Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Farbfernsehgeräte - NL-Den Haag
Waschmaschinen.
Haushaltsgeräte.
Elektrische Haushaltsgeräte.
Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch.
Kühlschränke und Tiefkühltruhen.
Tiefkühlgeräte für den Haushalt.
Kühlschränke.
Elektrische Reinigungsgeräte für den Hausgebrauch; Bügeleisen.
Geschirrspülmaschinen.
Waschmaschinen und Wäschetrockner.
Staubsauger.
Koch- oder Heizgeräte für den Haushalt.
Haushaltskochgeräte.
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen sowie Zubehör.
Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie Ton- und Bildaufnahme- und -wiedergabegeräte.
Fernsehgeräte.
Farbfernsehgeräte.
Geräte zur Bild- und Tonaufzeichnung und -wiedergabe.
Dokument Nr...................: 149331-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Hoofdkantoor
 DJI, Att: J.M. van den Berg, Postbus 30132, NL-2500 GC "s-Gravenhage.
 Tel.: 070-370 25 90. Fax: 070-370 29 43. E-mail: j.berg@dji.minjus.nl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 32324100, 29711100, 29711130, 29713100, 29541612, 29713200, 29700000,
 29710000, 29711000, 29711122, 29713000, 29721000, 29721100, 32000000,
 32300000, 32324000, 32330000, 29713430.
 Beschreibung: Farbfernsehgeräte.
 Kühlschränke und Tiefkühltruhen.
 Kühlschränke.
 Geschirrspülmaschinen.
 Waschmaschinen.
 Waschmaschinen und Wäschetrockner.
 Haushaltsgeräte.
 Elektrische Haushaltsgeräte.
 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch.
 Tiefkühlgeräte für den Haushalt.
 Elektrische Reinigungsgeräte für den Hausgebrauch; Bügeleisen.
 Koch- oder Heizgeräte für den Haushalt.
 Haushaltskochgeräte.
 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen sowie
 Zubehör.
 Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie Ton- und Bildaufnahme- und
 -wiedergabegeräte.
 Fernsehgeräte.
 Geräte zur Bild- und Tonaufzeichnung und -wiedergabe.
 Staubsauger.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 8.11.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Leveringen
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Neen.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Ministerie van
 Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Hoofdkantoor DJI, Att: J.M. van
 den Berg, Postbus 30132, NL-2500 GC "s-Gravenhage. Tel.: 070-370 25 90.
 Fax: 070-370 29 43. E-mail: j.berg@dji.minjus.nl.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als I.1.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Centrale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.4) Raamcontract: Ja.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Bruin- en witgoed.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: De aankoop c.q. het huren
 van bruin- en witgoed t.b.v. de bewoners van de Justitiële inrichtingen.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Diverse plaatsen in Nederland.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 32324100,
 29711100, 29711130, 29713100, 29541612, 29713200, 29700000, 29710000,
 29711000, 29711122, 29713000, 29721000, 29721100, 32000000, 32300000,
 32324000, 32330000, 29713430.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: Zie de aanbestedingsstukken. Het
 betreft een contract voor de duur van vier jaar, ingaande 1.1.2005.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: Vanaf: 1.1.2005 - Tot:
 31.12.2008.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: Uw bedrijf niet in staat van
 faillissement, vereffening, akkoord, surseance van betaling verkeert, de
 werkzaamheden niet zijn gestaakt en uw bedrijf niet in een andere
 soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige
 nationaalrechtelijke procedure.
 Document in Nederland: een verklaring van de faillissementsgriffie van de
 arrondissementsrechtbank;
 Geen faillissement is aangevraagd, of tegen uw bedrijf geen procedure van
 vereffening of akkoord of surseance van betaling is aangespannen, en
 tegen uw bedrijf geen andere soortgelijke nationaalrechtelijke procedure
 aanhangig is gemaakt.
 Document in Nederland: een verklaring van de faillissementsgriffie van de
 arrondissementsrechtbank;
 Uw bedrijf niet, bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde
 heeft, veroordeeld is geweest voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit
 in het gedrang brengt.
 Document in Nederland: een notarisverklaring;
 Uw bedrijf in de uitoefening van zijn beroep geen ernstige fouten heeft
 begaan.
 Document in Nederland: een notarisverklaring;
 Uw bedrijf aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de
 betaling van de socialeverzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke
 bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de
 aanbestedende dienst.
 Document in Nederland:
 - een verklaring van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (of
 een uitvoeringsinstelling hiervan) voorzover het betreft de bijdragen ten
 behoeve van de werknemersverzekeringen;
 - een verklaring van de inspecteur der Rijksbelastingen voorzover het
 betreft de bijdragen ten behoeve van de volksverzekeringen;
 Uw bedrijf aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de
 betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van
 het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbestedende
 dienst.
 Document in Nederland: een verklaring van de inspecteur der
 Rijksbelastingen die betrekking heeft op de geformaliseerde en opeisbare
 fiscale verplichtingen ten opzichte van de Belastingdienst;
 Uw bedrijf zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse
 verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig
 dit hoofdstuk kunnen worden verlangd.
 Document in Nederland: een notarisverklaring.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: U dient aan te
 tonen dat uw bedrijf volgens de eisen van de wetgeving van de lidstaat
 waar het is gevestigd, in het handelsregister is ingeschreven.
 Document in Nederland: een uittreksel uit het register bij de Kamer van
 Koophandel. Dit document dient recent en actueel te zijn.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Ten bewijze van de financiële en economische draagkracht
 van uw bedrijf dient u (kopieën van) de volgende documenten aan te
 leveren:
 Een verklaring betreffende de totale omzet van uw bedrijf en van de omzet
 in (producten/diensten) waarop de opdracht betrekking heeft (van de drie
 meest recente boek- of kalenderjaren);
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt:
 Neen.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 De in het bestek vermelde criteria.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 I&EA/JMvdB.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 20.10.2004.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 8.11.2004. Tijdstip: 11:00.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding
 gestand moet doen: 90 dagen (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van
 de offertes).
 IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
 IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats: 8.11.2004-14:00.
 "s-Gravenhage.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Ja.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: II.1.2) Aard van de opdracht voor
 leveringen: Aankoop; Huur; Een combinatie daarvan.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau