Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Datennetzunterstützung - B-Brüssel
Datennetzunterstützung.
Dokument Nr...................: 149378-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Afdeling
 Volwassenenonderwijs, Att: Natacha Van Hoof, Consciencegebouw 6C, Koning
 Albert II-laan 15, B-1210 Brussel. Tel.: +32 (0) 2 553 97 70. Fax: +32
 (0) 2 553 97 75. E-mail: natacha.vanhoof@ond.vlaanderen.be.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 72315100.
 Beschreibung: Datennetzunterstützung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Diensten
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Ministerie van
 de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Afdeling
 Volwassenenonderwijs, Att: Natacha Van Hoof, Consciencegebouw 6C, Koning
 Albert II-laan 15, B-1210 Brussel. Tel.: +32 (0) 2 553 97 70. Fax: +32
 (0) 2 553 97 75. E-mail: natacha.vanhoof@ond.vlaanderen.be.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als I.1.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Regionale/lokale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverleningCategorie van diensten:
 7.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Hosting activiteit van een centrale server ten behoeve van de werking van
 de Huizen van het Nederlands in hun opdracht met betrekking tot het
 Vlaams beleid inzake Nederlands tweede taal.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: - M@trix is een
 softwareapplicatie die werd ontwikkeld voor de Huizen van het Nederlands
 teneinde hun coördinatieopdracht met betrekking tot het Vlaams NT2-beleid
 te kunnen uitvoeren. Het programma laat toe de cursisten in hun
 leerloopbaan NT2 bij de diverse partners van het samenwerkingsverband te
 volgen.
 - Deze applicatie dient te werken op een centrale server waar de centra
 voor basiseducatie, de Huizen van het Nederlands en de Onthaalcentra on
 line via broadbandverbinding werken.
 - Het ontwerp van deze algemene offerte heeft betrekking op de
 hostingactiviteit van de centrale server.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Vlaanderen.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 72315100.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: 12 maanden vanaf de
 gunning van de opdracht.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Er wordt een borgsom
 gevraagd van 5%.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Niet van toepassing.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit:
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken:
 Administratieve voorschriften in toepassing van het Koninklijk Besluit
 van 8.1.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
 werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken zijn
 van toepassing.
 De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring op erewoord dat hij
 zich niet bevindt in een toestand van uitsluiting volgens artikel 69.
 Hij voegt tevens bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat voldaan
 is aan alle voorschriften inzake sociale wetgeving volgens de bepaling
 van artikel 69bis.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: De
 geschiktheid zal worden onderzocht a.d.h.v. volgende documenten:
 lijst personeelsleden in vast dienstverband per cel/afdeling/dienst
 (cv"s) die men voor het project wil inzetten;
 lijst personeelsleden die het Nederlands als moedertaal hebben;
 referenties van gelijkaardig uitgevoerde projecten van eenzelfde omvang
 voor hosting van centrale servers gedurende de laatste drie jaar, met
 vermelding van:
 - de opdrachtgever, met vermelding van een contactpersoon en diens adres
 (incl. tel., fax, e-mailadres); indien de opdrachtgever een overheid is
 dient deze referentie door die overheid gecertificeerd;
 - de inhoud van de opdracht;
 - de toegepaste strategie(ën);
 - bedrag en datum.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt:
 Neen.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 De in het bestek vermelde criteria.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 2004/APV/HOS/CL02.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 15.10.2004.
 Voorwaarden en wijze van betaling: Te verkrijgen op eenvoudig verzoek via
 de aanbestedende overheid (onder I.1).
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 25.10.2004. Tijdstip: 10:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 12 maanden (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 25.10.2004-14:00.
 Consciencegebouw 7C09., Koning Albert II-laan 15, B-1210 Brussel.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de
 opdracht: Het contract in het kader van de hosting wordt afgesloten voor
 een periode van 12 maanden. Op basis van de evaluatie van de uitvoering
 van de SLA, kan de aanbestedende overheid tot tweemaal beslissen tot een
 verlenging van het contract met eenzelfde termijn.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau