Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Systemwartung und -unterstützung - NL-Rotterdam
Systemwartung und -unterstützung.
Dokument Nr...................: 149400-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer,
 Att: ir. H. de Winter, Boompjes 200, NL-3011 XD Rotterdam. Tel.: 010-282
 57 81. E-mail: h.dwinter@avv.rws.minvenw.nl. URL: www.rws-avv.nl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 72250000.
 Beschreibung: Systemwartung und -unterstützung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Diensten
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst:
 Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer,
 Att: ir. H. de Winter, Boompjes 200, NL-3011 XD Rotterdam. Tel.: 010-282
 57 81. E-mail: h.dwinter@avv.rws.minvenw.nl. URL: www.rws-avv.nl.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: SDU Uitgevers BV,
 Binckhorstlaan 403, NL-2516 BC . Tel.: 070-678 98 80. URL:
 www.bestekken.net.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Centrale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverleningCategorie van diensten:
 7.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 AV-5600.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Het realiseren,
 onderhouden en beheren van de DVM-gegevenslaag fase 1.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Nederland.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 72250000.
 II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): 84240.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: 2 jaar en 6 maanden.
 II.2.2) Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend: Tweemaal
 2 jaar verlenging.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Vanaf: 1.11.2004 -
 Tot: 1.4.2007.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zie het bestek.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: A. De inschrijver moet desgevraagd
 binnen een week na het daartoe ontvangen verzoek de bewijsstukken inzake
 de inschrijvingsvereisten overleggen.
 B. Voor de opdracht komen uitsluitend inschrijvers in aanmerking, die:
 1. hebben voldaan aan het gestelde onder A;
 2. in de periode van 3 jaar, voorafgaande aan de datum van aanbesteding
 van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin
 begrepen:
 (a) ten minste 1 op een vakkundige en regelmatige wijze zelf uitgevoerde
 opdracht waarbij de aangeboden real-time database en de
 configuratiefuncties zijn toegepast in een industriële of verkeerskundige
 omgeving met een opdrachtsom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of
 groter dan 40% van de totale aanneemsom (excl. BTW). Hierbij dient in
 deze opdracht tevens in het onderhoud en het beheer te zijn voorzien,
 (b) ten minste 1 op een vakkundige en regelmatige wijze zelf uitgevoerde
 opdracht op het gebied van het ontwikkelen en/of testen en/of adviseren
 van een real-time toepassing, zoals een verkeersmanagementsysteem of een
 industrieel besturingssysteem, met een opdrachtsom of een gefactureerd
 bedrag gelijk aan of groter dan 50 000,00 EUR;
 3. in de laatste 3 boekjaren een gemiddelde omzet aan opdrachten in de
 ICT-sector hebben bereikt gelijk aan of groter dan 1,5 keer de totale
 aanneemsom teruggerekend op jaarbasis;
 4. voldoen aan de overige in het bestek genoemde eisen.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Zie het bestek.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Zie het bestek.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Zie het
 bestek.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt:
 Neen.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 De in het bestek vermelde criteria.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 AV-5600.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 25.10.2004.
 Prijs: 217,00. EUR.
 Voorwaarden en wijze van betaling: Het bestek is na 7.9.2004 verkijgbaar
 bij SDU Uitgevers: SDU Klantenservice, Binckhorstlaan 403, Postbus 20014,
 NL-2500 EA "s-Gravenhage, tel: 070-378 98 80, fax: 070-378 97 83, e-mail:
 sdu@sdu.nl. Dit bestek valt niet onder een intekening: gelieve apart te
 bestellen. De prijs van het bestek is inclusief BTW, exclusief
 verzendkosten. Betaling dient te geschieden aan SDU uitgevers na
 ontvangst van de factuur. De nota van inlichtingen is na 18.10.2004 op
 aanvraag gratis verkrijgbaar bij de dienst genoemd onder I.2.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 25.10.2004. Tijdstip: 11:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 60 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
 Zie het aanbestedingsreglement genoemd onder VI.4.
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 25.10.2004-11:00.
 Rotterdam.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: Op de aanbesteding is het Reglement voor de
 Aanbesteding van Dienstverlening (RAD-1998) van toepassing.
 Vragen kunnen tot uiterlijk 9.10.2004 door gegadigden schriftelijk worden
 gesteld aan de contactpersoon zoals vermeldt onder I.1, de vragen worden
 zo veel als mogelijk tijdens de dag van inlichtingen (11.10.2004, 10:00
 uur) beantwoord. De dag van inlichtingen wordt gehouden op het onder I.1
 genoemde adres. Indien het op de dag van inlichtingen niet mogelijk is de
 vragen te beantwoorden, worden deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
 14.10.2004 beantwoord. Na de uiterlijke dag van inlichtingen worden
 vragen niet meer in behandeling genomen. Aan eenieder die schriftelijk
 vragen heeft gesteld, zal uiterlijk 18.10.2004 een afschrift van de nota
 van inlichtingen gezonden worden.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau