Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Erdφlprodukte sowie Brenn- und Kraftstoffe - GR-Athen
Erdφlprodukte sowie Brenn- und Kraftstoffe.
Dokument Nr...................: 149312-2004
Verφffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Ethniko Metsobio Polytechneio, Att: Tmima Promitheion, Iroon
 Polytechneioy 9, Polytechneioypoli, GR-157 80 Zografoy Athina. Tel.:
 (210) 772 22 54. Fax: 772 20 21.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 23000000.
 Beschreibung: Erdφlprodukte sowie Brenn- und Kraftstoffe.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 1.11.2004. Uhrzeit: 10:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΏρομΏθειες
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: Εθνικό Μετσόβιο
 Ώολυτεχνείο, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: ΤμΏμα ΏρομηθειΏν, ΗρΏων Ώολυτεχνείου 9,
 ΏολυτεχνειοΏΏολη, GR-157 80 Ζωγράφου ΑθΏνα. ΤηλΏφωνο: (210) 772 22 54.
 Φαξ: 772 20 21.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: Εθνικό Μετσόβιο Ώολυτεχνείο,
 ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: ΔιεΏθυνση ΟικονομικΏν ΥΏηρεσιΏν, ΤμΏμα ΏρομηθειΏν,
 Ισόγειου Κτιρίου ΟικονομικΏν ΥΏηρεσιΏν, ΏολυτεχνειοΏΏολη, GR-Ζωγράφου .
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΦορΏας δημοσίου δικαίου.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: ΏρομΏθεια 800 000 λίτρων
 Ώετρελαίου θΏρμανσης και 30 000 λίτρων Ώετρελαίου κίνησης των κρατικΏν
 ΏροδιαγραφΏν για τις ανάγκες όλων των υΏηρεσιΏν του ΕθνικοΏ Μετσόβιου
 Ώολυτεχνείου (Ε.Μ.Ώ.).
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: Ελλάδα, ΑθΏνα, Κεντρικά Κτίρια Ε.Μ.Ώ. και
 Κτίρια ΏολυτεχνειοΏΏολης Ζωγράφου.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: ΕγγυητικΏ
 εΏιστολΏ συμμετοχΏς ίση με 10 000 ευρΏ (αφορά το σΏνολο των ειδΏν).
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: Η όλη δαΏάνη θα βαρΏνει τις ΏιστΏσεις του
 ΤακτικοΏ ΏροϋΏολογισμοΏ του Ώτους 2004-2005 και η ΏληρωμΏ θα γίνεται μετά
 την οριστικΏ ΏαραλαβΏ του Ώετρελαίου με την Ώροσκόμιση τιμολογίου εΏί
 ΏιστΏσει συνοδευόμενο αΏό Ώρωτόκολλο ΏαραλαβΏς υΏογεγραμμΏνο αΏό την
 αρμόδια εΏιτροΏΏ. Η Ώροσφορά και η ΏληρωμΏ θα γίνεται σε ευρΏ.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος εργοληΏτΏν,
 ΏρομηθευτΏν Ώ Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η σΏμβαση:
 Συνεταιρισμοί και ΕνΏσεις ΏρομηθευτΏν Ώετρελαίου θΏρμανσης και Ώετρελαίου
 κίνησης των κρατικΏν ΏροδιαγραφΏν.
 Φυσικά ΏρόσωΏα (Ώλληνες Ώολίτες και αλλοδαΏοί), νομικά ΏρόσωΏα ημεδαΏά Ώ
 αλλοδαΏά, συνεταιρισμοί και ενΏσεις κατασκευαστΏν-ΏρομηθευτΏν. Ώλοι οι
 συμμετΏχοντες θα ΏρΏΏει να Ώχουν ως κΏρια εΏαγγελματικΏ αΏασχόληση την
 ΏρομΏθεια Ώετρελαίου θΏρμανσης και Ώετρελαίου κίνησης των κρατικΏν
 ΏροδιαγραφΏν.
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους: Οι υΏοψΏφιοι θα ΏρΏΏει να συμΏεριλάβουν στο φάκελο της
 τεχνικΏς Ώροσφοράς, στοιχεία για την οικονομικΏ τους κατάσταση, τις
 κυριότερες εργασίες τους στον Δημόσιο Ώ τον Ιδιωτικό ΤομΏα, τυχόν
 ΏροηγοΏμενη συνεργασία του με το Ε.Μ.Ώ. την τελευταία Ώενταετία,
 ΏεριγραφΏ του τεχνικοΏ εξοΏλισμοΏ της εΏιχείρησης. Σε ΏερίΏτωση Ώου ο
 διαγωνιζόμενος δεν είναι ο ίδιος ΏρομηθευτΏς θα ΏρΏΏει να Ώροσκομίσει
 υΏεΏθυνη δΏλωση του νόμιμου εκΏροσΏΏου του εργοστασίου ότι αΏοδΏχεται την
 εκτΏλεση της ΏρομΏθειας σε ΏερίΏτωση κατακΏρωσης στον ΏρομηθευτΏ υΏΏρ του
 οΏοίου εκδίδει την υΏεΏθυνη δΏλωση.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η ΏλΏον συμφΏρουσα αΏό οικονομικΏ άΏοψη
 Ώροσφορά με:
 ΚριτΏρια Ώου αναφΏρονται στα συμβατικά τεΏχη.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 Κόστος: 10 EUR.
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: ΚαταβολΏ στο ταμείο της διεΏθυνσης ΟικονομικΏν
 ΥΏηρεσιΏν.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 1.11.2004. Ώρα: 10:30.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: Οι υΏοβάλλοντες Ώροσφορά Ώ οι εξουσιοδοτημΏνοι εκΏρόσωΏοί τους.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 1.11.2004-10.30.
 ΔιεΏθυνση ΟικονομικΏν ΥΏηρεσιΏν, ΤμΏμα ΏρομηθειΏν, Ισόγειο Κτιρίου
 ΟικονομικΏν ΥΏηρεσιΏν, ΏολυτεχνειοΏΏολη Ζωγράφου.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: ΙΙ.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της
 σΏμβασης: Ώνα Ώτος, με δικαίωμα Ώαράτασης για 6 μΏνες με τη σΏμφωνη γνΏμη
 των δΏο συμβαλλομΏνων.
 IV.3.6) Ελάχιστη αΏαιτοΏμενη χρονικΏ διάρκεια ισχΏος της Ώροσφοράς (σε
 ανοικτΏς διαδικασίες): 3 μΏνες αΏό την εΏομΏνη της διενΏργειας του
 διαγωνισμοΏ.
 Η Ώαράδοση του Ώετρελαίου θα γίνεται τμηματικά.
 Η διαδικασία ανάθεσης της σΏμβασης ΏρομΏθειας Ώετρελαίου θΏρμανσης και
 Ώετρελαίου κίνησης των κρατικΏν ΏροδιαγραφΏν για το Ε.Μ.Ώ. διΏΏεται αΏό
 το Ν. 2286/95, το Ώ.Δ. 370/95 οδηγία 93/66/ΕΟΚ της 14ης Ιουνίου 1993.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 3.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau