Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Entwicklung von kundenspezifischer Software - NL-Utrecht
Entwicklung von kundenspezifischer Software.
Software-Wartung.
Dokument Nr...................: 149424-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Directoraat-Generaal, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2,
 NL-3526 LA Utrecht. Tel.: 030-285 76 00. Fax: 030-288 31 03.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 72230000, 72267000.
 Beschreibung: Entwicklung von kundenspezifischer Software.
 Software-Wartung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 9.11.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Diensten
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst:
 Directoraat-Generaal, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2,
 NL-3526 LA Utrecht. Tel.: 030-285 76 00. Fax: 030-288 31 03.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn:
 Directoraat-Generaal, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Att: dhr. C.T. van der
 Tak, Griffioenlaan 2, NL-3526 LA Utrecht. Tel.: 030-285 80 11. Fax:
 030-285 79 00.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Sdu Uitgevers, Sdu
 Klantenservice, Binckhorstlaan 403, Postbus 20014, NL-2500 EA
 "s-Gravenhage. Tel.: 070-378 98 80. Fax: 070-378 97 83. E-mail:
 sdu@sdu.nl.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming:
 Directoraat-Generaal, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Herman Gorterhove 4,
 NL-2726 AC Zoetermeer. Tel.: 079-329 23 00. Fax: 079-329 23 01.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Centrale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverleningCategorie van diensten:
 8.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 BDE 07672.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Realisatie van een
 actueel LBK-bestand.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Utrecht.
 NUTS-code: NL310.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 72230000,
 72267000.
 II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): CPC: 85.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Ja.
 Offertes kunnen worden ingediend voor: Alle percelen tezamen.
 Een perceel.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: De dienstverlening betreft het
 realiseren van een actueel LBK-bestand t.b.v. het maken van
 kostprijsprognoses infrastructuur, nader beschreven in de
 projectbeschrijving BDE 07672 en bestaat in hoofdzaak uit twee percelen,
 t.w.:
 Perceel 1 (Ontwikkeling): kengetallen en nacalculatie,
 Perceel 2 (Onderhoud): tariefstelling en onderhoud LBK-bestand.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Vanaf: 1.1.2005 - Tot:
 1.1.2008.
 Inlichtingen betreffende percelen
 Perceel nr.: 1.
 1) Nomenclatuur
 1.1)	CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 72230000.
 1.2)	Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): CPC: 85.
 2) Korte beschrijving: Ontwikkeling kengetallen en nacalculatie.
 3) Omvang of hoeveelheid: Het ontwikkelen van kengetallen. Zie verder de
 projectbeschrijving.
 Perceel nr.: 2.
 1) Nomenclatuur
 1.1)	CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 72267000.
 1.2)	Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): CPC: 85.
 2) Korte beschrijving: Onderhoud LBK-bestand en tariefstelling.
 3) Omvang of hoeveelheid: Het 6 keer updaten en uitleveren van het
 LBK-bestand. Zie verder de projectbeschrijving.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zie projectbeschrijving.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: 1) De inschrijver moet desgevraagd
 binnen een week na het daartoe ontvangen verzoek de in de
 projectbeschrijving genoemde gegevens en bescheiden verstrekken.
 2) Voor de opdracht komen uitsluitend in aanmerking inschrijvers, die:
 a) voldoen aan het gestelde onder punt 1;
 b) in de periode van 3 jaar, voorafgaande aan de datum van aanbesteding
 van deze projectbeschrijving, tijdig hebben voltooid, verleend uitstel
 daarin begrepen, ten minste:
 - ten behoeve van perceel 1 ten minste 1 uitgevoerde opdracht op het
 gebied van het ontwikkelen van bestanden en rekenmodellen voor het maken
 van (besteks)ramingen t.b.v. de aanleg en het beheer van infrastructurele
 kunstwerken met een opdrachtsom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of
 groter dan 50 000 EUR en voorts in de laatste 3 boekjaren een gemiddelde
 omzet aan opdrachten in de kostprijssector hebben bereikt gelijk aan of
 groter dan 100 000 EUR,
 - ten behoeve van perceel 2 ten minste 1 uitgevoerde opdracht op het
 gebied van het onderhouden van bestanden en rekenmodellen voor het maken
 van (besteks)ramingen t.b.v. de aanleg en het beheer van infrastructurele
 kunstwerken met een opdrachtsom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of
 groter dan 20 000 EUR en voorts in de laatste 3 boekjaren een gemiddelde
 omzet aan opdrachten in de kostprijssector hebben bereikt gelijk aan of
 groter dan 50 000 EUR;
 c) voldoen aan de overige in de projectbeschrijving genoemde eisen.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Zie
 projectbeschrijving.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Zie projectbeschrijving.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Zie
 projectbeschrijving.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt: Ja.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 De in het bestek vermelde criteria.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 BDE 07672.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 9.11.2004.
 Prijs: 194. EUR.
 Voorwaarden en wijze van betaling: Na ontvangst factuur, inclusief BTW,
 exclusief verzendkosten.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 9.11.2004. Tijdstip: 11:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 60 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Zie het aanbestedingsreglement genoemd in punt VI.4.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 9.11.2004-11:00.
 Zie punt I.4.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: Op de aanbesteding is het Reglement voor de
 Aanbesteding van Dienstverlening (RAD-1998) van toepassing.
 Aanbestedingswijze: Openbare aanbesteding.
 De aanbestedingsdocumenten liggen vanaf 7.9.2004 ter inzage bij de dienst
 genoemd in I.1.
 Inlichtingen worden gegeven op 19.10.2004 om 10:00 uur door de dienst
 genoemd in punt I.2. Een afschrift van de nota van inlichtingen ligt na
 19.10.2004 ter inzage bij dhr. J. Dob van de Bouwdienst Rijkswaterstaat,
 Herman Gorterhove 4, NL-2726 AC Zoetermeer. Een afschrift van de nota van
 inlichtingen is aldaar op aanvraag gratis verkrijgbaar.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau