Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen Anlagen - SE-Stockholm
Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen Anlagen.
Dokument Nr...................: 149519-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Storstockholms
 Lokaltrafik AB, Att: Kicki Roos, Arenavägen 27, S-120 80 Stockholm. Tel.:
 +46 8 686 1584. Fax: +46 8 686 1599. E-mail: kicki.roos@sl.se. URL:
 www.sl.se.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 50300000.
 Beschreibung: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung
 mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen
 Anlagen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 7.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN - FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
 Tjänster
 Upphandlingen omfattas av "Government Procurement Agreement" (GPA): Nej.
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: Storstockholms
 Lokaltrafik AB, Att: Kicki Roos, Arenavägen 27, S-120 80 Stockholm. Tel.:
 +46 8 686 1584. Fax: +46 8 686 1599. E-mail: kicki.roos@sl.se. URL:
 www.sl.se.
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: Som i I.1.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: Som i I.1.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Som i I.1.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.4) Ramavtal: Nej.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen: Underhåll
 av ombudsmaskiner i NBF-systemet.
 II.1.6) Beskrivning/upphandlingens föremål: Ombudsmaskinerna används vid
 försäljning av biljetter i SLs biljettsystem. Maskinerna är placerade hos
 SLs försäljningsombud. Biljetternas magnetremsa kodas samt information
 trycks på de samma.
 Underhållet av maskinerna består av såväl förebyggande som felavhjälpande
 underhåll. Även andra relaterade aktiviteter såsom installation och
 flyttning av maskiner samt reservdelshantering ingår i uppdraget.
 Krav på anbudssökanden.
 All dokumentation och de handlingar som anbudssökande önskar åberopa ska
 vara skriftliga och författade på svenska eller engelska.
 Allmän information.
 Uppgift om anbudssökandes namn, adress, organisationsnummer,
 telefonnummer och e-postadress till kontaktperson skall lämnas.
 Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter, mm.
 Anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om han:
 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är
 föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller
 är underkastad näringsförbud,
 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
 tvångsförvaltning eller annat liknande förfarande,
 3. är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom,
 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövning,
 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter
 eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandligen sker.
 Anbudsgivaren skall därför i sin ansökan bifoga:
 1. Intyg om registrering i yrkes- eller handelsregister i det land där
 anbudsgivaren är etablerad (i Sverige: Patent- och registreringsverket),
 2. Intyg från behörig myndighet i Sverige och det land där anbudsgivaren
 är etablerad som utvisar att anbudsgivaren betalt föreskrivna sociala
 avgifter (Anbudsgivare registrerade i Sverige skall använda
 Riksskatteverkets blankett 4820, ifylld, av Skattemyndigheten),
 3. Intyg från behörig myndighet i Sverige och det land där anbudsgivaren
 är etablerad som utvisar att anbudsgivaren där betalat föreskrivna
 skatter och avgifter (Anbudsgivare registrerade i Sverige skall använda
 Riksskatteverkets blankett 4820 ifylld av Skattemyndigheten.)
 Teknisk förmåga: Anbudsgivaren skall ha erfarenhet inom offererat område.
 Ange minst två referenser inom det område som ansökan avser, ej äldre än
 3 år. Till varje angiven referens skall det finnas en översiktlig
 beskrivning av såväl aktuellt totalprojekt som den anbudssökandes del
 därav. Dessutom önskas telefonnummer till minst två relevanta namngivna
 personer hos varje referenskund som SL kan kontakta beträffande
 referensobjektet. Fritt formulerad, översiktlig (totalt högst 10 sidor i
 A4-format) beskrivning av egen förmåga, kapacitet och erfarenhet avseende
 upphandlingens omfattning.
 Tidsgräns för leveransen: Tidsgräns för leveransen kan komma att
 förlängas. SL planerar att byta ut det nuvarande
 biljettförsäljningssystemet och en ev försening av det kommande
 betalsystemet gör att underhållsbehovet skjuts framåt i tiden.
 II.1.7) Plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Hos
 SLs försäljningsombud i Stockholms län.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 50300000.
 II.1.9) Uppdelning av kontraktet: Nej.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Nej.
 II.1.11) Avvikelse från användandet av Europeiska specifikationer: Nej.
 II.2) Kvantitet eller omfattning av upphandlingen
 II.2.1) Total kvantitet eller omfattning: Underhåll av ca 500
 ombudsmaskiner i Stockholms län.
 II.3) Tidsgränser för leverans eller utförande: Startdatum: 1.1.2005 -
 Slutdatum: 1.7.2006.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 III.2) Villkor för deltagande i urvalsförfarandet
 III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers
 juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska kapacitet
 och förmåga: Se fortsättningsbladet.
 III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs: Se
 fortsättningsbladet.
 III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs: Se
 fortsättningsbladet.
 III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs: Se
 fortsättningsbladet.
 III.2.1.4) Ytterligare information: Se fortsättningsbladet.
 III.3) Villkor rörande kontraktet vid tjänsteupphandling
 III.3.1) Tjänsten måste utföras av en viss yrkeskategori: Nej.
 III.3.2) Juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga
 kvalifikationer för den personal som skall utföra tjänsten: Nej.
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande Förhandlat.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Kriterier angivna i förfrågningsunderlaget.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet:
 SL-2004-1473.
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 7.10.2004. Klockslag: 12:00.
 IV.3.4) Avsändande av inbjudan till anbudslämnande till utvalda
 anbudssökande: Planerat datum: 11.10.2004.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud: Svenska.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av
 sitt anbud: 3 månader från den angivna sista dagen för mottagande av
 anbud.
 IV.3.7) Anbudsöppning
 IV.3.7.1) Personer som äger rätt att närvara vid anbudsöppningen: Om
 anbudsgivare så begär skall av handelskammare utsedd person närvara.
 IV.3.7.2) Tid och plats: 2.11.2004-10:00.
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.1) Offentliggörandet av meddelandet är icke-obligatoriskt: Nej.
 VI.3) Något av kontrakten har samband med ett projekt/program som
 finansieras av EU-fonder: Nej.
 VI.4) Övrig information: II.3) Tjänstekontrakt: Tjänstekategori:
 Underhåll av försäljningsutrustning för magnetkodade biljetter.
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau