Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: Sauerstoff - GR-Rethymnon
Sauerstoff.
Dokument Nr...................: 149260-2004
Verφffentlicht................: 07.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des φffentlichen Auftraggebers:
 Geniko Nomarchiako Nosokomeio Rethymnis, Att: M. Apostolaki, Trantallidoy
 17, GR-741 00 Rethymno. Tel.: (28310) 87 201. Fax: 87 310.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 24111170.
 Beschreibung: Sauerstoff.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeantrδge: 25.10.2004. Uhrzeit: 13:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ΏρομΏθειες
 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση της αναθΏτουσας αρχΏς: Γενικό Νομαρχιακό
 Νοσοκομείο ΡεθΏμνης, ΥΏεΏθυνη υΏηρεσία: Μ. ΑΏοστολάκη, Τρανταλλίδου 17,
 GR-741 00 ΡΏθυμνο. ΤηλΏφωνο: (28310) 87 201. Φαξ: 87 310.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 I.5)	Είδος της αναθΏτουσας αρχΏς: ΦορΏας δημοσίου δικαίου.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.5) Ονομασία της σΏμβασης αΏό την αναθΏτουσα αρχΏ: ΏρομΏθεια
 οξυγόνου (υγροΏ και αερίου).
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: ΏρομΏθεια οξυγόνου (υγροΏ
 και αερίου) για τις ανάγκες του νοσοκομείου και των κΏντρων υγείας
 ΣΏηλίου, Ώεράματος, Αγ. ΦωτεινΏς και Ανωγείων.
 ΏροϋΏολογισμός 272 047,17 ευρΏ.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: Γενικό Νοσοκομείο ΡεθΏμνου.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της σΏμβασης: 12 μΏνας αΏό την
 ανάθεση της σΏμβασης.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: ΕγγυητικΏ
 εΏιστολΏ συμμετοχΏς ίση με το 5% της ΏροϋΏολογισθείσης δαΏάνης.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: Ίδια Ώσοδα, Ν. 2496/97.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος εργοληΏτΏν,
 ΏρομηθευτΏν Ώ Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η σΏμβαση:
 Ώλληνες Ώολίτες, αλλοδαΏοί, νομικά ΏρόσωΏα ημεδαΏά Ώ αλλοδαΏά,
 συνεταιρισμοί, ενΏσεις ΏρομηθευτΏν Ώου υΏοβάλλουν κοινΏ Ώροσφορά,
 εκΏρόσωΏοι των Ώιο Ώάνω Ώροσκομίζοντας βεβαίωση εκΏροσΏΏησης.
 III.2) ΏροϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν, χρηματοΏιστωτικΏν και τεχνικΏν
 ικανοτΏτων τους:
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΏιστοΏοιητικό
 εΏιμελητηρίου, αΏόσΏασμα ΏοινικοΏ μητρΏου, ΏιστοΏοιητικά Ώερί μη
 εκκαθάρισης, αναγκαστικΏς διαχείρισης και ΏτΏχευσης.
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: ΕγγυητικΏ εΏιστολΏ συμμετοχΏς και καλΏς εκτΏλεσης,
 φορολογικΏ και ασφαλιστικΏ ενημερότητα.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: ΏιστοΏοιητικά
 Ώου εκδίδονται αΏό εΏίσημα γραφεία ΏοιοτικοΏ ελΏγχου Ώ αρμόδιας υΏηρεσίας
 Ώου θα βεβαιΏνουν την τΏρηση ορισμΏνων ΏροδιαγραφΏν Ώ ΏροτΏΏων των
 Ώροϊόντων.
 III.3) Ώροι Ώου αφοροΏν ειδικά τις συμβάσεις υΏηρεσιΏν
 III.3.1) Η ΏαροχΏ της υΏηρεσίας Ώροορίζεται σε συγκεκριμΏνη
 εΏαγγελματικΏ κατηγορία: Ώχι.
 III.3.2) Τα νομικά ΏρόσωΏα θα κληθοΏν να δηλΏσουν τα ονόματα και τα
 εΏαγγελματικά Ώροσόντα των στελεχΏν τους Ώου θα είναι υΏεΏθυνα για την
 εκτΏλεση της σΏμβασης: Ώχι.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος διαδικασίας ΑνοικτΏ.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμΏ.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 Κόστος: 15 EUR.
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: Μετρητά.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 25.10.2004. Ώρα: 13:30.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά.
 IV.3.6) Χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται αΏό την
 Ώροσφορά του: 90 ημΏρες αΏό την αναφερόμενη Ώροθεσμία ΏαραλαβΏς ΏροσφορΏν.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: Ώλοι οι υΏοψΏφιοι ΏρομηθευτΏς Ώ εξουσιοδοτημΏνοι εκΏρόσωΏοί
 τους.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: 26.10.2004-10.30.
 ΒιβλιοθΏκη ΓενικοΏ Νοσοκομείου ΡεθΏμνου.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.2) Εφόσον ισχΏει, αναφΏρατε εάν η ΏαροΏσα σΏμβαση Ώχει
 εΏαναλαμβανόμενο χαρακτΏρα και Ώροσδιορίσατε τον εκτιμΏμενο χρόνο
 δημοσίευσης ΏεραιτΏρω ΏροκηρΏξεων: Η σΏμβαση Ώχει εΏαναλαμβόμενο
 χαρακτΏρα και ο εκτιμΏμενος χρόνος δημοσίευσης ΏεραιτΏρω ΏροκηρΏξεων θα
 είναι μετά την ΏαρΏλευση 1 ΏερίΏου χρόνου.
 VI.3) Ο ΏαρΏν διαγωνισμός σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα
 χρηματοδοτοΏμενο αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ώχι.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 2.9.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau