Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Computergeräte - PL-Warschau
Notebook-Personalcomputer.
Computergeräte.
Tischcomputer.
Laserdrucker.
Server.
Dokument Nr...................: 149276-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji, Att: Krzysztof Bak, ul.
 Batorego 5, PL-02-591 Warszawa. Tel.: +48 22 6015916, 6013953. Fax: +48
 22 8456044. E-mail: zamowienia@mswia.gov.pl. URL: www.mswia.gov.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 30231200, 30231300, 30260000, 30213100, 30233231.
 Beschreibung: Computergeräte.
 Tischcomputer.
 Server.
 Notebook-Personalcomputer.
 Laserdrucker.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Ministerstwo Spraw
 Wewnetrznych i Administracji, Att: Krzysztof Bak, ul. Batorego 5,
 PL-02-591 Warszawa. Tel.: +48 22 6015916, 6013953. Fax: +48 22 8456044.
 E-mail: zamowienia@mswia.gov.pl. URL: www.mswia.gov.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Ministerstwo
 Spraw Wewnetrznych i Administracji, Att: Adam Sokolowski - w spr.
 merytorycznych, ul. S. Batorego 5, PL-02-591 Warszawa. Tel.: +48 22 601
 46 66. Fax: +48 22 845 60 44.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Ministerstwo Spraw
 Wewnetrznych i Administracji, Wydzial ds. Zamówien Publicznych Biura
 Administracyjno Gospodarczego, blok F, Att: Anna Oledzka, ul. S. Batorego
 5, lok. 766 w godz. 10:00-12:00, lub droga pocztowa na wniosek wykonawcy.
 Wejscie do siedziby Zamawiajacego przez Biuro przepustek od ul.
 Rakowieckiej 2a, za okazaniem przepustki. W celu wystawienia przepustki
 nalezy skontaktowac sie z osoba pod numerem wewnetrzym 15916, z biura
 przepustek, PL-02-591 Warszawa. Tel.: +48 22 601 59 16. Fax: +48 22 845
 60 44 Nie dopuszcza sie przesylania SIWZ za pomoca faksu. E-mail: Nie
 dopuszcza sie przesylania SIWZ droga elektroniczna.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji,
 Wydzial ds. Zamówien Publicznych BAG, Att: Anna Oledzka, ul. S. Batorego
 5, lok. 766, PL-02-591 Warszawa. Tel.: +48 22 601 59 16. Fax: Nie
 dopuszcza sie przesylania SIWZ za pomoca faksu. E-mail: Nie dopuszcza sie
 przesylania SIWZ droga elektroniczna.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel centralny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 sprzetu serwerowego, zestawów komputerów biurowych, notebooków i drukarek
 na potrzeby jednostek organizacyjnych MSWiW oraz do prowadzenia prac
 zwiazanych z projektem CEPIK.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawe:
 1) serwerów 2 procesorowych - 11 sztuk;
 2) zestawów komputerów biurowych - 97 sztuk, w tym 22 komputery powinny
 posiadac czytnik kart chipowych - mozliwe rozwiazania: wewnetrzny
 (wbudowany w jednostke centralna komputera, klawiature lub monitor) lub
 zewnetrzny. Oprogramowanie (sterowniki) czytnika;
 3) notebooków - 17 sztuk;
 4) drukarek laserowych monochromatycznych A4 - 3 sztuki;
 5) drukarki laserowej kolorowej A3 z karta sieciowa - 1 sztuka.
 Szczególowy opis wymaganych przez Zamawiajacego parametrów technicznych,
 okreslony jest w zalaczniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Siedziba Zamawiajacego.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 30231200, 30231300, 30260000,
 30213100, 30233231.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Wartosc zamówienia
 powyzej 130 000 EURO.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 okres w dniach
 liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane wadium: 20 000 PLN.
 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy : 5% ceny calkowitej podanej w
 ofercie.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Platnosc jednorazowa, przelewem na konta
 Wykonawcy w ciagu 21 dni od daty wplywu do zamawiajacego faktury wraz z
 protokolem przyjecia-przekazania podpisanym przez obie strony. Termin
 uwaza sie za zachowany, jesli obciazenie rachunku Zamawiajacego nastapi
 najpózniej w ostatnim dniu platnosci.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W przetargu moga
 wziac udzial Wykonawcy spelniajacy nastepujace warunki:
 1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
 czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien;
 2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny,
 a takze dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
 wykonanie zamówienia,
 4) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.
 W tym zakresie Wykonawca powinien spelniac warunki szczególne:
 a) wykonawca w okresie ostatnich 3 lat lub w okresie prowadzenia
 dzialanosci, jezeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niz 3 lata,
 co najmniej 3 dostaw odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowemu
 zamówieniu i wartoscia skladanej ofercie;
 b) posiadania srodków finansowych lub zdolnosci kredytowej w wysokosci
 równej co najmniej wartosci oferty przez niego zlozonej;
 c) posiadania przez serwis, gwarantowany w ramach przedmiotowego
 postepowania, autoryzacji producenta sprzetu oraz certyfikatu jakosci
 swiadczonych uslug serwisowych.
 Ocena spelniania warunków udzialu w postepowaniu dokonana bedzie w
 oparciu o oswiadczenia i dokumenty, które ma dostarczyc Wykonawca wraz z
 oferta.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1) Oswiadczenie, ze
 Wykonawca spelnia warunki wynikajace z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
 zamówien publicznych;
 2) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o
 wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej
 niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert;
 3) Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
 w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy
 przed uplywem terminu skladania ofert;
 4) Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
 w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
 uplywem terminu skladania ofert;
 5) Aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
 wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych potwierdzajace
 odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz
 skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczenia, ze
 uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
 zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
 wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
 terminu skladania ofert.
 Uwaga: w przypadku spólki cywilnej i spólki jawnej, zaswiadczenia o
 których mowa w pkt III.2.1.1.5 powinno byc zlozone zarówno dla kazdego
 wspólnika spólki jak i dla samej spólki.
 Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
 siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których
 mowa wyzej oraz w pkt III.2.1.1.3, zastepuje sie je dokumentem
 zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem
 sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
 gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
 wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
 Wymienione dokumenty, Wykonawca powinien zlozyc w formie oryginalu lub
 kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce wraz z
 tlumaczeniem tych dokumentów na jezyk polski przez tlumacza polskiego.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1)
 Informacje banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
 potwierdzajaca wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc
 kredytowa Wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
 uplywem terminu skladania ofert.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: 1) Wykaz wykonanych
 w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 3 dostaw, a jezeli okres
 prowadzenia dzilalnosci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajacych
 kazda swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartosci skladanej oferty,
 z podaniem ich wartosci, przedmiotu, odbiorcy, miejsca i daty wykonania
 zamówienia;
 2) Do wykazu, o którym mowa w pkt III.2.1.3.1 nalezy zalaczyc dokumenty
 potwierdzajace, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie;
 3) Dokumenty stwierdzajace, ze serwis gwarantowany w ramach
 przedmiotowego postepowania posiada autoryzacje producenta oraz
 certyfikat jakosci swiadczonych uslug serwisowych.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 44/G-VIII/PN/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 25.10.2004.
 Cena: 0,00 PLN.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 25.10.2004. Godzina: 12:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Otwarcie ofert jest jawne.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 25.10.2004-12:30.
 Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji, Warszawa, ul. S.
 Batorego 5, blok F, lok. nr 1377. Wejscie do siedziby Zamawiajacego przez
 Biuro przepustek - ul. Rakowiecka 2a, za okazaniem przepustki. W celu
 wystawienia przepustki nalezy skontaktowac sie z osoba pod nr wew.
 159-16, z biura przepustek.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.4) Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wystepujacych
 wspólnie dokumenty opisane w pkt III.2.1.1 zlozyc powinien kazdy z
 Wykonawców skladajacych wspólna oferte, dokumenty opisane w pkt III.2.1.2
 powinny potwierdzac spelnianie stawianego warunku lacznie przez
 Wykonawców skladajacych wspólna oferte, dokumety opisane w pkt III.2.1.3
 powinny potwierdzac spelnianie stawianego warunku lacznie przez
 Wykonawców skladajacych wspólnie, przy czym co najmniej dwie z wykazanych
 dostaw powinny byc zrealizowane przez jednego z Wykonawców skladajacych
 wspólna oferte.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau