môzu byt vyhotovené ponuky alebo
 ziadosti o úcast: slovensky.
 IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky: Do: 8.11.2004.
 IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúcastnit sa na otváraní obálok s ponukami:
 Uchádzac, ktorż predlozil ponuku, resp. zastúpenż statutárnym orgánom
 alebo clenom statutárneho orgánu uchádzaca alebo osobou písomne
 splnomocnenou uchádzacom na jeho zastupovanie.
 IV.3.7.2) Dátum, cas a miesto: 12.10.2004-10,00 hod.
 Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárnou c.
 3, Bratislava. Zasadacia miestnost na prízemí.
 ODDIEL VI: DALSIE INFORMÁCIE
 VI.1) Toto oznámenie je nepovinné: Nie.
 VI.3) Táto zmluva sa tżka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
 Nie.
 VI.4) Dodatocné informácie: IV.2) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 V prípade, ze dvaja a viacerí uchádzaci ponúknu rovnakú cenu za predmet
 obstarávania (jeho casti), bude úspesnost tżchto ponúk urcené hodnotením
 technickżch a kvalitatívnych parametrov spôsobom uvedenżm v sútaznżch
 podkladoch.
 VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau