Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Computer und Drucker - LV-Riga
Computer und Drucker.
Dokument Nr...................: 149982-2004
Veröffentlicht................: 08.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Latvijas Republikas Valsts ienemumu dienests, 90000069281, Att: Valsts
 ienemumu dienesta Projekta ieviesanas vienibas parvaldes Projekta
 analizes dalas galvena specialiste Anda Suvorova, Smilsu iela 1
 (piedavajumi jaiesniedz 113. kabineta), Riga LV-1978. Tel.: (371) 702
 8884; (371) 702 8703. Fax: (371) 702 8704. E-mail:
 Anda.Suvorova@vid.gov.lv. URL: www.vid.lv.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 30231000.
 Beschreibung: Computer und Drucker.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 28.9.2004. Uhrzeit: 28.09.2004. laika no plkst. 8:30
 lidz 17:00; 28.09.2004. lidz 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Lettisch.
OT: PAZINOJUMS PAR LIGUMU
 Piegades
 Uz so ligumu attiecas valsts pasutijuma ligums (VPL): Ja.
 I IEDALA: LIGUMSLEDZEJA IESTADE
 I.1)	Ligumsledzeja iestades oficialais nosaukums un adrese: Latvijas
 Republikas Valsts ienemumu dienests, 90000069281, Att: Valsts ienemumu
 dienesta Projekta ieviesanas vienibas parvaldes Projekta analizes dalas
 galvena specialiste Anda Suvorova, Smilsu iela 1 (piedavajumi jaiesniedz
 113. kabineta), Riga LV-1978. Tel.: (371) 702 8884; (371) 702 8703. Fax:
 (371) 702 8704. E-mail: Anda.Suvorova@vid.gov.lv. URL: www.vid.lv.
 I.2)	Adrese, kur var iegut papildu informaciju: Latvijas Republikas
 Valsts ienemumu dienests, 90000069281, Att: Valsts ienemumu dienesta
 Projekta ieviesanas vienibas parvaldes Projekta analizes dalas galvena
 specialiste Anda Suvorova, talr.7028884, Skunu iela 19, 4.stavs, Riga
 LV-. Tel.: +371-7028884. Fax: +371-7028890. E-mail:
 Anda.Suvorova@vid.gov.lv.
 I.3)	Adrese, kur pieejami dokumenti: Latvijas Republikas Valsts ienemumu
 dienests, 90000069281, Att: Valsts ienemumu dienesta Projekta ieviesanas
 vienibas parvaldes Projekta analizes dalas galvena specialiste Anda
 Suvorova, talr.7028884, Skunu iela 19, 4.stavs, Riga LV-. Tel.:
 +371-7028884. Fax: +371-7028890. E-mail: Anda.Suvorova@vid.gov.lv.
 I.4)	Adrese, uz kuru jasuta piedavajumi/dalibas pieteikumi: Ka I.1.
 punkta.
 I.5)	Ligumsledzejas iestades veids: Centralais limenis.
 II IEDALA: LIGUMA PRIEKSMETS
 II.1) Apraksts
 II.1.2) Piegazu liguma veids: Noma.
 II.1.4) Pamatligums: Ne.
 II.1.5) Nosaukums, ko ligumam pieskirusi ligumsledzeja iestade:
 Datortehnikas noma.
 II.1.6) Liguma apraksts/prieksmets: Datortehnikas noma (340 datori un 85
 printeri) Valsts ienemumu dienesta vajadzibam uz 3 (tris) gadiem.
 II.1.7) Vieta, kur veicami buvdarbi, precu piegade vai pakalpojumi:
 Latvijas Republikas teritorija.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.9) Sadalijums dalas: Ne.
 II.1.10) Vai tiks pielauti varianti: Ja.
 II.2) Liguma apjoms vai darbibas joma
 II.2.1) Kopejais apjoms vai darbibas joma: Datortehnikas noma (340
 datori un 85 printeri) Valsts ienemumu dienesta vajadzibam uz 3 (tris)
 gadiem no liguma un attiecigo vienosanas protokolu noslegsanas briza.
 II.3) Liguma darbibas laiks vai izpildes termins: 36 menesi no liguma
 pieskirsanas dienas.
 III IEDALA: JURIDISKA, EKONOMISKA, FINANSIALA UN TEHNISKA INFPORMACIJA
 III.2) Piedalisanas nosacijumi
 III.2.1) Informacija par darbuznemeja, piegadataja vai pakalpojumu
 sniedzeja stavokli un minimalo ekonomisko, finansialo un tehnisko iespeju
 novertesanai nepieciesama informacija un formalitates:
 III.2.1.1) Tiesiskais statuss - nepieciesamie pieradijumi: Pretendentam
 ir jaiesniedz sadi dokumenti vai to kopijas, kuri ir jasakarto sekojosa
 seciba: 1) pilnvarotas personas parakstits pieteikums par piedalisanos
 konkursa (aiz satura raditaja) (skatit nolikuma 1.pielikumu); 2)
 dokuments, kas apliecina, ka
 pretendentam ir juridiska ricibspeja un tiesibspeja slegt valsts
 iepirkuma ligumu: - Latvijas Republikas Uznemumu registra vai
 Komercregistra registretiem uznemumiem (uznemejsabiedribam) - pretendenta
 Uznemumu registra vai Komercregistra izsniegta registracijas apliecibas
 kopija; - arvalstu uznemumiem (uznemejsabiedribam) - kompetentas
 attiecigas valsts institucijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka
 pretendentam ir juridiska ricibspeja un tiesibspeja slegt valsts
 iepirkuma ligumu.
 III.2.1.2) Ekonomiskas un finansialas iespejas - nepieciesamie
 pieradijumi: 1) Dokuments, kas apliecina, ka pretendents nav pasludinats
 par maksatnespejigu, neatrodas likvidacijas stadija (uznemuma atrasanas
 privatizacijas stadija nav uzskatama par likvidaciju) vai ta saimnieciska
 darbiba nav aptureta vai partraukta: - Latvijas Republikas Uznemumu
 registra vai Komercregistra registretiem uznemumiem - izzina no Uznemumu
 registra vai Komercregistra (originals vai notara apstiprinata kopija),
 ka pretendents nav pasludinats par maksatnespejigu, neatrodas
 likvidacijas stadija, vina saimnieciska darbiba nav aptureta vai
 partraukta. Laika periods no izzinas izsniegsanas briza lidz iesniegsanas
 bridim atklata iepirkuma komisijai nedrikst but lielaks par 30 dienam; -
 arvalstu uznemumiem (uznemejsabiedribam) - kompetentas attiecigas valsts
 institucijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents nav
 pasludinats par maksatnespejigu, neatrodas likvidacijas stadija vai ta
 saimnieciska darbiba nav aptureta vai partraukta. Izzina jabut noraditam
 ari pretendenta parstavibas tiesibam. Laika periods no izzinas
 izsniegsanas briza lidz iesniegsanas bridim konkursa komisijai nedrikst
 but lielaks par 30 dienam; 2) dokuments, kas apliecina, ka pretendentam
 nav nodoklu vai valsts socialas apdrosinasanas obligato iemaksu paradi
 Latvija vai cita valsti, kur pretendents registrets uz izzinas
 izsniegsanas
 bridi: - Latvijas Republikas Uznemumu registra vai Komercregistra
 registretiem uznemumiem - Valsts ienemumu dienesta teritorialas iestades
 izzina par nodoklu nomaksu Latvija. Laika periods no izzinas izsniegsanas
 briza lidz iesniegsanas bridim komisijai nedrikst but lielaks par 30
 dienam; - arvalstu uznemumiem (uznemejsabiedribam) - kompetentas
 attiecigas valsts institucijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka
 pretendentam nav nodoklu vai valsts socialas apdrosinasanas obligato
 iemaksu paradi valsti, kur pretendents registrets. Laika periods no
 izzinas izsniegsanas briza lidz iesniegsanas bridim konkursa komisijai
 nedrikst but lielaks par 30 dienam. Ja dokumentu ir izdevusi 1961.gada
 5.oktobra Hagas konvencijas dalibvalsts iestade, tad pie ta ir jabut
 pievienotam apostile apliecinajumam. Parejo valstu iestazu izsniegtajiem
 dokumentiem ir jabut konsulari legalizetiem. Iznemumi ir atseviskas
 valstis, ar kuram Latvija ir noslegusi ligumus par savstarpejo tiesisko
 palidzibu; 3) uznemuma bilance, pelnas vai zaudejumu aprekins par
 2003.gadu (ja parskata gads nesakrit ar kalendaro 2003.gadu, tad par
 2002./2003.gadu vai 2003./2004.gadu).
 III.2.1.3) Tehniskas iespejas - nepieciesamie pieradijumi: 1)
 Pretendenta darbibas profila iss raksturojums, kura ieklauta informacija
 par pretendenta pieredzi datortehnikas piegades no 2000.gada, noradot
 piegazu apjomu, sanemeju, piegades laiku, kontakttalruni un vismaz vienu
 sanemeja (pasutitaja, kuram piegadatas 200 datortehnikas vienibas viena
 partija divu menesu laika) atsauksmi (- es) par sis (-im) piegades (-em)
 un servisa nodrosinasanu (ne vairak ka 4 A4 formata lappuses, neskaitot
 atsauksmes); 2) razotaja parstavja apstiprinats pazinojums, ka lidz
 2004.gada 27.septembrim ir sarazoti vismaz 3400 piedavatas datortehnikas
 modeli ar piedavato konfiguraciju un komplektaciju; 3) sertifikati vai to
 kopijas, kas apliecina, ka razotnes, kur razota pretendenta piedavata
 datortehnika (sistembloki, monitori un printeri), atbilst kvalitates
 kontroles standartam: ISO 9001 vai ISO 9002; 4) izdrukas no ,,Microsoft
 Windows Catalog", kas apliecina, ka pretendenta piedavata datortehnika
 (sistembloki, monitori un printeri) ir savietojami ar Microsoft Windows
 XP Professional Pretendentu atlases dokumenti ir jaiesniedz latviesu
 valoda. Gadijuma, ja originalie dokumenti (piemeram, sertifikati) ir
 svesvaloda, siem dokumentiem ir japievieno tulkojums latviesu valoda ar
 pretendenta apliecinajumu par tulkojuma pareizibu. Preteja gadijuma
 komisija ir tiesiga uzskatit, ka attiecigais pretendentu atlases
 apliecinosais dokuments nav iesniegts.Visos pretendenta atlases
 dokumentos pretendenta nosaukumam ir jabut juridiski pareizam -
 atbilstosi registracijas aplieciba minetajam. Preteja gadijuma konkursa
 komisijai ir tiesibas uzskatit, ka dokuments, ja taja noradits nepareizs
 (neprecizs) pretendenta nosaukums, nav iesniegts.
 III.3) Pakalpojuma ligumiem specifiski nosacijumi
 III.3.1) Pakalpojumus var nodrosinat vienigi konkretas profesijas
 parstavji: Ne.
 III.3.2) Juridiskajam personam jauzrada par liguma izpildi atbildigo
 darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: Ne.
 IV IEDALA: PROCEDURA
 IV.1) Proceduras veids: Atklata.
 IV.1.1) Dalibnieki izraudziti: Ne.
 IV.2) Liguma pieskirsanas kriteriji: Zemaka cena.
 IV.3) Administrativa informacija
 IV.3.1) Identifikacijas numurs, ko lietai pieskirusi ligumsledzeja
 iestade: FM VID 2004/232.
 IV.3.2) Liguma dokumentu un papildu dokumentu iegusanas nosacijumi:
 Sanemami lidz: 28.9.2004.
 IV.3.3) Piedavajumu vai dalibas pieteikumu iesniegsanas termins:
 28.9.2004. Laiks: 28.09.2004. laika no plkst. 8:30 lidz 17:00;
 28.09.2004. lidz 11:00.
 IV.3.5) Valoda vai valodas, kuras var sagatavot piedavajumus vai dalibas
 pieteikumus: latviesu [valoda].
 IV.3.6) Minimalais periods, kura pretendentam japatur speka savs
 piedavajums: 120 dienas pec noteikta piedavajumu iesniegsanas termina.
 IV.3.7) Piedavajumu atversanas nosacijumi
 IV.3.7.1) Personas, kas pilnvarotas piedalities konkursa piedavajumu
 atversana: Piedavajumu atversanas sede var piedalities visas
 ieinteresetas personas.
 IV.3.7.2) Datums, laiks un vieta: 28.9.2004-11:00.
 Riga, Smilsu iela 1, 2.stavs, 122.kabinets.
 VI IEDALA: PAREJA INFORMACIJA
 VI.1) Neobligats pazinojums: Ne.
 VI.3) Ligums attiecas uz projektu/programmu, ko finanse no ES fondiem:
 Ne.
 VI.4) Papildu informacija: Konkursa nolikuma 2.pielikums ,,Konkursam
 ,,Datortehnikas noma" tehniskais piedavajums" papildinats ar ekvivalences
 kriteriju 1.tabulu un 2.tabulu, un programmaturas ekvivalences prasibam.
 VI.5) Sa pazinojuma nosutisanas datums: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau