Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Schwerlastfahrzeuge - SI-Ljubljana
Schwerlastfahrzeuge.
Sattelanhänger.
Dokument Nr...................: 150025-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Holding Slovenske zeleznice d.o.o., Att: g. Ivan Lisac, Kolodvorska ul.
 11, SI-1000 Ljubljana. Tel.: + 386 01 29 14 419. Fax: + 386 01 29 14 833.
 E-mail: Ivan.lisac@slo-zeleznice.si.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 34140000, 34223100.
 Beschreibung: Schwerlastfahrzeuge.
 Sattelanhänger.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 12.10.2004. Uhrzeit: 10.00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Slowenisch.
OT: OBVESTILO O JAVNEM NAROCILU
 Dobava
 To javno narocilo je vkljuceno v Sporazum o javnih narocilih (GPA): Ne.
 ODDELEK 1: NAROCNIK
 I.1)	Uradno ime in naslov narocnika: Holding Slovenske zeleznice d.o.o.,
 V roke: g. Ivan Lisac, Kolodvorska ul. 11, SI-1000 Ljubljana. Tel.: + 386
 01 29 14 419. Fax: + 386 01 29 14 833. E-mail:
 Ivan.lisac@slo-zeleznice.si.
 I.2)	Naslov, kjer je mogoce dobiti dodatne informacije: Isti kot v I.1.
 I.3)	Naslov, kjer je mogoce dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske
 zeleznice d.o.o., V roke: Helena Mlakar, Kolodvorska ul. 11, SI-1000
 Ljubljana. Tel.: +386 1 29 14 203. Fax: +386 1 29 14 822. E-mail:
 helena.mlakar@tirnet.net.
 I.4)	Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za
 sodelovanje: Holding Slovenske zeleznice d.o.o. PE Investicije, V roke:
 Helena Mlakar, Kolodvorska ul. 11, SI-1000 Ljubljana. Tel.: +386 1 29 14
 203. Fax: +386 1 29 14 822. E-mail: helena.mlakar@tirnet.net.
 I.5)	Vrsta narocnika: Centralna raven.
 ODDELEK II: PREDMET JAVNEGA NAROCILA
 II.1) Opis
 II.1.2) Vrsta javnega narocila blaga: Nakup.
 II.1.5) Naslov javnega narocila, ki ga je dolocil narocnik: Zaporedna
 stevilka narocila 5/2004/TP.
 II.1.6) Opis/predmet javnega narocila: Sklop A: Nabava 7 kosov kamionov
 vlacilcev
 Sklop B: Nabava 7 kosov polprikolic za prevoz kontejnerjev.
 II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana
 (DDP - Delivery Duty Paid) "INCOTERMS" - Mednarodna trgovinska zbornica,
 Pariz, verzija 2000.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.9) Razdelitev na sklope: Da.
 Ponudbe se lahko predlozijo za: Vse sklope.
 En sklop.
 II.1.10) Variante se bodo sprejemale: Ne.
 II.2) Kolicina ali obseg javnega narocila
 II.2.1) Celotna kolicina ali obseg: 7 kosov kamionov vlacilcev
 7 kosov polprikolic za prevoz kontejnerjev.
 II.3) Trajanje javnega narocila ali rok za zakljucek: 150 dni od oddaje
 javnega narocila.
 ODDELEK III: PRAVNI, EKONOMSKI, FINANCNI IN TEHNICNI PODATKI
 III.1) Pogoji, ki se nanasajo na narocilo
 III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Ponudnik mora predloziti kot
 garancijo za resnost ponudbe bancno garancijo za resnost ponudbe za Sklop
 A: v visini 10.000.000,00 SIT, za Sklop B: v visini 4.000.000,00 SIT , v
 primeru ponudbe za oba sklopa skupaj: bancno garancijo v visini
 14.000.000,00 SIT Bancna garancija za resnost ponudbe mora veljati se
 najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe.
 III.1.2) Glavni pogoji financiranja in placila ter/ali sklic na ustrezne
 dolocbe: Rok placila je 90 dni po uspesnem prevzemu blaga s strani
 narocnika.
 III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga,
 gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno narocilo
 oddano: Pravni akt o skupni izvedbi javnega narocila.
 III.2) Pogoji za sodelovanje
 III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja
 blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni
 za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, financnih in tehnicnih
 sposobnosti: 1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodiscu ali
 drugem organu
 2.da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
 zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
 pravnomocno obsojen
 3. da zoper ponudnika ni uveden ali zacet postopek prisilne poravnave,
 stecaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen
 prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
 ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s
 predpisi drzave, v kateri ima sedez
 4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
 so posledice sodbe ze izbrisane
 5. da ima ponudnik poravnane davke in prispevke, v skladu s predpisi
 drzave, kjer ima sedez ali da je ponudnik, ki ima sedez v tujini,
 poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati
 6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje
 pozitivno poslovanje
 7. da ponudnik izkazuje tehnico ustreznost ponudbe v skladu z zahtevami
 iz poglavja razpisne dokumentacije »Tehnicne zahteve za kamion -vlacilec
 in »Tehnicne zahteve za polprikolico- kontejnersko»
 8. Dobavni rok ne sme biti daljsi od 150 dni
 9. Ponudnik mora ponuditi naslednje garancije za sklop A in sklop B:
 - splosno garancijo najmanj 12 mesecev
 - garancijo za prerjavenje karoserije prevoznega sredstva minimalno 6 let
 Vsi garancijski roki morajo biti brez omejitve prevozenih kilometrov.
 10. Ponudnik mora zagotavljati servisiranje prevoznega sredstva v lastnih
 oziroma pooblasCenih servisnih centrih napodrocju EU za obdobje najmanj
 10 let, Najbljizji servis mora biti na lokaciji, ki je oddaljena manj kot
 50 km od Ljubljane
 11. Rok za resitev reklamacije ne srne biti daljsi od 8 (osmih) dni od
 prejema pisnega obvestila O reklamaciji.
 III.2.1.1) Pravni status - dokazna sredstva obvezna: 1. fotokopija
 izpiska iz sodne ali druge enakovredne evidence, samostojni podjetniki
 predlozijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davcnem organu - dokazilo
 ne sme biti starejse od 90 dni od skrajnega roka za predlozitev ponudb
 2. lastna izjava ponudnika - dokazilo ne srne biti starejse od 90 dni od
 skrajnega roka za predlozitev ponudb
 3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
 uveden postopek prisilne poravnave, stecajni ali likvidacijski postopek
 in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali druge prisilne
 odlocbe, samostojni podjetniki pa predlozijo potrdilo, da so se vpisani v
 vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi davcnega urada - dokazilo
 ne srne biti starejse od 90 dni od skrajnega roka za predlozitev ponudb
 4. Potrdilo Ministrstva za pravosodje - Kazenska evidenca, da ponudnik ni
 vpisan v kazensko evidenco-dokazilo ne srne biti starejse od 90 dni od
 skrajnega roka za predlozitev ponudb
 Tuji ponudnik mora predloziti dokazila v skladu z »Navodilom o seznamu
 organov tujih drzav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju za
 udelezbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih narocil, in o nacinu
 preveritve teli listin« (Ur.list RS st. 13/2001, z dne 28.02.2001).
 5. potrdilo davcnega ali drugega pristojnega organa drzave, daje poravnal
 davke in prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedez, ali daje ponudnik , ki
 ima sedez v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati
 - dokazilo ne sme biti starejse od 30 dni od skrajnega roka za predajo
 ponudb.
 III.2.1.2) Ekonomske in financne sposobnosti - dokazna sredstva obvezna:
 6. BON-l/P s podatki in kazalniki za leto 2003, samostojni podjetniki
 predlozijo davcno napoved za leto 2003, potrjeno s strani pristojne
 izpostave DURS.
 III.2.1.3) Tehnicne sposobnosti - dokazna sredstva obvezna 7. podpisana
 lastna izjava ponudnika, da v celoti izpolnjuje razpisane tehnicne zahteve
 8. izpolnjen Obrazec ponudbe
 9. izpolnjen Obrazec ponudbe
 10. Podpisana izjava ponudnika in Seznam pooblascenih serviserjev
 11. Izpolnjen obrazec ponudbe.
 III.3) Pogoji, ki so specificni za javna narocila storitev
 III.3.1) Zagotavljanje storitev je omejeno na doloceno stroko: Ne.
 III.3.2) Pravne osebe bodo morale navesti imena in strokovna znanja
 osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega narocila: Ne.
 ODDELEK IV: POSTOPEK
 IV.1) Vrsta postopka: Odprti.
 IV.2) Merila za oddajo: Ekonomsko najugodnejsa ponudba glede na:
 Spodaj navedena merila:
 1: cena
 2: cas garancije
 3: cena vzdrzevanja
 V vrstnem redu od najpomembnejsega do najmanj pomembnega: Da.
 IV.3) Upravni podatki
 IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne
 dokumentacije: Pridobiti ju je mogoce do: 11.10.2004.
 Cena: 8.000,00 SIT.
 Pogoji in nacin placila: Potrdilo o nakazilu zneska 8.000,00 SIT na
 transakcijski racun stev. 02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic na
 stevilko 340100-P-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih
 zeleznic, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, soba 115, kjer tudi
 dobijo potrdilo o placilu:
 IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12.10.2004.
 Cas: 10.00.
 IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali
 prijave za sodelovanje: slovenscina.
 IV.3.6) Minimalni casovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati
 veljavnost ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
 ponudb.
 IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb
 IV.3.7.2) Datum, cas in kraj: 12.10.2004-12.00.
 V prostorih Holdinga Slovenskih zeleznic d.o.o., Kolodvorska ul. 11l,
 1000 Ljubljana, sejna soba - st.606 Centra za nabavo.
 ODDELEK VI: DRUGI PODATKI
 VI.1) To je neobvezno obvestilo: Ne.
 VI.3) To javno narocilo se nanasa na projekt/program, ki se financira iz
 sredstev EU: Ne.
 VI.4) Dodatne informacije: IV.2) merila za oddajo:
 1. cena
 Pri tem merilu se bo primerjala skupna ponudbena cena (posebej za sklop A
 in posebej za sklop B) iz obrazca ponudbe.
 Najvecje mozno stevilo prejetih tock pri tem merilu je 90 tock.
 Ponudba z najnizjo skupno ceno (Cmin) prejme maksimalno stevilo tock, to
 je 90 tock. Stevilo tock za ostale ponudbe (C) se izracuna po formuli:
 Tc = 90 x Cmin / C
 2. Cas garancije
 Cas garancije mora biti podan brez omejitve prevozenih kilometrov.
 Pri tem merilu se ocenjuje cas splosne garancije in cas garancije za
 prerjavenje karoserije. Najvecje mozno stevilo prejetih tock pri tem
 merilu je 4 tocke ( 3 tocke za cas splosne garancije, 1 tocka za cas
 garancije za prerjavenje) Merilo velja za sklop A in B.
 Cas splosne garancije (max 3 tocke):
 - Od vkljucno 42 mesecev in vec 3 tocke
 - Od vkljucno 24 mesecev do 42 mesecev 1,5 tocke
 - Od vkljucno 12 mesecev do 24 mesecev 1 tocka
 Cas garancije za prerjavenje karoserije (max 1 tocka):
 - Od vkljucno 144 mesecev in vec 1 tocka
 - Od vkljucno 102 mesecev do 144 mesecev 0,5 tocke
 - Od vkljucno 72 mesecev do 102 meseca 0 tock
 3. Cena vzdrzevanja
 Merilo je cena servisnih storitev in vgrajenih materialov, Najvecje mozno
 stevilo prejetih tock pri tem merilu je 6 tock. Merilo velja za sklop A
 in sklop B.
 Pri tem merilu se bo upostevala cena iz ponudbenega predracuna -vrednost
 servisnih storitev in vgrajenih materialov do 200.000 prevozenih km, in
 sicer skupna ccna z vkljucenim DDV.
 Ponudba z brezplacnimi servisnimi storitvami in vgrajenimi materiali do
 200.000 km prejme 6 tock.
 Ponudba z najnizjo ceno servisnih storitev in vgrajenih materialov
 (CSmin) prejme 3 tocke. Stevilo tock za cene servisnih storitev in
 vgrajenih materialov (CS) ostalih ponudb se izracunaj o po formuli:
 T(CS) = 3 x CSmin / CS
 V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi
 dosezeta enako najvisje stevilo tock, bo narocnik med njima izbral tisto
 ponudbo, katere ponudnik v vecji meri koristi storitve narocnika.
 VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau