Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Elektrische Lampen und Leuchten - NL-Rotterdam
Elektrische Lampen und Leuchten.
Straßenbeleuchtung.
Laternen.
Dokument Nr...................: 149480-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Gemeente Rotterdam, Dienst van Gemeentewerken, Afdeling Beheer
 Buitenruimte, Bureau Openbare Verlichting, Att: dhr. A. Scheerhoorn, p/a
 Postbus 6633, NL-3002 AP Rotterdam. Tel.: 010-489 44 74. Fax: 010-412 56
 76. URL: www.aanbestedingen.rotterdam.nl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 31500000, 31527100, 31527210.
 Beschreibung: Elektrische Lampen und Leuchten.
 Straßenbeleuchtung.
 Laternen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 6.10.2004. Uhrzeit: 15:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Diensten
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Neen.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Gemeente
 Rotterdam, Dienst van Gemeentewerken, Afdeling Beheer Buitenruimte,
 Bureau Openbare Verlichting, Att: dhr. A. Scheerhoorn, p/a Postbus 6633,
 NL-3002 AP Rotterdam. Tel.: 010-489 44 74. Fax: 010-412 56 76. URL:
 www.aanbestedingen.rotterdam.nl.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Gemeentewerken Rotterdam,
 afdeling Aanbestedingszaken, Postbus 6633, NL-3002 AP Rotterdam. Tel.:
 010-489 44 97. Fax: 010-489 44 93. URL: www.aanbestedingen.rotterdam.nl.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming:
 Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Aanbestedingszaken, Galvanistraat 15,
 EP III, kamer 14.38, Postbus 6633, NL-3029 AD / 3002 AP Rotterdam. Tel.:
 010-489 44 97. Fax: 010-489 44 93. URL: www.aanbestedingen.rotterdam.nl.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Regionale/lokale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverleningCategorie van diensten:
 1.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Het uitvoeren van onderhoud en projecten (exclusief nieuwbouwprojecten
 openbare verlichtingsinstallaties in het havengebied) aan de openbare
 verlichtingsinstallaties van de gemeente Rotterdam (voor het stedelijk
 gebied) en het Havenbedrijf Rotterdam NV (voor het havengebied) voor een
 periode van vijf jaar.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: De opdracht heeft
 betrekking op het uitvoeren van onderhoud en projecten (exclusief
 nieuwbouwprojecten openbare verlichtingsinstallaties in het Havengebied)
 aan de openbare verlichtingsinstallaties van de gemeente Rotterdam (voor
 het stedelijk gebied) en het Havenbedrijf Rotterdam NV (voor het
 havengebied), waarbij de aannemer gehouden is om door de opdrachtgever
 aan te leveren personeel voor onbepaalde tijd in vaste dienst te nemen of
 op detacheringsbasis tewerk te stellen.
 In het kader van deze aanbesteding wordt de opdrachtgever gedefinieerd
 als de gemeente Rotterdam voor het stedelijk gebied en het Havenbedrijf
 Rotterdam NV voor het havengebied. De opdrachtgever wordt
 vertegenwoordigd door de dienst van Gemeentewerken.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Grondgebied van de gemeente Rotterdam
 (bestaande uit het stedelijk gebied en het havengebied).
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 31500000,
 31527100, 31527210.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: De omvang van de openbare
 verlichtingsinstallatie op het grondgebied van de gemeente Rotterdam
 (bestaande uit het stedelijk gebied en het Havengebied), is globaal:
 Stedelijk gebied; Havengebied; Totaal:
 Objecten: 86 500; 6 500; 93 000;
 Armaturen: 88 900; 7 100; 96 000;
 Lampen: 95 300; 7 700; 103 000.
 Verder omvat het areaal 300 klokken en verkeerstekens.
 Tevens is de gegadigde verplicht om circa 45 tot 65 arbeidskrachten van
 de huidige aannemer in zijn organisatie op te nemen door indienstneming
 of detachering vanuit de opdrachtgever. Deze arbeidskrachten betreffen
 o.a. vakspecialisten, werkvoorbereiders, toezichthouders en
 onderhoudskrachten op het gebied van openbare verlichting.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Vanaf: 1.1.2005 - Tot:
 1.1.2010.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Een zekerheidstelling in de
 vorm van een bankgarantie zal worden verlangd.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zie te zijner tijd het
 bestek.
 III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of
 dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben:
 Combinanten zijn hoofdelijk aansprakelijk.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: Omzeteis: uw onderneming heeft
 gedurende de laatste 4 jaar ten minste een gemiddelde omzet van 8 000
 000,00 EUR excl. BTW op jaarbasis. In geval van een combinatie wordt de
 omzeteis verhoogd met 800 000,00 EUR excl. BTW, voor elke toegevoegde
 deelnemer aan de combinatie. Elke afzonderlijke participant dient ten
 minste een omzet te hebben bereikt van minimaal 1 600 000,00 EUR excl.
 BTW op jaarbasis over de laatste 3 jaar.
 Ervaringseisen: uw onderneming heeft over een periode van 3 jaar
 soortgelijke werkzaamheden in de OV naar tevredenheid van de
 opdrachtgever verricht of nog in uitvoering waarvan één project van ten
 minste 1 000 000,00 EUR excl. BTW.
 Personeel: De organisatie dient in staat te zijn om circa 45 tot 65
 medewerkers van de huidige aannemer door indienstneming of detachering
 vanuit de opdrachtgever op te nemen.
 Voor een verdere uiteenzetting van de economische, financiële en
 technische eisen wordt verwezen naar de selectieleidraad.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Zie de op te
 vragen selectieleidraad.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Opgave van de omzet per jaar vanaf het boekjaar 2000 t/m
 2003.
 Zie voor verdere bewijsstukken de op te vragen selectieleidraad.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Lijst met
 referenties van naar tevredenheid door gegadigde uitgevoerde opdrachten.
 Zie voor verdere bewijsstukken de op te vragen selectieleidraad.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt:
 Neen.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Niet-openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 De in het bestek vermelde criteria.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 Besteknummer: 1-510-04.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 24.9.2004.
 Voorwaarden en wijze van betaling: De selectieleidraad is op te vragen
 bij: Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Aanbestedingszaken, Postbus 6633,
 NL-3002 AP Rotterdam, t.a.v. mevr. H. Einkotter, of via internet:
 www.aanbestedingen.rotterdam.nl. Tel.: mevr. H. Einkotter: 010-489 44 97.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 6.10.2004. Tijdstip: 15:00.
 IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde
 gegadigden: Voorziene datum: 25.10.2004.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 120 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 De uitgenodigde gegadigden.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 3.12.2004-11:00.
 Gemeentewerken Rotterdam, Galvanistraat 15, EP III, kamer 00.53,
 Rotterdam.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: IV.1) Type van aanbestedingsprocedure:
 Overeenkomstig het Aanbestedings Reglement voor Diensten EG 2000 (ArvD-
 EG 2000).
 IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is
 uit te nodigen tot inschrijving: Alle gegadigden die aan de gestelde
 eisen voldoen.
 Voor inhoudelijke vragen zie I.1.
 Voor aanvragen selectieleidraad zie I.3.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau