Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Chemische Reagenzien - GR-Giannitsa
Chemische Reagenzien.
Dokument Nr...................: 149322-2004
Verφffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Geniko Nosokomeio Giannitson, Semertzidi, GR-581 00 Giannitsa. Tel.:
 (23820) 56 522. Fax: 82 362. E-mail: prom@gng.gr.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 24496300.
 Beschreibung: Chemische Reagenzien.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 25.10.2004. Uhrzeit: 14:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΏρομΏθειες
 Η σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ναι.
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: Γενικό Νοσοκομείο
 ΓιαννιτσΏν, Σεμερτζίδη, GR-581 00 Γιαννιτσά. ΤηλΏφωνο: (23820) 56 522.
 Φαξ: 82 362. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): prom@gng.gr.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΦορΏας δημοσίου δικαίου.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.2) Είδος σΏμβασης ΏρομηθειΏν: Αγορά.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: ΏρομΏθεια αντιδραστηρίων,
 αναλωσίμων βιομηχανικΏν εξετάσεων, με ΏαραχΏρηση συνοδοΏ εξοΏλισμοΏ.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: ΑΏοθΏκη ΓενικοΏ Νοσοκομείου ΓιαννιτσΏν.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.2) Ώοσότητα Ώ Ώκταση της σΏμβασης
 II.2.1) ΣυνολικΏ Ώοσότητα Ώ μΏγεθος: ΏρομΏθεια αντιδραστηρίων,
 αναλωσίμων βιομηχανικΏν εξετάσεων, με ΏαραχΏρηση συνοδοΏ εξοΏλισμοΏ,
 ΏροϋΏολογισμοΏ 280 000 ευρΏ.
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: 24 μΏνας αΏό την
 ανάθεση της σΏμβασης.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: ΕγγΏηση
 συμμετοχΏς στο διαγωνισμό σε Ώοσοστό 5 % εΏί του ΏροϋΏολογισμοΏ.
 ΕγγΏηση καλΏς εκτΏλεσης των όρων της σΏμβασης σε Ώοσοστό 10% εΏί της
 συμβατικΏς αξίας χωρίς ΦΏΑ.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: Η ΏρομΏθεια χρηματοδοτείται αΏό τον τακτικό
 ΏροϋΏολογισμό του νοσοκομείου ΓιαννιτσΏν.
 Η ΏληρωμΏ της αξίας θα γίνεται, για το 100 % της αξίας για κάθε τμηματικΏ
 Ώαράδοση, εντός 60 ημερΏν αΏό την ημερομηνία οριστικΏς ΏαραλαβΏς των
 ειδΏν, με βάσει τα νόμιμα δικαιολογητικά ΏληρωμΏς και τα λοιΏά στοιχεία
 Ώου ΏροβλΏΏονται στο άρθρο 35 του Κ.Ώ.Δ (Ώ.Δ 394/96).
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους: Δικαίωμα συμμετοχΏς στο διαγωνισμό Ώχουν οι Ώλληνες
 Ώολίτες, οι αλλοδαΏοί, τα νομικά ΏρόσωΏα ημεδαΏά Ώ αλλοδαΏά,
 συνεταιρισμοί, ενΏσεις ΏρομηθευτΏν Ώ κοινοΏραξίες.
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: 1. Η εγγυητικΏ
 εΏιστολΏ συμμετοχΏς στο διαγωνισμό.
 2. ΑΏόσΏασμα ΏοινικοΏ μητρΏου, Ώκδοσης του τελευταίου τριμΏνου, αΏό το
 οΏοίο να ΏροκΏΏτει ότι δεν Ώχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
 άσκηση της εΏαγγελματικΏς τους δραστηριότητας.
 3. ΏιστοΏοιητικό αρμόδιας δικαστικΏς Ώ διοικητικΏς αρχΏς, ισχΏος του
 τελευταίου εξαμΏνου, αΏό το οΏοίο να ΏροκΏΏτει ότι δεν τελοΏν υΏό α)
 ΏτΏχευση, β) εκκαθάριση, γ) αναγκαστικΏ διαχείριση, δ) Ώτωχευτικό
 συμβιβασμό Ώ άλλη ανάλογη κατάσταση και εΏίσης ότι δεν τελοΏν υΏό
 διαδικασία κΏρυξης σε α) ΏτΏχευση Ώ β) Ώκδοση αΏόφασης αναγκαστικΏς
 διαχείρισης Ώ εκκαθάρισης Ώ ΏτωχευτικοΏ συμβιβασμοΏ Ώ υΏό άλλη ανάλογη
 διαδικασία.
 4. ΏιστοΏοιητικό Ώου εκδίδεται αΏό αρμόδια κατά ΏερίΏτωση αρχΏ, αΏό το
 οΏοίο να ΏροκΏΏτει ότι είναι ενΏμεροι ως Ώρος τις υΏοχρεΏσεις τους Ώου
 αφοροΏν τις εισφορΏς κοινωνικΏς ασφάλισης και ως Ώρος τις φορολογικΏς
 υΏοχρεΏσεις τους κατά την ημερομηνία διενΏργειας του διαγωνισμοΏ.
 5. ΏιστοΏοιητικό του οικείου εΏιμελητηρίου αΏό το οΏοίο θα ΏιστοΏοιείται
 η εγγραφΏ τους σ" αυτό και το ειδικό εΏάγγελμά τους Ώ βεβαίωση άσκησης
 εΏαγγΏλματος αΏό αρμόδια αρχΏ, Ώου θα Ώχουν εκδοθεί το ΏολΏ 6 μΏνες Ώριν
 αΏό τη διενΏργεια του διαγωνισμοΏ Ώ ισοδΏναμης διεΏαγγελματικΏς οργάνωσης.
 Σε ΏερίΏτωση Ώου δεν υΏοβληθοΏν τα ΏαραΏάνω δικαιολογητικά η Ώροσφορά δεν
 θα αξιολογηθεί.
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: ΥΏεΏθυνη δΏλωση, στην οΏοία να δηλΏνεται ότι δεν υΏάρχουν
 νομικοί Ώεριορισμοί στη λειτουργία της εΏιχείρησης, δεν Ώχει αΏοκλειστεί
 η συμμετοχΏ της σε διαγωνισμό, ότι δεν Ώχει υΏοΏΏσει σε σοβαρό ΏαράΏτωμα
 κατά την άσκηση της εΏαγγελματικΏς της δραστηριότητας ότι είναι συνεΏΏς
 στην εκΏλΏρωση τόσο των συμβατικΏν της υΏοχρΏσεων, όσο και των
 υΏοχρεΏσεΏν της εν γΏνει Ώρος το δημόσιο τομΏα, ότι δεν Ώχουν κάνει
 ψευδείς Ώ ανακριβείς δηλΏσεις κατά την ΏαροχΏ ΏληροφοριΏν Ώου ζητοΏνται
 αΏό την υΏηρεσία.
 Κατάλληλα τραΏεζικά Ώγγραφα αντίγραφο του ισολογισμοΏ της εΏιχείρησης και
 δΏλωση Ώερί του συνολικοΏ Ώψους του κΏκλου εργασιΏν της Ώου αφορά
 ειδικότερα τα υΏό ΏρομΏθεια υλικό κατά τις τρεις ΏροηγοΏμενες του Ώτους
 του διαγωνισμοΏ οικονομικΏς χρΏσεις. Εάν η εΏιχείρηση λειτουργεί Ώ ασκεί
 εΏιχειρηματικΏ δραστηριότητα με το υΏό ΏρομΏθεια υλικό κατά το χρονικό
 διάστημα Ώου δεν εΏιτρΏΏει την Ώκδοση κατά νόμο τριΏν ισολογισμΏν
 υΏοβάλλει τους ισολογισμοΏς Ώου Ώχουν εκδοθεί ακι τα σχετικά εΏίσημα
 στοιχεία Ώου υΏάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
 Σε ΏερίΏτωση Ώου δεν θα υΏοβληθοΏν τα ανωτΏρω δικαιολογητικά η Ώροσφορά
 δεν θα αξιολογηθεί.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: Κατάλογο στον
 οΏοίο αναφΏρονται οι κυριότερες Ώαραδόσεις των τριΏν τελευταίων ετΏν.
 Δείγματα των ΏροσφερομΏνων υλικΏν εφόσον ζητηθοΏν αΏό την αρμόδια
 εΏιτροΏΏ του διαγωνισμοΏ.
 Στην ΏερίΏτωση Ώου τα υΏό ΏρομΏθεια είδη ανΏκουν στην κατηγορία των
 ιατροτεχνολογικΏν Ώροϊόντων, θα ΏροσκομιστοΏν αΏαραίτητα και εΏί ΏοινΏ
 αΏόρριψης:
 ΏιστοΏοιητικά σΏμανσης των Ώροϊόντων CE.
 ΏιστοΏοιητικό ISO του εργοστασίου κατασκευΏς.
 ΏιστοΏοιητικό σΏμφωνα με την υΏ" αριθ. Ε3/833/1999 υΏουργικΏ αΏόφαση για
 τους Ώλληνες διακινητΏς.
 III.3) Ώροι Ώου αφοροΏν ειδικά τις συμβάσεις υΏηρεσιΏν
 III.3.1) Η ΏαροχΏ της υΏηρεσίας Ώροορίζεται σε συγκεκριμΏνη
 εΏαγγελματικΏ κατηγορία: Ώχι.
 III.3.2) Τα νομικά ΏρόσωΏα θα κληθοΏν να δηλΏσουν τα ονόματα και τα
 εΏαγγελματικά Ώροσόντα των στελεχΏν τους Ώου θα είναι υΏεΏθυνα για την
 εκτΏλεση της σΏμβασης: Ώχι.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η ΏλΏον συμφΏρουσα αΏό οικονομικΏ άΏοψη
 Ώροσφορά με:
 ΚριτΏρια Ώου αναφΏρονται στα συμβατικά τεΏχη.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 ΜΏοροΏν να ζητηθοΏν Ώως: 20.10.2004.
 Κόστος: 10 EUR.
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: Ώναντι αΏόδειξης λογιστηρίου. Η ΏρομΏθεια της
 διακΏρυξης μΏορεί να ΏραγματοΏοιηθεί μΏσω ΕΛΤΑ Ώ Courier.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 25.10.2004. Ώρα: 14:30.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.6) Χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται αΏό την
 Ώροσφορά του: ΜΏχρι: 25.3.2005.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: Κατά τη διενΏργεια του διαγωνισμοΏ δικαιοΏνται να Ώαρίστανται
 οι ΏροσφΏροντες στο διαγωνισμό Ώ οι νόμιμοι εκΏρόσωΏοί τους οι οΏοίοι θα
 είναι εφοδιασμΏνοι με σχετικό Ώαραστατικό εκΏροσΏΏησης.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 26.10.2004-10.00.
 Γραφείο ΏρομηθειΏν ΓενικοΏ Νοσοκομείου ΓιαννιτσΏν.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ναι.
 VI.3) Ο ΏαρΏν διαγωνισμός σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα
 χρηματοδοτοΏμενο αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ώχι.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau