Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft - PL-Przedbórz
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
Dokument Nr...................: 149418-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Przedbórz, Att:
 Arkadiusz Sikorski, Slawomir Nowicki, ul. Konecka 50, PL-97-570
 Przedbórz. Tel.: +48 44 685 40 10. Fax: +48 44 685 40 12. E-mail:
 przedborz@lodz.lasy.gov.pl. URL: http://www.lasy.com.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 77200000.
 Beschreibung: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 27.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Panstwowe
 Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Przedbórz, Att: Arkadiusz
 Sikorski, Slawomir Nowicki, ul. Konecka 50, PL-97-570 Przedbórz. Tel.:
 +48 44 685 40 10. Fax: +48 44 685 40 12. E-mail:
 przedborz@lodz.lasy.gov.pl. URL: http://www.lasy.com.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 27.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Uslugi z
 zakresu gospodarki lesnej w Nadlesnictwie Przedbórz w roku 2005.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Uslugi z zakresu gospodarki lesnej w
 Nadlesnictwie Przedbórz w roku 2005.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Obszar Nadlesnictwa Przedbórz.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 77200000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Powyzej 130 000 EUR.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 1.12.2004 - Data zakonczenia: 31.12.2005.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium dla kazdej czesci zamówienia
 w wysokosci okreslonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Szczególowe warunki finansowania i platnosci
 okreslone we wzorze umowy zalaczonym do SIWZ.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W celu
 potwierdzenia spelnienia przez wykonawce warunków udzialu w postepowaniu
 nalezy zlozyc nastepujace dokumenty:
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: - dokumenty wymienione w
 paragrafie 1 ust. 1 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7
 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 71, poz. 645).
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: -
 wykaz uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, w tym co najmniej jedno
 zamówienie o podobnym charakterze na kwote nie mniejsza niz 50 000 PLN,
 wraz z referencjami lub opiniami, listami polecajacymi.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: - wykaz niezbednych
 do wykonania zamówienia narzedzi i urzadzen, jakie posiada wykonawca,
 - wykaz osób i podmiotów, które beda wyknywac zamówienie oraz posiadane
 przez nich swiadectwa ukonczenia kursu uprawniajacego do pracy pilarkami
 spalinowymi, stosowania srodków chemicznych, prawa jazdy kategorii "T".
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Cena ofertowa - 80%
 2: Stosowanie olejów biodegradowalnych - 10%
 3: Stosowanie przyjaznych technologii w zakresie oddzialywania na
 srodowisko - 10%.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 21.10.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 27.10.2004. Godzina: 12:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Do:
 26.11.2004.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 9:00.
 Przedbórz, ul. Konecka 50, swietlica - 1 pietro.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau