Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Reinigungsdienste - GR-Pirδus
Reinigungsdienste.
Dokument Nr...................: 149431-2004
Verφffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Ypoyrgeio Emporikis Naytilias, Att: Dieythynsi Promitheion Ktiriakon
 Egkatastaseon, Eyf. Kokmotoy, Gr. Lampraki 111, GR-185 18 Peiraias. Tel.:
 (210) 411 09 19. Fax: 411 73 47. E-mail: dpke@mail.yen.gr.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 74700000.
 Beschreibung: Reinigungsdienste.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 25.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΥΏηρεσίες
 Η σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ναι.
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: ΥΏουργείο ΕμΏορικΏς
 Ναυτιλίας, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: ΔιεΏθυνση ΏρομηθειΏν ΚτιριακΏν
 Εγκαταστάσεων, Ευφ. Κοκμοτου, Γρ. ΛαμΏράκη 111, GR-185 18 Ώειραιάς.
 ΤηλΏφωνο: (210) 411 09 19. Φαξ: 411 73 47. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 (e-mail): dpke@mail.yen.gr.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΚεντρικΏ διοίκηση.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.3) Είδος σΏμβασης υΏηρεσιΏνΚατηγορία υΏηρεσίας: 14.
 II.1.4) Συμφωνία-Ώλαίσιο: Ώχι.
 II.1.5) Ονομασία της σΏμβασης αΏό την αναθΏτουσα αρχΏ: Καθαρισμός
 κτιρίων ΚεντρικΏν ΥΏηρεσιΏν ΥΕΝ, ΑΕΝ/ΑσΏροΏΏργου, ΚΕΣΕΝ/Ώ-Μ, ΚΕΣΕΝ PH-PE.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: ΔιακΏρυξη 3/04.
 Αντικείμενο διαγωνισμοΏ είναι η ανάληψη των υΏηρεσιΏν καθαριότητας ΥΕΝ
 κτιρίων του ΥΏουργείου ΕμΏορικΏς Ναυτιλίας στην ΏεριοχΏ Ώειραιά -
 ΑσΏροΏΏργου.
 ΏροϋΏολογισμός 317 570 ευρΏ.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: Τα αναφερόμενα στην υΏ" αριθ. 3/04 διακΏρυξη
 κτίρια.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ναι.
 ΕΏιτρΏΏεται να υΏοβληθοΏν ΏροσφορΏς για: Διάφορα τμΏματα.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: 12 μΏνας αΏό την
 ανάθεση της σΏμβασης.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: ΕγγυητικΏ
 εΏιστολΏ συμμετοχΏς και καλΏς εκτΏλεσης.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: Οι αναφερόμενοι όροι στην 3/04 διακΏρυξη.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος εργοληΏτΏν,
 ΏρομηθευτΏν Ώ Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η σΏμβαση:
 Συνεταιρισμός, σΏμΏραξη Ώ κοινοΏραξία.
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους: Τα αναφερόμενα στα άρθρα 24, 25, 26 και 27 κριτΏρια του
 Ώ. Δ. 346/98 (Α"230) (οδηγία 92/50/ΕΟΚ 18.6.1992).
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΏιστοΏοιητικά
 αρμόδιας δικαστικΏς Ώ διοικητικΏς αρχΏς τελευταίου εξαμΏνου αΏό τη
 διενΏργεια του διαγωνισμοΏ αΏό το οΏοίο ΏροκΏΏτει ότι δεν τελοΏν σε
 ΏτΏχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικΏ διαχείριση, Ώτωχευτικό συμβιβασμό Ώ
 άλλη ανάλογη κατάσταση.
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: ΙσολογισμοΏς και Ώψος κΏκλου εργασιΏν των τριΏν ΏροηγουμΏνων
 ετΏν.
 ΦορολογικΏ και ασφαλιστικΏ ενημερότητα.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: Κατάλογος
 κυριοτΏρων υΏηρεσιΏν των τριΏν ΏροηγουμΏνων ετΏν.
 ΥΏεργολάβους Ώου θα χρησιμοΏοιΏσει και μΏρος του Ώργου Ώου θα αναλάβουν.
 III.3) Ώροι Ώου αφοροΏν ειδικά τις συμβάσεις υΏηρεσιΏν
 III.3.1) Η ΏαροχΏ της υΏηρεσίας Ώροορίζεται σε συγκεκριμΏνη
 εΏαγγελματικΏ κατηγορία: Ώχι.
 III.3.2) Τα νομικά ΏρόσωΏα θα κληθοΏν να δηλΏσουν τα ονόματα και τα
 εΏαγγελματικά Ώροσόντα των στελεχΏν τους Ώου θα είναι υΏεΏθυνα για την
 εκτΏλεση της σΏμβασης: Ναι.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμΏ.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.1) Αριθμός αναφοράς Ώου χρησιμοΏοιεί για το φάκελο η αναθΏτουσα
 αρχΏ: 3/04.
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 ΜΏοροΏν να ζητηθοΏν Ώως: 10.10.2004.
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: ΏληρωμΏ των υΏηρεσιΏν καθαρισμοΏ ανά μΏνα Ώ ανά
 δίμηνο.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 25.10.2004. Ώρα: 10:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.6) Χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται αΏό την
 Ώροσφορά του: 6 μΏνας αΏό την αναφερόμενη Ώροθεσμία ΏαραλαβΏς ΏροσφορΏν.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: ΕξουσιοδοτημΏνοι εκΏρόσωΏοι των εταιρειΏν Ώου συμμετΏχουν.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 25.10.2004-10.00.
 ΒλΏΏε σημείο Ι.1), 3ος όροφος.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.3) Ο ΏαρΏν διαγωνισμός σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα
 χρηματοδοτοΏμενο αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ώχι.
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: Οι τεχνικΏς αΏαιτΏσεις και όλοι οι όροι και
 αΏαιτΏσεις για τη συμμετοχΏ στο διαγωνισμό και τη διαδικασία του
 διαγωνισμοΏ αναφΏρονται στην υΏ" αριθ. αριθ. 3/04 διακΏρυξη.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau