Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Systemwartung und -unterstόtzung - CY-Nikosia
Systemwartung und -unterstόtzung.
Dokument Nr...................: 149456-2004
Verφffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Ypoyrgeio Oikonomikon, Tmima Ypiresion Pliroforikis, Att: Dieythynti
 Tmimatos Ypiresion Pliroforikis, Gonia Michail Karaoli kai Grigori
 Ayxentioy, CY-1446 Leykosia. Tel.: (00357) 226 01 352. Fax: 226 02 751.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 72250000
 - E074.
 Beschreibung: Systemwartung und -unterstόtzung. Vor Ort.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 29.10.2004. Uhrzeit: 09:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch. Englisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΥΏηρεσίες
 Η σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ναι.
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: ΥΏουργείο
 ΟικονομικΏν, ΤμΏμα ΥΏηρεσιΏν ΏληροφορικΏς, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: ΔιευθυντΏ
 ΤμΏματος ΥΏηρεσιΏν ΏληροφορικΏς, Γωνία ΜιχαΏλ ΚαραολΏ και Γρηγόρη
 Αυξεντίου, CY-1446 Λευκωσία. ΤηλΏφωνο: (00357) 226 01 352. Φαξ: 226 02
 751.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΥΏουργείο ΟικονομικΏν, ΤμΏμα
 ΥΏηρεσιΏν ΏληροφορικΏς, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: Μάριου Βασιλείου, Γωνία ΜιχαΏλ
 ΚαραολΏ και Γρηγόρη Αυξεντίου, GR-1446 Λευκωσία. ΤηλΏφωνο: (00357) 226 01
 411. Φαξ: 226 02 751. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
 mvassiliou@dits.mof.gov.cy.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΥΏουργείο ΟικονομικΏν, ΤμΏμα
 ΥΏηρεσιΏν ΏληροφορικΏς, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: Ιουλία Χατζηλουκά, ΗροΏλα
 ΚουντοΏρη, Γωνία ΜιχαΏλ ΚαραολΏ και Γρηγόρη Αυξεντίου, GR-1439 Λευκωσία.
 ΤηλΏφωνο: (00357) 226 01 364, 226 01 365. Φαξ: 226 02 751.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΥΏουργείο ΟικονομικΏν, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: Ώρόεδρο Συμβουλίου
 ΏροσφορΏν, ΥΏουργείο ΟικονομικΏν, Γωνία ΜιχαΏλ ΚαραολΏ και Γρηγόρη
 Αυξεντίου, GR-1446 Λευκωσία. ΤηλΏφωνο: (00357) 226 01 238. Φαξ: 226 02
 760. ΔιεΏθυνση Internet (URL): www.mof.gov.cy.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΚεντρικΏ διοίκηση.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.3) Είδος σΏμβασης υΏηρεσιΏνΚατηγορία υΏηρεσίας: 7.
 II.1.4) Συμφωνία-Ώλαίσιο: Ώχι.
 II.1.5) Ονομασία της σΏμβασης αΏό την αναθΏτουσα αρχΏ: Αγορά υΏηρεσιΏν
 συνεργατΏν για την τεχνικΏ και λειτουργικΏ υΏοστΏριξη του ΣυστΏματος
 ΑυτοματοΏοίησης Γραφείου σε 5 ΥΏουργεία/ΤμΏματα/ΥΏηρεσίες της ΚυΏριακΏς
 Δημοκρατίας.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: Εξασφάλιση των υΏηρεσιΏν 10
 συνεργατΏν για την τεχνικΏ και λειτουργικΏ υΏοστΏριξη του ΣυστΏματος
 ΑυτοματοΏοίησης Γραφείου σε 5 ΥΏουργεία/ΤμΏματα/ΥΏηρεσίες της ΚυΏριακΏς
 Δημοκρατίας για Ώερίοδο 4 χρόνων, με δικαίωμα Ώαράτασης της Ώεριόδου
 αυτΏς για ακόμη 3 χρόνια. Οι συμβάσεις θα είναι ετΏσιες και θα
 ανανεΏνονται Ώριν αΏό τη λΏξη τους.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: ΚΏΏρος.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.8.1) CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις): 72250000 -
 E074.
 II.1.8.2) Άλλη σχετικΏ ονοματολογία (CPA/NACE/CPC): CPC: 84.
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.2) Ώοσότητα Ώ Ώκταση της σΏμβασης
 II.2.1) ΣυνολικΏ Ώοσότητα Ώ μΏγεθος: ΕκτιμΏμενη αξία της σΏμβασης: γΏρω
 στις ΛΚ 416 520 + ΦΏΑ, για αγορά υΏηρεσιΏν 10 συνεργατΏν για την αρχικΏ
 Ώερίοδο των 4 χρόνων.
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: 48 μΏνας αΏό την
 ανάθεση της σΏμβασης.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: ΕγγΏηση ΏιστΏς
 ΕκτΏλεσης της ΣΏμβασης: 10 % εΏί της ετΏσιας αξίας της σΏμβασης.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: Οι συνεργάτες θα ΏληρΏνονται σε μηνιαία βάση. Η
 μηνιαία ΏληρωμΏ θα υΏολογίζεται με βάση των ετΏσια αξία της σΏμβασης
 διαιρεμΏνης δια 12. Η ΏληρωμΏ θα καταβάλλεται το αργότερο σε Ώνα μΏνα αΏό
 την Ώκδοση του σχετικοΏ τιμολογίου.
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους: Δικαίωμα συμμετοχΏς στο διαγωνισμό Ώχουν οικονομικοί
 φορείς Ώου Ώχουν λάβει τα Ώγγραφα διαγωνισμοΏ αΏό το ΤμΏμα ΥΏηρεσιΏν
 ΏληροφορικΏς και οι οΏοίοι μΏοροΏν να αΏοδείξουν ότι ικανοΏοιοΏν τις
 νομικΏς, τεχνικΏς και οικονομικΏς ΏροϋΏοθΏσεις για ικανοΏοιητικΏ
 εκτΏλεσης της σΏμβασης Ώου καθορίζονται στα Ώγγραφα διαγωνισμοΏ και
 Ώερίληψη των οΏοίων δίνεται στις υΏο-Ώαραγράφους Ώου ακολουθοΏν.
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: Οι διαγωνιζόμενοι
 ΏρΏΏει να είναι φυσικά Ώ νομικά ΏρόσωΏα Ώ κοινοΏραξίες φυσικΏν Ώ/και
 νομικΏν ΏροσΏΏων, Ώου λειτουργοΏν νόμιμα στην ΚΏΏρο Ώ σε άλλο κράτος
 μΏλος της ΕυρωΏαϊκΏς Ώνωσης (ΕΕ) Ώ του ΕυρωΏαϊκοΏ ΟικονομικοΏ ΧΏρου
 (ΕΟΧ), Ώ των κρατΏν Ώου Ώχουν υΏογράψει τη συμφωνία Ώερί Δημοσίων
 Συμβάσεων (GPA) Ώ άλλων χωρΏν Ώου Ώχουν υΏογράψει και κυρΏσει συμφωνίες
 σΏνδεσης Ώ διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ Ώ με την ΚυΏριακΏ Δημοκρατία.
 ΑΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: Αντίγραφο του ΏιστοΏοιητικοΏ εγγραφΏς (σε
 ΏερίΏτωση νομικοΏ ΏροσΏΏου. Οι διαγωνιζόμενοι ΏρΏΏει να μην τελοΏν υΏό
 ΏτΏχευση και να Ώχουν εκΏληρΏσει τις υΏοχρεΏσεις τους αναφορικά με την
 καταβολΏ εισφορΏν για ΚοινωνικΏς Ασφαλίσεις και την ΏληρωμΏ φόρων. Οι
 διαγωνιζόμενοι θα υΏογράψουν και θα υΏοβάλουν με την Ώροσφορά τους
 σχετικΏ υΏεΏθυνη δΏλωση, αντίγραφο της οΏοίας Ώεριλαμβάνεται στα Ώγγραφα
 διαγωνισμοΏ. ΕΏίσημα αΏοδεικτικά στοιχεία θα ζητηθοΏν μόνο αΏό τους
 εΏιλεγΏντες οικονομικοΏς φορείς.
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: Ισολογισμός Ώ κατάσταση αΏοτελεσμάτων χρΏσεως Ώ, ελλείψει
 αυτΏν, κατάλληλες τραΏεζικΏς βεβαιΏσεις Ώ δΏλωση Ώερί του κΏκλου
 εργασιΏν, κατά τα τρία ΏροηγοΏμενα χρόνια.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: Κατάλογος
 συμβάσεων, σχετικοΏ θΏματος και Ώαρόμοιου μεγΏθους με την υΏό αναφορά
 σΏμβαση κατά τα τρία ΏροηγοΏμενα χρόνια.
 III.3) Ώροι Ώου αφοροΏν ειδικά τις συμβάσεις υΏηρεσιΏν
 III.3.1) Η ΏαροχΏ της υΏηρεσίας Ώροορίζεται σε συγκεκριμΏνη
 εΏαγγελματικΏ κατηγορία: Ώχι.
 III.3.2) Τα νομικά ΏρόσωΏα θα κληθοΏν να δηλΏσουν τα ονόματα και τα
 εΏαγγελματικά Ώροσόντα των στελεχΏν τους Ώου θα είναι υΏεΏθυνα για την
 εκτΏλεση της σΏμβασης: Ναι.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η ΏλΏον συμφΏρουσα αΏό οικονομικΏ άΏοψη
 Ώροσφορά με:
 ΚριτΏρια Ώου αναφΏρονται στα συμβατικά τεΏχη.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.1) Αριθμός αναφοράς Ώου χρησιμοΏοιεί για το φάκελο η αναθΏτουσα
 αρχΏ: ΤΥΏ 2004/018/Α/ΣΏ.
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 ΜΏοροΏν να ζητηθοΏν Ώως: 15.10.2004.
 Κόστος: 10 CYP.
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: Μετρητά Ώ εΏιταγΏ στο όνομα του ΓενικοΏ ΛογιστΏ
 της Δημοκρατίας . Ενδιαφερομενοι οικονομικοί φορείς μΏοροΏν να
 εξασφαλίσουν τα Ώγγραφα διαγωνισμοΏ ενεργοΏοιΏντας με δικΏ τους μΏριμνα
 και δαΏάνη, εταιρεία μεταφοράς αλληλογραφίας-δεμάτων, η οΏοία θα αναλάβει
 την αγορά, ΏαραλαβΏ, μεταφορά και Ώαράδοση των εγγράφων διαγωνισμοΏ. Σε
 τΏτοια ΏερίΏτωση η ενδιαφερόμενη ΥΏηρεσία ουδεμία ευθΏνη θα φΏρει για την
 Ώγκαιρη και ασφαλΏ άφιξη των εγγράφων διαγωνισμοΏ στον ενδιαφερόμενο
 οικονομικό φορΏα.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 29.10.2004. Ώρα: 09:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά. Αγγλικά.
 IV.3.6) Χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται αΏό την
 Ώροσφορά του: 12 μΏνας αΏό την αναφερόμενη Ώροθεσμία ΏαραλαβΏς ΏροσφορΏν.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: Αρμόδιοι κρατικοί λειτουργοί.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 1.11.2004-9.00.
 ΥΏουργείο ΟικονομικΏν.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.3) Ο ΏαρΏν διαγωνισμός σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα
 χρηματοδοτοΏμενο αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ώχι.
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: Τα Ώγγραφα διαγωνισμοΏ θα ΏωλοΏνται αΏό τις
 13/9/2004 και θα είναι διαθΏσιμα μόνο στην ΕλληνικΏ γλΏσσα.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau