Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Medizinische Geräte und Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte, Uhren, Arzneimittel und zugehöriges medizinisches Verbrauchsmaterial - PL-Wroclaw
Medizinische Geräte und Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte, Uhren, Arzneimittel und zugehöriges medizinisches Verbrauchsmaterial.
Dokument Nr...................: 149270-2004
Veröffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Att: Edward Korfanty, ul.
 Januszowicka 48, PL-50-983 Wroclaw. Tel.: +48 71 367 70 16(7). Fax: +48
 71 367 76 47. E-mail: wiw@wroc.wiw.gov.pl. URL: www.wroc.wiw.gov.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 33000000.
 Beschreibung: Medizinische Geräte und Laborgeräte, optische Geräte und
 Präzisionsgeräte, Uhren, Arzneimittel und zugehöriges medizinisches
 Verbrauchsmaterial.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 15.9.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Wojewódzki
 Inspektorat Weterynarii, Att: Edward Korfanty, ul. Januszowicka 48,
 PL-50-983 Wroclaw. Tel.: +48 71 367 70 16(7). Fax: +48 71 367 76 47.
 E-mail: wiw@wroc.wiw.gov.pl. URL: www.wroc.wiw.gov.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawa doustnej szczepionki
 przeciwko wsciekliznie dla lisów wolno zyjacych w postaci zamrozonych
 kostek przystosowanych do zrzucania z samolotów w ilosci 319 160 dawek.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Wskazane przez Zamawiajacego lotniska na terenie woj.
 dolnoslaskiego.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 33000000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 168 775,92 EUR.
 II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym moga byc wykorzystane: od
 01.10.2004 r. do 20.10.2004 r.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 1.10.2004 - Data zakonczenia: 20.10.2004.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 5000, - PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Finansowane z dotacji celowej.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Spelnienie
 wymogów SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. kopia aktualnego odpisu
 z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do dzialalnosci
 gospodarczej,
 2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
 3. zaswiadczenie z wlasciwego Urzedu Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen
 Spolecznych.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1.
 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
 ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
 dzilalnosci,
 2. informacja banku, w któym wykonawca posiada rachunek podstawowy,
 potwierdzajaca wielkosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc
 kredytowa.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: 1. wpis oferowanej
 szczepionki do rejestru,
 2. pozytywna opinia Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 9.9.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 15.9.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Do:
 15.11.2004.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 15.9.2004-11:00.
 Siedziba Zamawiajacego ul. Januszowicka 48 Wroclaw.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.2) Wskazac, czy zamówienie ma charakter powtarzajacy sie oraz podac
 przyblizone terminy publikacji kolejnych ogloszen: 2 razy w ciagu roku
 (luty i lipiec).
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 1.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau